Styret ber om utredning av valgt rektor

NTNU-styret vil gå videre med diskusjonen om å endre ledelsesmodell. Det var bred enighet om at det er dårlig tid akkurat nå.

Aksel Tjora var positivt innstilt til at styret vil videre utrede hans forslag om endret ledelsesmodell ved NTNU.
Publisert Sist oppdatert

Under dagens styremøte skulle NTNU-styret ta stilling til ledelsesmodell. Spørsmålet om valgt eller ansatt rektor har vært en het debatt siden Anne Borg gikk av som rektor i desember.

Etter en lengre diskusjon ble styret enig om å be om en videre utredning av spørsmålet. Dette ble vedtaket: 

1. Styret ber rektor komme tilbake til styret med forslag til et mandat for en utredning av styringsmodell ved NTNU etter at ny rektor er tilsatt for perioden frem til 31.07.2029.

2. Styret understreker at et eventuelt skifte av styringsmodell vil først kunne skje 01.08.2029.

Fakta

Valgt vs. ansatt rektor

  • NTNUs styre skulle på initativ fra styremedlem og professor Aksel Tjora behandle ledelsesmodellen ved NTNU.
  • Dette kom i kjølvannet av at rektor Anne Borg gikk av i desember. 
  • UH-loven åpner for to ulike ledelsesmodeller. En der man har enhetlig ledelsesmodell med en ansatt rektor og separat styreleder. Den andre med en valgt rektor som også er leder for universitetsstyret.
  • Under en modell med valgt ledelse vil både rektor samt ledere på institutt- og fakultetsnivå velges demokratisk av studenter og ansatte ved universitetet.
  • Dette er praksis i dag ved universitetene i Oslo, Bergen og Agder. NTNU og øvrige universitet i Norge har ansatt ledelse.

Konstituert rektor ved NTNU Tor Grande åpnet med å redegjøre for saken. Han slo fast at en endring i styringsmodell ved NTNU vil være svært ressurskrevende. Det vil også det å utrede endringen være.

- En slik overgang vil innebære omfattende omstrukturering ved NTNU. Min vurdering er at ressursbruken vil være omfattende og beheftet med usikkerhet. Rektors vurdering er at en slik utredning er så kostnadskrevende at styret allerede nå bør signalisere om de ønsker å gå over til en todelt ledelse med valgt rektor, sa Grande.

Grande: - Jeg har vært tilhenger av ansatt rektor siden det ble innført

Grande bemerket også at debatten preges av ideologiske skillelinjer. Han redegjorde også for sitt personlige syn.

- Jeg har vært tilhenger av ansatt rektor siden det ble innført ved NTNU. Jeg har vært ansatt siden 1994 og selv vært valgt instituttleder ved NTNU, og husker godt erfaringene fra todelt ledelse. Etter mitt syn fungerer dagens modell på en god måte. Det betyr ikke at vi ikke kan bli bedre. Jeg deler bekymringer om stor avstand mellom rektor og ansatte, slo Grande fast.

Tor Grande redegjorde for egne meninger i spørsmålet. Han er tilhenger av en ansatt rektor.

Direktør for organisasjon og infrastruktur, Bjørn Haugstad, fortalte at det har kommet sterke signaler om at man ikke bør beholde en konstituert rektor i mer enn seks måneder. Skal man gå over til valgt rektor bør man derfor først ansette en rektor ut Anne Borgs tiltenkte periode, altså for 1 1/2 år. 

Aksel Tjora, som hadde tatt initiativ til behandlingen, tok ordet først. Det var på forhånd meldt at styret kun ville ha mulighet til å ta stilling til om en ny modell skal utredes. Å gå for den utredningen burde ifølge rektors tilrådning medføre et sterkt signal om at man ønsker å endre modell. Det reagerte Tjora på.

- Dette er et veldig pussig forslag. Alternativene er å enten gjøre ingenting med dagens modell. Eller å gjennomføre en utredning som vi ikke skal ta hensyn til. Det er et veldig pussig forslag, og det går ikke an å vedta noe sånn. Skal vi ha en utredning, må den være reell, sa han.

Tjora argumenterte tydelig for

Tjora kom så med en rekke argumenter for å endre modell. 

- Det første går på ansvarsområde. Det vil være positivt å ha en todelt ledelse med en direktør som kan avlaste rektor. Det andre poenget går på intern legitimitet. Å ha kandidater som stiller til valg med en konkret plattform gir en bedre innsikt i hva som skjer på ledelsesnivå ved universitetet, sa Tjora.

Det tredje punktet han tok opp var ekstern uavhengighet. Med en styreleder oppnevnt av Kunnskapsdepartementet sa Tjora at det er tettere kopling opp mot departementet. Med en valgt rektor er hen leder for styret. Tjora poengterte at UiO og UiB, som har denne modellen, opplever det som en styrke.

Han nevnte også mer åpenhet og gjennomsiktighet. Samt at det er en del usikkerhet rundt ledelse ved NTNU.

