Studenttinget

- Tilretteleggingen ved NTNU strekker ikke til

Lederen i Studenttinget NTNU sier NTNUs tilretteleggingstilbud ikke er godt nok. Prorektor for utdanning mener tilbudet er godt, men at etterspørselen har gått opp.

Illustrasjonsfoto: I fjor ble det arrangert Walk of shame på Gløshaugen for å vise fram mangel på universell utforming. Studenttinget mener saker fra det siste året viser at det ikke bare er i bygningsmassen det mangler.
Publisert Sist oppdatert

- Det kommer fram at Tilretteleggingstjenesten ikke klarer å behandle saker innen frister, og at de ikke har nok ressurser. I tillegg er det ikke nok tilrettelagt lesesalsplasser, og det er aktuelt med tanke på campussamling og bygging av nytt campus, sier leder av Studenttinget, Astrid Hilling.

Hun trekker fram at det er har vært en del saker i media generelt og Universitetsavisa spesielt, om studenter som opplever at det ikke får det tilbudet de har krav på.

Les svar fra prorektor for utdanning ved NTNU, Marit Reitan lengre ned i saken.

Ved neste Studenttingsmøte torsdag 10. november skal studentrepresentantene stemme over om de vil vedta en resolusjon om tilrettelegging og tilgjengeliggjøring ved NTNU. Studenttingslederen forteller at de allerede har politikk på tilrettelegging, men at de vil oppdatere den.

Les det aktuelle resolusjonsforslaget i sin helhet i bunnen av artikkelen.

Astrid Hilling Studenttingsleder Studenttinget leder av studentinget

- Nå er NTNU midt i en prosess med omorganisering i Fellesadministrasjonen, og derfor ønsker vi å sende et signal om at vi opplever at det er et økt behov for tilrettelegg og universell utforming, sier Hilling.

Prorektor for utdanning, Marit Reitan, synes det er flott at studentene engasjerer seg i saken.

- Det viser omsorg for medstudenter og forståelse for at noen kan ha behov for tilrettelegging for å kunne stille på like vilkår som andre. I tillegg er det jo også slik at alle kan komme i en situasjon hvor de har behov for tilrettelegging, derfor er det viktig at vi har et tilbud som ivaretar dette på en god måte, skriver Reitan i en e-post til Universitetsavisa.

Vil sende et tydelig signal

Marit Reitan mener NTNU har et godt tilretteleggingstilbud.

Reitan trekker fram at det er vært en spesiell stor økning i høst, og at det er behov for å se på hvordan de kan møte dette i tiden fremover.

- NTNU har et godt tilretteleggingstilbud, både sett opp imot kravene i loven og sammenlignet med tilbud ved andre norske læresteder, men vi opplever at det har vært en økning i antall henvendelser de senere årene, skriver Reitan

Med resolusjonen håper Hilling at Studenttinget sender et tydelig signal til NTNU om at de må dekke behovene til studentene.

- Det er et signal på prioriteringen til Studenttinget. Med dette forslaget får tydelig vist fram hva Studenttinget mener. For det er kostnader knyttet til tilretteleggingstiltak, men det er en kostand Studenttinget mener NTNU skal ha, sier Hilling

De som er helt avhengig av tilrettelagt leseplass skal får det

Reitan viser til at det er stor forskjell på tilretteleggingsbehovet hos de som søker. Men Reitan understreker at studenter som er helt avhengig av å ha en tilrettelagt leseplass for å kunne oppholde seg på campus, skal være helt trygge på at de får det, uansett hvor stor etterspørselen er.

- Etterspørselen på tilrettelagte lesesalsplasser vil nok alltid være større enn kapasiteten. Vi har økt antall plasser gjennom flere år, og vi har tidligere semester opplevd at antallet plasser har truffet behovet ganske godt, men også her har det vært en stor økning i henvendelser i høst. Vi ser derfor på muligheten for å få flere tilrettelagte leseplasser, skriver Reitan.

Videre skriver Reitan at de jobber med økt fokus på universell utforming.

- Økt bruk av universell utforming vil redusere behovet for individuell tilrettelegging, så mer ressurser på universell utforming av undervisning vil kunne imøtekomme en del studenters behov. Det igjen vil frigjøre ressurser til å bistå de som fortsatt har behov for en individuell tilrettelegging utover universell utforming, skriver Reitan.

På spørsmål om undervisere kjenner godt nok til opplæringsressurser om universell utforming, svarer Reitan at man nok har en vei å gå, både for å gjøre undervisere klar over kravene til universell utforming og de opplæringsressursene som finnes.

- Vi jobber med et prosjekt for å øke kompetansen på universell utforming i undervisning og tilby opplæring for forelesere. Vi jobber også med å videreutvikle de ressursene som finnes og universell utforming og gjøre dem mer tilgjengelige for våre ansatte, skriver Reitan.

Fakta

Dette er resolusjonsforslaget:

Studenttinget NTNU mener at:

  • NTNU skal prioritere ressurser slik at studentene opplever et tilfredsstillende tilretteleggingstilbud
  • NTNU skal dekke behovet for tilrettelagte lesesalsplasser
  • Søknader om tilrettelegging skal svares på innen fristen
  • Undervisere bør velge å tilrettelegge og tilgjengeliggjøre undervisningen i emnet for studenter ved å tilby opptak av forelesninger
  • NTNU skal øke undervisers og studieveileders kompetanse på universell utforming
  • Forelesere skal kjenne til og bruke tilgjengelige opplæringsressurser om universell utforming
  • Den enkelte underviser skal, i samråd med referansegruppen i emnet, grundig vurdere hvilke løsninger som er best egnet for å gjøre undervisningen universelt utformet
  • Spørsmål om universell utforming av undervisningen skal inn i kvalitetsmeldingen til fakultetene

Kilde: Møteinnkalling til Studenttingsmøte 10/22