Sverige

Kvinnelige stipendiater blir utsatt for seksuell trakassering

Over halvparten har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet.

Det var rundt 21 prosent kvinner og rundt 67 prosent menn blant dem som utsatte ansatte og stipendiater for uønsket seksuell oppmerksomhet. Illustrasjonsbilde
Publisert

- Det er første gang vi gjør en studie i hele forskningssektoren, det er faktisk den største undersøkelsen om seksuell trakassering i høgskolesektoren globalt, sier Fredrik Bondestam, leder for Nationella sekretariatet för genusforskning.

Det er Kifinfo (komite for kjønnsbalanse og mangfold i forskning) som omtaler undersøkelsen.

En firedel av alle ansatte, stipendiater og studenter fikk undersøkelsen og 32 prosent svarte, opplyser Bondestam, som representerer Gøteborgs universitet. Det er ett av fire svenske læresteder som står bak rapporten.

Det spesielle med undersøkelsen skal være at den tar for seg seksuell trakassering, der både omfang og konsekvenser er kartlagt. Temaet i rapporten er utsatthet på grunn av kjønn, inkludert seksuell trakassering, i hele den svenske universitets- og høgskolesektoren.

- Andelen kvinnelige doktorgradsstipendiater er mer utsatt for seksuell trakassering enn vi har sett i tidligere studier, både her i Sverige og internasjonalt. Over halvparten av dem har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet, sier Bondestam til Kifinfo.

Han ble overrasket over at også en stor gruppe menn oppga at de var utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet. Rundt en tredel rapporterte at de var blitt utsatt for dette.

Alvorlighetsgraden i svarene varierer. Oppfølgingsspørsmålene i undersøkelsen avdekker om noen har sett på deg på en ubehagelig måte, kontaktet deg i sosiale medier på en ubehagelig måte eller tatt på deg på en ubehagelig måte.

Fire prosent av alle som svarte har blitt utsatt for seksuell trakassering i løpet av de 12 siste månedene. Samtidig er det 38 prosent som oppgir at de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet fra de begynte å studere eller jobbe ved et universitet eller en høgskole.

Kifinfo gjengir følgende funn om opplevd seksuell trakassering:

  • 4 prosent totalt, 3 prosent menn og 5 prosent kvinner, har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet de siste 12 månedene.
  • Unge, studenter og kvinner er mest utsatt.
  • Covid-19 har i liten grad påvirket utsattheten av mobbing og seksuell trakassering – i så fall har tilfellene gått noe ned.
  • Menn er overrepresentert blant dem som utsetter andre for uønsket seksuell oppmerksomhet.
  • Det var rundt 21 prosent kvinner og rundt 67 prosent menn blant dem som utsatte ansatte og stipendiater for uønsket seksuell oppmerksomhet.

LES OGSÅ KIFINFOS ARTIKKEL: Sverige har kartlagt seksuell trakassering i akademia