Uenige om bruk av hjelpemidler

Utsetter å innføre ny eksamen i matte

Matematikkrådet og akademia protesterte mot at elevene fra tiende trinn og oppover skal få bruke alle digitale hjelpemidler under matteeksamen. Nå er eksamensformen utsatt.

Førsteamanuensis Heidi Strømskag ved NTNU har jobbet for at matematikkeksamen fortsatt skal ha en del som utføres uten digitale hjelpemidler
Førsteamanuensis Heidi Strømskag ved NTNU har jobbet for at matematikkeksamen fortsatt skal ha en del som utføres uten digitale hjelpemidler
Publisert Sist oppdatert

I 2020 ble det klart at Utdanningsdirektoratet ønsket å innføre en ny, heldigital eksamen i matematikk på 10. trinn og i videregående skole. Under hele eksamenen skulle alle typer hjelpemidler være tillatt.

Både lærere, matematikere og fagfolk har protestert. Blant annet skrev dekanene ved NTNU, Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen en kronikk i Aftenposten i januar i år. De mente reformen var på ville veier.

Fakta

Nye digitale eksamener

Fra og med skoleåret 2020 ble nye læreplaner tatt i bruk i skolen, den såkalte Fagfornyelsen

Dermed ble også eksamenene endret

Forslaget til ny heldigital matematikkeksamen der alle hjelpemidler er tillatt har skapt mye debatt

Eksamenssystemet som er innkjøpt håndterer per i dag ikke en egen del uten hjelpemidler

Nå vil Utdanningsdirektoratet vente til våren 2023 med å ta ny digital eksamen i matematikk i bruk

«De nye eksamensformene i matematikk kan føre til at fremtidens studenter ikke har tilstrekkelige matematikkferdigheter til å følge undervisning på dagens nivå», skrev dekanene Ingrid Schjølberg (NTNU), Helge K. Dahle (UiB) og Solveig Kristensen (UiO).

LES KRONIKKEN HER.

Utsatte ny eksamensform

Heidi Strømskag har gått i bresjen for at matematikkeksamen i 10. trinn og på videregående fortsatt skal ha en del som utføres uten digitale hjelpemidler, og har blant annet skrevet et innlegg om dette i Dag og Tid. Hun er leder av Undervisningsutvalget i Norsk matematikkråd og førsteamanuensis ved Institutt for matematiske fag ved NTNU.

– Vi opplevde ikke at Utdanningsdirektoratet tok innvendingene våre på alvor. Etterhvert forsto vi at datasystemet som eksamener skulle utføres i, ikke håndterer en egen del uten hjelpemidler. Men vi mente likevel at et datasystem ikke kan avgjøre hva slags eksamensform vi skal ha, eksamen må være på fagets premsser, sier Strømskag.

I august ble det klart at kritikken hadde ført til en utsettelse. Rett før Norsk matematikkråd skulle i møte med Kunnskapsdepartementet om saken, meldte Utdanningsdirektoratet at fram til våren 2023 skal alle eksamener i matematikk fortsatt gjennomføres som todelt eksamen - med én del uten hjelpemidler, og én del med.

– Jeg tror det var viktig at vi sa fra så tydelig, og begrunnet motstanden faglig. Vi opplevde også støtte i møtet med KD, sier Strømskag.

LES MER OM DIREKTORATETS AVGJØRELSE HER.

Håper på løsning også etter 2023

– Vi er glade for at vi nå er blitt hørt, og vi håper også at de finner en løsning fra 2023 slik at en del av eksamen fortsatt blir uten hjelpemidler, sier Strømskag.

– Hvorfor er det så viktig å ikke bruke digitale hjelpemidler?

– Elevene skal gjennom eksamen i matematikk kunne vise hvorfor et svar er riktig, og hvorfor den spesielle teknikken de har brukt for å komme fram til svaret virker. De skal vise hvordan de tenker. Dersom de bare kan skrive av utregningen fra en applikasjon, ser vi ikke om de har tenkt, og elevene skjønner ikke nødvendigvis hvorfor svaret blir riktig, sier Strømskag.

Hun forklarer at dagens digitale hjelpemidler er langt mer avanserte enn den tradisjonelle kalkulatoren.

– Det finnes flere verktøy som hjelper deg med å finne løsningen på matematikkoppgaver. For eksempel Wolfram Alpha, der du får se den stegvise løsningen av en matematikkoppgave og kan kopiere og lime denne inn i besvarelsen. Et annet eksempel er appen Photomath, en slags kamerakalkulator på smarttelefon, der du kan skrive en ligning for hånd og appen vil gi deg løsningen og hele den stegvise utregningen, sier hun.

Strømskag påpeker at digitale hjelpemidler er viktige, men man må også lære seg å utvikle og bruke teknikker selv.

– Spesielt vil algebra og alle områder der algebra inngår, bli skadelidende dersom elevene får bruke alle digitale hjelpemidler. Konstruksjon og omgjøring av algebraiske formler er sentralt. Og forskning viser at det som ikke testes på eksamen får lite oppmerksomhet i klasserommet, sier hun.

Bekymret for studentene

Strømskag mener en eksamensform med digitale hjelpemidler under hele eksamen ville fått følger for de elevene som skulle studere videre på NTNU.

– Jeg ville absolutt vært bekymret for at de som skulle begynne på NTNU ikke hadde godt nok grunnlag. Og ikke bare de som skulle studere matematikk, realfag eller teknologi - men også de som for eksempel skulle studere økonomi. Å ha en matematisk tankegang er veldig viktig i mange fag, sier Strømskag.

På grunn av korona har matematikkstudentene ved NTNU de siste gangene hatt hjemmeeksamen, og der har de fått bruke alle digitale hjelpemidler.

– På skoleeksamen i matematikk har studentene ikke tilgang på alle hjelpemidler. Det er ingen tvil om at jeg mener skoleeksamen er best, ut fra mange hensyn, sier Strømskag.

Skal utrede ny eksamen fram mot 2023

Avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet, Per Kristian Larsen-Evjen, svarer UA på mail.

– Mange, blant andre Matematikkrådet, kom med innvendinger til ny matteeksamen tidlig i prosessen. Brukte Udir for lang tid på å ta disse innspillene til etterretning?

– Endringer i eksamen etter nye læreplaner skjer parallelt med et større arbeid for å digitalisere prøve- og eksamensfeltet. Dette er store prosesser. Underveis har vi bedt om tilbakemeldinger, og de første eksempeloppgavene for matematikk mottok mange tilbakemeldinger, blant annet om bruk av hjelpemidler. Beslutninger om endringer, som å beholde én del av matematikkeksamen uten hjelpemidler, har blitt tatt fortløpende ut i fra hvor de ulike prosessene er i sine løyper, sier Larsen-Evjen.

Han sier direktoratet nå fram til 2023 vil utrede hvordan de kan imøtekomme behovene og innsigelsene som har kommet.

– Vi skal dele forslagene våre med relevante aktører i skole-Norge. Hvordan de konkrete forslagene blir må vi komme tilbake til, sier Larsen-Evjen.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.