Ytring

MH-fakultetet tar samfunnsoppdraget på alvor

- De beste løsningene for framtidens helsefagutdanninger finner vi mest sannsynlig i fellesskap, skriver Siri Forsmo og Jorunn Helbostad i innlegget under.  

Instituttleder Jourunn Helbostad, til venstre og dekan Siri Forsmo tegner skriver i dette innlegget om den vanskelig økonomiske situasjonen ved MH-fakultetet.
Publisert

Dette er en ytring. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens mening.

Ansatte ved Program for ergoterapiutdanning i Trondheim skriver i dette innlegget at NTNU ikke oppfyller samfunnsoppdraget sitt og at helseprofesjonsutdanningene blir nedprioritert.

Samfunnsoppdraget

Institutt for nevrovitenskap og bevegelsesvitenskap (INB) og Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) har et viktig samfunnsoppdrag med utdanning av gode helseprofesjonsutøvere, og vi skal sikre at ressursene brukes effektivt for å oppnå dette målet. 

Vi er enige i at den stramme økonomiske situasjonen utfordrer oss i forhold til problemstillingene som løftes i kronikken, og dette er noe vi tar på største alvor. Vi deler bekymringene deres, og takker for engasjementet.

Nedgang i økonomien i hele UH-sektoren har truffet MH-fakultetet ekstra hardt og fakultetet har opparbeidet et betydelig økonomisk underskudd de siste årene. Utfordringene er ikke forbigående og krever derfor varig tilpasning til strammere økonomiske rammer i overskuelig framtid. Alle institutt og enheter ved fakultetet ser nå på innsparingstiltak. Fagenheter og studieprogram merker det hardt når personell og kompetanse ikke erstattes og driftsmidler strupes.

Dette medfører krevende omstillingsprosesser som i hovedsak dreier seg om restriktiv ansettelsespolitikk, stramme driftsbudsjetter og omlegging av kjerneaktiviteten vår. Vi går kritisk gjennom alle studieprogrammer for å se på ressursbruken og vi arbeider hardt med å bringe budsjettet i balanse. Dette er et arbeid som startet i mars i fjor og som vil måtte fortsette også framover.

Styringssignaler

I tildelingsbrevet for 2024 ber rektor MH-fakultetet om å fortsette arbeidet med de tiltakene som allerede er iverksatt for å sikre økonomisk bærekraftig drift. Dette krever at vi fortsatt må ha fokus på studieporteføljen for å redusere, rasjonalisere og effektivisere. I tillegg er fagmiljøene i gang med å vurdere hvilken instituttstruktur som best kan bidra til å løse vårt samfunnsoppdrag innenfor faglige og ressursmessige rammer i fremtiden. 

Planen er altså at vi gjennom disse tiltakene – og andre – på sikt skal klare å bringe økonomien i balanse og samtidig fortsette å levere utdanning og forskning av høy kvalitet.

MH-fakultetet har et klart samfunnsoppdrag. Å utdanne framtidens helsepersonell er helt sentralt i dette. Det står fast uavhengig av de økonomiske rammene. I realiteten skal vi derfor fortsatt levere forskning og utdanning som før, men for mindre penger. Det tvinger fram endringer. 

Som ledere er det vår oppgave å balansere mellom ulike fagområder og behov. Vi må ta hensyn til både kortsiktige og langsiktige mål, samtidig som kvaliteten på utdanning og forskning skal ivaretas. Det er en krevende øvelse der vi tenger gode innspill fra engasjerte ansatte.

Enig eller uenig?

Send oss din ytring på

Vi inviterer til dialog slik at vi sammen kan finne løsninger og jobbe for å styrke både ergoterapi og de andre helseprofesjonsutdanningene våre. De beste løsningene for framtidens helsefagutdanninger finner vi mest sannsynlig i fellesskap.