Kunnskapsdepartementet:

- Vi forutsetter at institusjonene tar ansvaret for medvirkning på alvor

- Det er institusjonene som har ansvaret for medvirkning i byggeprosjektene, og vi forutsetter at de tar dette ansvaret på alvor, svarer Kunnskapsdepartementet på bekymringsmeldingen fra ti hovedvernombud.

Publisert

- Bygg og campusutvikling er en del av en virksomhets organisasjonsutvikling, og krever ledelsesforankring og eierskap til omstillingsprosessene i alle ledd i organisasjonen. Det er institusjonene selv som har ansvaret for medvirkning i byggeprosjektene i henhold til regelverk og avtaler. Kunnskapsdepartementet (KD) forutsetter at institusjonene tar dette ansvaret på alvor, sier ekspedisjonssjef Knut Børve i Kunnskapsdepartementet.

Tidligere i høst kunne Universitetsavisa forteller at hovedvernombudene ved samtlige av landets ti universiteter hadde forfattet en felles bekymringsmelding til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) knyttet til medvirkning og arbeidsplassutforming ved byggeprosesser og planlegging av areal i universitetssektoren.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

LES OGSÅ: Mener utformingen av arealene er årsaken til dårlige resultater i arbeidsmiljøundersøkelse

LES OGSÅ: - Det hjelper ikke med medvirkning om en ikke har medbestemmelse

På rundtur i departementene

KD ønsket først ikke å kommentere saken da brevet var adressert til KMD, som har ansvaret for offentlige utbygginger.

«I og med at dette brevet er adressert til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, er det naturlig at det departementet svarer på dette» skrev de da UA ba om svar på en rekke spørsmål.

KMD på sin side svarte på det som ligger innenfor deres ansvarsområde. De viser til at normen på 23 kvadratmeter per ansatt kun gjelder kontordelen av virksomheten i de tilfellene hvor det bygges til arealkrevende formmål, og at laboratorium, lager og undervisningsrom ikke nødvendigvis regnes med i denne summen.

«I funksjonsbeskrivelsen for byggeprosjektet skal det framgå hvilke krav som stilles til lokalene om funksjon, størrelse, beliggenhet og kvalitet, for at virksomheten skal kunne ivareta sine oppgaver. Funksjonsbeskrivelsen må da også inkludere andre funksjoner enn kontorareal, dersom det er avgjørende for å kunne ivareta virksomhetens oppgaver» skriver KMD, og legger til:

«KMD sitt ansvar er avgrenset til rundskrivet om arealnorm. Prosesser om medvirkning og planlegging av byggeprosjekter i universitetssektoren må avklares med Kunnskapsdepartementet, som oppdragsgiver» skriver de i sitt svar til de ti hovedvernombudene.

- KD legger til grunn at universitetene i samarbeid med Statsbygg vurderer behovene for ulike grupper av ansatte i planleggingen av byggeprosjektene, sier Børve.

God dialog lokalt - ulike syn eksternt

I det opprinnelige brevet skrev de ti hovedvernombudene at de anså god medvirkning som viktig for å skape eierskap til prosessene som pågår.

«Vi opplever ofte god dialog med lokal ledelse og gode lokale prosesser, men kan erfare ulikt syn fra eksterne aktører. Dette bør tydeliggjøres bedre i sentrale føringer for å sikre god medvirkning i utbyggingsprosjekter i universitetssektoren. Samtidig må rammene for prosjektene være utformet slik at det er mulig å nå målene med en god medvirkning».

De understreket også viktigheten av at det fra departementsnivå blir lyttet til de behov universitenene og de ansatte har for å kunne etablere gode lokaler som støtter aktiviteten ved et universitet.