Universitetsavisas formålsparagraf

Universitetsavisa eies og utgis av NTNU. Avisa ble opprettet i 1991, og var papiravis fram til 2002 da den ble lagt om til nettavis. Avisa ble fristilt i 2007.

Publisert Sist oppdatert

I 2007 vedtok NTNUs styre at UA fra da av skulle redigeres etter Redaktørplakaten samt pressens Vær varsom-plakat. Fra 2009 gjelder også Lov om redaksjonell fridom. Styret vedtok i 2016 nedenstående formålsparagraf for avisa. Det ble gjort en mindre tilføyelse i 2018 (siste kulepunkt under retningslinjer). 

Opplaget for papiravisa var 13.000 eksemplarer. I perioden fra høsten 1996 til våren 2002 ble innholdet i den trykte avisa også publisert på nettet. Her ligger et arkiv fra denne perioden. Fra 9.september 2002 ble UA en ren nettvis.

Formålsparagraf

Universitetsavisa eies av NTNU og skal være en spesialavis for alle som er interessert i universitetets virksomhet og vesentlige forhold innenfor høyere utdanning, forskning, nyskaping og formidling. Avisa skal tilstrebe en kritisk, seriøs og informativ journalistikk i tråd med den frie pressens idealer og stimulere til meningsutveksling og fri debatt. UA er redigert etter Redaktørplakaten, Vær varsom-plakaten og Lov om redaksjonell fridom. Avisa er medlem av Den norske fagpressens forening. UA finansieres over NTNUs ordinære budsjett.

Retningslinjer

Gjennom den redaksjonelle virksomheten skal UA tilstrebe å:

* dekke vesentlige sider av NTNUs virksomhet og mangfoldet av aktiviteter og miljøer blant ansatte og studenter i Trondheim, Ålesund og Gjøvik

* bidra til å skape en organisasjonskultur preget av åpenhet, samhold og felles identitet

* bringe stoff som analyserer forutsetningene for og resultatene av NTNUs virksomhet

* skape interesse for NTNUs samfunnsoppdrag og virksomhet internt og eksternt

* speile NTNUs ambisjoner og aktiviteter lokalt, nasjonalt og internasjonalt

* dekke viktige tema innen universitets- og høyskolesektoren

* bygge sine saker på åpne kilder og vektlegge at ulike parter kommer til orde samtidig i kontroversielle og konfliktfylte saker

* henvende seg både til dem som er tilknyttet NTNU og til allmennheten

Universitetsavisa bør så langt det er mulig tilbys i de format og i de kanaler som til enhver tid sikrer størst spredning av avisas redaksjonelle innhold.

Redaksjonsråd

Universitetsavisa skal ha et redaksjonsråd. Rådet består av fem medlemmer og skal ha både intern og ekstern representasjon. Minst én student skal være representert i rådet. Rådet som oppnevnes av Rektor for to år av gangen rapporterer årlig til styret og skal se til at avisa drives i tråd med vedtatt formålsparagraf og retningslinjer og den frie pressens idealer. Rådet velger selv sin leder.

Rådets funksjon er todelt:

1) Gi råd til utgiver og rapportere til styret i form av en årlig rapport (sendes som styresak via rektor iht. Universitets- og høyskoleloven).

2) Være støtte for ansvarlig redaktør gjennom råd og drøftinger av saker enten på eget initiativ eller etter initiativ fra redaktøren.

UAs redaksjon:

Redaksjonen har fire faste medarbeidere.

Tore Oksholen, ansvarlig redaktør

[email protected]

+47 918 97 876

Solveig Mikkelsen, journalist

[email protected]

+47 971 08 222

Espen H. Bjørgan, journalist

[email protected]

+47 922 90 484

Mari Rian Hanger, journalist

[email protected]

+47 995 86 297

Powered by Labrador CMS