Slik skal NTNU spare inn 2,7 milliarder på ny campus

Senter for kunst, arkitektur, musikk og design får mindre areal og NRK må ut, viser NTNUs kuttliste for campusprosjektet.

Her får Anne Borg 11,6 milliarder av Henrik Asheim til ny campus. Men etterpå måtte arbeidet med kutting i budsjettet starte.
Publisert

I styremøtet torsdag 16. september skal rektor legges fram et styrenotat med kuttplanen for campusprosjektet.

I planen er prosjektet kuttet med 2,720 milliarder kroner. NTNU Campussamling var planlagt med en økonomisk ramme på 14,3 milliarder kroner, men Kunnskapsdepartementet reduserte rammene til 11,6 milliarder.

LES OGSÅ: HAN KOMMER MED 11,6 MILLIARDER.

Fakta

Kuttforslag NTNU Campussamling

 • Ta ut ECCSEL/ESFRI: 460 mill
 • Reduksjon magasiner Vitenskapsmuseet: 180 mill
 • Kalkyleendring som følge av prosjektutvikling/økt kunnskap: 270 mill
 • Redusert omfang solcelleanlegg: 125 mill
 • Ta ut energi-HUB: 365 mill
 • Felles logistikksentral og varelager: 80 mill
 • Økt medflyttingsgrad av brukerutstyr: 40 mill
 • Konsentrert KAMD i Høgskoleveien: 100 mill
 • Differensiert ombyggingskostnad for rokadearealer: 420 mill
 • Reduksjon knutepunktarealer Økonomi- og innovasjonsklyngen: 30 mill
 • Revidert omfang utomhusarbeider: 190 mill
 • Reduksjon administrative kostnader: 270 mill
 • Reduksjon i bruttoareal (lav andel "dødareal"): 190 mill
 • Sum: 2720 millioner kroner

Noen av tiltakene har større konsekvenser enn de andre når det gjelder å oppnå målet med campussamlingen, skriver rektor. Rektor sier også at campussamlingen bør revurderes dersom prosjektet svekkes vesentlig utover denne nedskaleringen.

Tar ut CO2-forskningslab

Rektor trekker fram fire tiltak som har større konsekvenser enn de andre. Blant dem er forslaget om å ta ut all ombygging for og utstyr til ECCSEL/ESFRI (europeisk forskningsinfrastruktur), for slik å spare 460 millioner kroner. ECCSEL er europeiske laboratorier for karbonhåndtering, som jobber for å utvikle teknologi som kan redusere utslippene av CO2. Koordineringen skjer fra NTNU.

Begrunnelsen for å ta det ut, er ifølge notatet at det ikke er direkte avgjørende for samfunnsmålet i campussamling. Men - når denne tas ut fjernes en investering i en europeisk forskningsinfrastruktur som NTNU er vertskap for, og denne forpliktelsen reduseres ikke selv om det ikke finansieres som endel av campussamling, påpeker rektor.

Reduserer arealet til Vitenskapsmuseet

Et annet tiltak som vil få konsekvenser, er å redusere magasinarealet som bygges for de vitenskapelige samlingene til Vitenskapsmuseet fra 5.000 til 3.500 BTA. VM sier de med denne reduksjonen fortsatt vil ha behov for å leie eksterne magasiner, og at det fører til transportbehov og andre utfordringer. Her kan NTNU spare 180 millioner kroner.

Det foreslås også å ta ut solcelleanlegget for bygg som ikke er del av Campussamlingen, altså andre NTNU-bygg. Her sparer NTNU 125 milioner kroner. Denne energien var ment å forsyne energi-HUB, som er et sesonglager for termisk energi. Dette lageret skal også tas ut, og på det sparer NTNU 365 millioner kroner.

Rektor kommenterer til dette at prosjektet har en sterk miljøprofil, og redusert kostnadsramme gjør at NTNU blir satt overfor vanskelige prioriteringer mellom funksjonalitet for virksomheten og ambisjonen om plusscampus for energi. «Det er ikke ønskelig med endringer i miljøambisjonen, men også dette må stilles opp mot andre tiltak som går direkte på funksjonalitet for virksomheten», står det i notatet.

Får ikke plass til NRK

Så vil NTNU konsentrere KAMD - Senter for kunst, arkitektur, musikk og design - til to byggetomter. Tomt 1A Øvre Grensen benyttes da ikke til campussamling. Her antar NTNU at 100 millioner kan spares.

Rektor kommenterer at tiltaket er vurdert å være innenfor tidligere vedtak om faglig lokalisering og samling av institutter. Men det blir ikke plass til samarbeidspartneren NRK, og framtidig vekst i fagmiljøene må skje gjennom fortetting i de nye byggene eller ved å bygge ut tomten ved Grensen senere.

LES OGSÅ: NRK VIL TIL HØYSKOLEBAKKEN.

Anbefalingene i kuttplanen er forankret blant NTNUs fakulteter og Vitenskapsmuseet, som stiller seg bak anbefalingen, ifølge notatet.

Ønsker ikke å fjerne broen

Det er til sammen 13 kuttforslag på listen - se faktaboks. I forslagene har rektor sett på kostnadsmessig besparelse, men også på hvor stor konsekvens kuttet har på oppnåelse av målene med campusprosjektet. Statsbygg og NTNU har i samarbeid tatt utgangspunkt i rapporten "Vurdering av nedskalert og/eller trinnvis gjennomføring", fra 2020, når de skulle kutte.

Et kuttforslag som er vurdert, men som det ikke anbefales å gjøre, er å fjerne broen mellom platået og Økonomi og innovasjon i Hesthagen. Å fjerne broen ville gitt en innsparing på 300 millioner. Begrunnelsen for ikke å fjerne den er at broen er viktig for synergi og tverrfaglighet.

Rektor sier at NTNU må sette noen tydelige premisser for videre gjennomføring av prosjektet. Det må være et helhetlig investeringsvedtak som sikrer fullstendig flytting av all aktivitet til Gløshaugen. Dessuten må bygningsarealet som tilføres området være nær 92.000 BTA for å sikre campussamling. Det må fortsatt være høy kvalitet i byggeperioden, og dermed lavest mulig behov for midlertidige lokaliseringer, og antall flyttinger for fagmiljøene må holdes på et minimum.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.