Styremøtet

Foreslår disse investeringene for å redusere NTNUs avsetninger

NTNU-ledelsen foreslår å rehabilitere Kjemiblokk 5 for 300 millioner kroner.

Når NTNU-styret samles til et fysisk møte på tirsdag, har de særlig ett gledelig punkt på dagsorden: Hvordan bruke mer penger?
Publisert

En rekke investeringer både sentralt og fakultetsvis skal sikre at Finansdepartementet ikke inndrar NTNUs avsetninger.

Mest penger blir det brukt på Kjemiblokk 5, som lenge har vært preget av manglende vedlikehold og oppgradering.

På styremøtet 25. januar legger Rektor fram fem forslag til fellesinvesteringer i NTNUs investeringsplan for 2022 – 2025. Endelig vedtak vil skje i styremøtet i mars 2022, heter det i et notat til NTNUs styre.

LES OGSÅ: NTNU er bekymret: Pengene hoper seg opp
LES OGSÅ: - Departementet tror vi har en stor pengebinge

Må få fart på pengene

Avsetningene ved NTNU har vokst under pandemien. I utgangspunktet en gunstig situasjon hadde det ikke vært for departementale retningslinjer for hvor store avsetninger universitetene kan ha. Retningslinjene innebærer at NTNU kan ha inntil 5 prosent av tildelte bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet i avsetninger.

Dette vil for NTNU bety om lag 370 millioner kroner, ifølge saksnotatet. Avsetninger utover denne grensa må være spesifisert og bundet opp i en plan for konkrete investeringer.

Prognoser viser at NTNU ved utgangen av 2021 trolig har opparbeidet seg avsetninger på om lag 900 millioner kroner. Investeringsplanen må dermed være på cirka 525 millioner kroner, skriver Rektor.

Styret har allerede vedtatt at den fireårige investeringsplanen for 2022 – 2025 fordeles med om lag 425 millioner til fellesinvesteringer og 100 millioner til investeringer ved fakultetene.

Investeringene her handler om dem som forpliktes i NTNUs investeringsplan. De omhandler ikke NTNUs totale investeringer.

Vil investere i tre byer

Her er Rektors forslag til fellesinvesteringer i investeringsplanen med påfølgende begrunnelse i kortversjon:

Kjemiblokk 5 – 300 mill

Det har lenge vært snakk om å ruste opp Kjemiblokk 5. Den tekniske infrastrukturen når det gjelder ventilasjon og elforsyning er mangelfull. Dette har ført til at flere laboratorier er tatt ut av bruk, heter det i styrenotat. En stor del av arealene tilfredsstiller ikke dagens krav til ventilasjon og standard. Det er krevende å opprettholde eksperimentell aktivitet i de lab-ene som fortsatt benyttes.

Oppgradering vil også gjøre det mulig å flytte fagområdet matteknologi fra Kalvskinnet opp til Gløshaugen og fristille areal på Kalvskinnet.

Vitenskapsmuseet – 100 mill

Museet mangler formidlingsareal. Uten nye areal vil store deler av samlingene fortsatt være utilgjengelige for publikum.

Gjøvik – 4 mill

Ny ankomst til byen fra campus med trapp vil styrke tilknytningen mellom Campus Gjøvik og byen.

Ålesund – 8,5 mill

Etablering av campustorg og ny inngang på sørsiden av Ankeret (hovedbygget) sikrer god integrering av Sundebygget og bevegelse internt på campus. NTNU vil også bidra med utrustning av innovasjons-lokaler i Sundebygget, som blir det nye studenthuset i byen.

IKT – 15 mill

Investeringer i IKT-infrastruktur gjør det mulig å møte ny digital hverdag, satse på sikkerhet mot cyberangrep og å investere i oppdatering av teknisk infrastruktur.

Investeringer ved fakultetene

Fakultetene spytter i om lag 100 millioner i investeringsplanen. Pengene fordeles på hvert fakultet ut fra investeringsbehov. Rektor foreslår å bruke disse midlene på følgende områder:

- Utdanningsinfrastruktur

- Teknisk/vitenskapelig utstyr

- Investering Helgasetr

- Data og AV-utstyr

- Påkostninger bygg

- Investeringer, lab-areal

Over halvparten av beløpet går til teknisk/vitenskapelig utstyr.

Den periodiserte investeringsplanen er en orienteringssak til NTNUs styre tirsdag 25. januar. Det betyr at Styret i første omgang blir orientert om forslagene til konkrete investeringer. Endelig vedtak fattes altså på styremøtet i mars.