Styret vedtok disse kriteriene for NTNUs nye studieportefølje

Under tirsdagens styremøte vedtok NTNU-styret hvilke kriterier som skal legges til grunn for utarbeiding av NTNUs fremtidige studieportefølje. 

Marit Reitan la under tirsdagens styremøte frem et forslag til vedtak om en ny modell for med felles sett av kriterier for å dimensjonere NTNUs studieportefølje.
Publisert

Det er tidligere nedsatt et Dimensjoneringsutvalg av rektor. Utvalget har hatt i oppgave å utarbeide en modell med felles sett av kriterier for å dimensjonere NTNUs studieportefølje.

Utvalgets anbefalinger har vært sendt på høring i organisasjonen. 

Dette er kriteriene

Under dagens styremøte vedtok styret den foreslåtte modellen med noen få endringer. 

Dimensjoneringsutvalget har anbefalt at to kvantitative kriterier tas inn i modellen: 

  • Fyllingsgrad (hvor stor andel av studieplassene som fylles)
  • Gjennomstrømming (hvor stor andel av studentene som etter normert tid pluss to års forsinkelse har fullført studieprogrammet de er tatt opp til)

Utvalget har foreslått 95 % fyllingsgrad som terskelverdi for alle program. Når det gjelder gjennomstrømming, er det foreslått følgende differensiering av terskelverdiene:

• Bachelor, femårig master og profesjonsstudier: 60 %

• Toårig master: 80 %

Dimensjoneringsutvalget har i tillegg foreslått tre kvalitative kriterier:

• Studieprogrammet bidrar til å dekke samfunnsbehovet regionalt, nasjonalt og internasjonalt

• Studieprogrammet følger NTNUs strategier og faglige satsningsområder

• Studieprogrammet bidrar til god arbeidsdeling innen NTNU, nasjonalt og globalt

Tjora hadde innvending

Styremedlem for de vitenskapelige ansatte, Aksel Tjora hadde en innvending under punktet om kvalitative kriterier. Han mente at det var vanskelig å inkludere faglige satsningsområder, da satningsområder kan endre seg over tid. 

Rektor Tor Grande sa seg enig, og «faglige satsningsområder» ble tatt bort fra kriteriene. 

Følg UA på Facebook og Instagram.