- I dag har det blitt det mange oppfatter som en streng kommandolinje nedover i organisasjonen fra rektor og ned til instituttleder. Jeg har fått en del telefoner fra folk som er urolige for hva de kan si. En valgt leder har legitimiteten sin forankret i ansatte, heller enn ledere over seg, sa Tjora.

Ikke noe vi kan haste gjennom

Nicolai Winter-Hjelm, som er valgt inn fra midlertidig vitenskapelig ansatte, slo fast at det var gode argumenter på begge sider. Han var klar på at han ønsker seg en utredning.

- Det er lenge siden ansatt valgt ble diskutert sist. Jeg tror det hadde vært verdifullt å få en ordentlig utredning på dette uansett. Vi ser på engasjementet at det er mange som opplever at avstandene mellom ledere og ansatte er store i dag.

Kjersti Møller, valgt inn fra de faste teknisk-administrative ansatte, tok så ordet.

- Dette er et omfattende spørsmål, som ikke kan taes på kort varsel. Dette er ikke noe vi kan haste gjennom. Det vil være nødvendig at alle blir hørt, sa Møller.

Hun tok til orde for en langsiktig utredning. Hun så da for seg at man heller kan ta den endelige vurderingen på å endre modell før en ny rektor skal tilsettes i 2029.

Også innvalgt fra studentene, Anders Lie Hagen, slo fast at det er tydelig at det er bekymringer man må ta på alvor i organisasjonen, og stilte seg positiv til en utredning. Også han stilte seg kritisk til at rektor ba styret i den sammenhengen å sende et tydelig signal.

Kjersti Møller og Anders Lie Hagen var positive til å utrede spørsmålet om ledelsesmodell videre.

- Jeg har vært for ansatt rektor, men er i tvil

Nina Refseth, ekstern styrerepresentant, sa at hun har vært tilhenger av ansatt rektor. Men hun måtte vedkjenne at hun var usikker på om alle de argumentene for det systemet sto seg.

- Jeg har tenkt at man får et større tilfang i kanidater. Jeg er usikker på om det er tilfellet. Så har jeg også forståelse for dette med demokratisk underskudd. Jeg har sett at det er lurt at rektor og styreleder er ulike personer, det mener jeg fortsatt. Så jeg heller nok mot ansatt ledelse, men jeg er ikke like sikker som før, sa Refseth.

Hun ønsket seg også en utredning, men trodde ikke det var mulig å komme til noen konklusjoner til denne åremålsperioden.

Flere mener det ikke er nødvendig med utredning

Jan-Frode Janson, som også er ekstern styrerepresentant, sa han hadde forståelse for ønsket om utredning. Han sa også at om det er noe man ønsker seg, så tar man seg råd til det. Samtidig konkluderte Janson med at han selv ikke ønsket en utredning.

Det gjorde heller ikke Ingrid Bouwer Utne, valgt inn fra de faste vitenskapelige ansatte. Hun oppfattet at man med mediedekningen, og blant annet UA-debatten på Litteraturhuset, hadde fått et solid grunnlag å diskutere nå. Hun stilte spørsmål ved om det var nødvendig å bruke store ressurser på dette.

Usikker på om det gir mer ytringsfrihet

Innvalgt fra studentene, Matilde Brox Bordal, tok ordet:

- Jeg er usikker på om en endring i ledelsen vil gi bedre akademisk ytringsfrihet ved NTNU, og om det gir mer reell påvirkning fra studentene. Vi har sett at studentene blir nedprioriterte ved universiteter med valgt rektor, og at det brukes lite ressurser på å nå ut til dem i valgkampen, sa hun før hun fortsatte:

- NTNU har også en større bredde og utstrekning enn UiB og UiO, og det er fortsatt tydelige skiller mellom miljøene på NTNU. Jeg er redd en valgt rektor kan tydeliggjøre skillene, og gå imot konseptet om ett NTNU.

Bordal mente også at en beslutning om utredning ikke kan forhastes, og var bekymret for at det blir for kort tid å gjøre det på nå.

- Redd for at det tar fokus fra andre saker

Bjørn Skallerud, fra gruppen fast vitenskapelig ansatte, ønsket seg utredning.

- I denne styreperioden har jeg følt at det er saker som tar mye plass fra andre viktige saker. Vi har brukt enormt mye tid på campusprosjektet, og mange saker har lidd under dette. Skal vi nå få på plass system for valgt rektor er jeg redd det vil ta mye fokus fra andre viktige saker. En utredning er bra, men det må skje i fredstid, som rektor sa.

Bjørn Skallerud er positiv til at man utreder endring i modellen på sikt. I første omgang er han redd for at det kan ta fokus fra andre ting.

Til slutt kom styreleder Remi Eriksen med sin vurdering.

- For alle organisasjoner er det sunt å ha et skille mellom styret og administrasjonen. Det letter kontrollfunksjonen, men styret skal også være en utfordrende part til ledelsen. I en periode hvor bevilgningene faller per ansatt og student vil det bli vanskelige beslutninger, og det tror jeg gjøres bedre med enhetlig ledelse. 

Følg UA på Facebook og Instagram.