Ytring

Luksushotell, grøt, kaffe: Hva med det store bildet, UA?

UA har den siste tiden satt søkelys på den økonomiske situasjonen på flere fakulteter. UA har vært spesielt opptatt av ILUs sparetiltak inneværende budsjettår, og holdt dette opp mot tidligere pengebruk.

Dekan på SU-fakultetet Tine Arntzen Hestbek og Instituttleder på ILU Ingfrid Thowsen ønsker vi å opplyse om hvorfor SU og ILU foretar kutt og harde prioriteringer i tiden framover.
Dekan på SU-fakultetet Tine Arntzen Hestbek og Instituttleder på ILU Ingfrid Thowsen ønsker vi å opplyse om hvorfor SU og ILU foretar kutt og harde prioriteringer i tiden framover.
Publisert Sist oppdatert

I denne ytringen ønsker vi å opplyse om hvorfor SU og ILU foretar kutt og harde prioriteringer, og også si noe om de dilemma og utfordringer dette kan føre med seg.

Kutt og prioritering er aldri enkelt, og ved et institutt, fakultet eller universitet med høye faglige ambisjoner, og dertil høye leveranser, vil det alltid være vanskelig å kutte: Hvilken forskning gir ikke verdifull kunnskap? Hvilke studieprogram er uten samfunnsmessig betydning? Hvilke studenter fortjener ikke den beste studiekvaliteten vi kan gi? For ILU er svaret: Ingen. Vi utdanner fremtidas lærere og gir skolen det kunnskapsgrunnlaget den trenger. 

Et siste eksempel på spørsmål om prioritering kom i e-post fredag ettermiddag, fra UA til instituttleder om planlagt seminar til Brüssel for nivå-4 ledere på ILU. Dette er et seminar som skal gi ledere på nivå 4 innsikt, kompetanse og kunnskap i arbeid med søknader til Horisont Europa. ILU er et stort institutt, og ledelsen på alle nivå er avhengige av å holde oversikt over, informere og motivere søkere på samtlige enheter. Dette er et ledd i oppfølgingen av SU-fakultetets periodeplan og ILUs årsplan om å få større grad av tilslag på eksternfinansiering, som SUs fagmiljøer vil være avhengig av i fremtiden når rammer reduseres.

For beslutningstakere er det alltid den strategiske helheten som avgjør. Fra en instituttleders perspektiv handler det alltid om å ha instituttets beste for øye, som det også gjør for en dekan som skal ivareta hele fakultetet. Det betyr også at man noen ganger må foreta prioriteringer som er vanskelige og som kan få negative konsekvenser for noen. Vi håper og tror at alle ansatte forstår at den økonomiske situasjonen vi står i nå er krevende. Et personalseminar, en julegrøt, annuum eller en satsning, blir aldri betraktet isolert i en forsvarlig og god virksomhetsstyring. 

Bakgrunn for kutt på kort sikt og omstilling på lang sikt

Etter en lang periode med sammenhengende vekst i bevilgningene til UH-sektoren, er vi nå i en situasjon hvor store endringer i samfunnet blant annet har ført til økte kostnader til helse og forsvar, og til en inflasjon som utfordrer budsjettrammene og lønns- og priskompensasjonsordningene. Dette gjør at UH-sektoren ikke kan forvente at pris- og lønnsveksten blir kompensert i bevilgningen. Statsbudsjettet for 2024 vil inneholde forslag til ny finansieringsmodell for sektoren.

Vi går inn i en tid med mer konkurranse om både studenter og eksterne forskningsmidler. Vi må forberede oss på mindre barnekull, økt styring av fordeling av studieplasser og mer bevisst satsning på å rekruttere studentene i hele sektoren fremover. For SU-fakultetets del, vil de synkende søkertallene til lærerutdanningene medføre at det blir viktig å få en større del av de som vil bli lærere til å studere i Trondheim.

SUs situasjon

På kort sikt er vi pålagt å jobbe mot et lavere budsjettavvik for 2023. Dette er en stor og krevende jobb. Instituttenes samlede langtidsbudsjett, levert i juni 2023, viser at SU-fakultetets enheter planlegger et for høyt kostnadsnivå og forbruk i langtidsperioden. Som en konsekvens av dette, valgte dekan å justere langtidsbudsjettet med uspesifiserte konsolideringstiltak. Instituttene har mellom 1. og 2. tertial jobbet med å redusere kostnader ut ifra den situasjonen vi befinner oss i ved fakultetet, ved NTNU og i sektoren. I tillegg har dekan kuttet i fellestiltak, slik at ikke instituttene hver for seg må ta byrden. 

At ILU – og andre institutt – har hatt personalseminar, med faglig og strategisk innhold, må ses i lys av prioriteringer gjort på et tidspunkt med andre rammer i UH-sektoren. At ILU – og alle andre institutt – nå foretar kutt, er en konsekvens av endringer i rammer i UH-sektoren. Kuttene skal ha rask virkning, samtidig som vi arbeider langsiktig med å omstille oss for å svare på samfunnsoppdraget under endrede rammer. Søkertallene til lærerutdanningen gir ikke en fullgod forklaring på vår samlede økonomiske situasjon, men spiller selvsagt en viktig rolle for ILU i et framtidig perspektiv.

Mulige tiltak SU 2024 - 27 

  • Gjennomgang av studieportefølje og ressursbruk for å balansere forsknings- og undervisningsressurs. 
  • Vurdere utsatt oppstart (og videreføring) av ledige stillinger der det ikke er kritisk, jfr. våre forpliktelser
  • Vurdere kutt i reiser, drift, arrangementer og bespisning (jfr. NTNUs utviklingsavtale) 
  • Reversere en ekstraordinær forskuttering SU-fakultet gjorde i desember 2021, som i første omgang betyr at åtte stipendiatstillinger holdes igjen
  • Prioritere og eventuelt redusere bruken av fakultetets strategiske midler (forskningstermin med utenlandsopphold, ekstraordinære studenttiltak og dekanens strategiske midler) 
  • Gjennomgang og vurdering av besparelser i ressursbruk organisasjon, ledelse, administrasjon og struktur 
  • Kutt i kjøp av eksterne tjenester, inkludert innleie av konsulenter og vikarer (jfr. NTNUs utviklingsavtale)
  • Prioriteringer og tiltak besluttes av fakultetsstyret i desember 2023 og i løpet av 2024. Før beslutninger skal tas, vil dekan ha en prosess med involvering av alle institutt, LOSAM og studentdemokratiet som vi gjør i alle slike prosesser. Tiltakene virker dramatiske, men SU har et solid fundament å bygge på. Vi må likevel justere og prioritere. Sannheten er: Ingen kan med sikkerhet si hvordan de nye rammene vil se ut i praksis framover. Høstens justeringer og prioriteringer vil forhåpentligvis styrke oss til å kunne møte UH-sektorens nye økonomiske realitet.