Samlet campus bør fortsatt tilby faglærere egne kontor

Hva med trafikken i Elgeseter gate? Hva med åpent kontorlandskap? Og hva med framtidig behov for areal?

NTNUs arbeidsgruppe foretrekker å bygge vestover mot Elgeseter
Publisert Sist oppdatert

Synspunktene spriker, rådene varierer og høringsinstansene er opptatt av ulike ting. Her er noen av synspunktene fra fakultet og andre organisasjoner og enkeltpersoner som har valgt å komme med innspill til NTNU om framtidas campus.

NTNUs arbeidsgruppe anbefaler å bygge vestover mot Elgeseter. De andre alternativene er nordover på Kalvskinnet og sørover mot Lerkendal.

I høringsbrevet ber NTNU blant annet om å få tilbakemelding på om noen mener en annen lokalisering enn Elgeseter er bedre. NTNU ønsker også å få synspunkter på kvalitetsprogrammet, som beskriver hvilke egenskaper og kvaliteter campus må ha for å bidrar til at NTNU når sine mål.

- I dag er Elgeseter gate uegnet

Fakultet for arkitektur og billedkunst vil at NTNU tar utgangspunkt i de fire eksistrende del-campusene Kalvskinnet, St.Olavs hospital, Gløshaugen og Valgrinda/Sorgenfri, og vurdere hvordan disse kan bindes sammen. De tre alternativene som er satt opp framstår som introverte campusalternativ framfor byintegrerte løsninger. Elgeseter gate vil være den sentrale kommunikasjonsåren i campus med knutepunktene Sorgenfri, Hesthagen, Studentersamfundet og Prinsen kino.

"Det er ikke problematisert i tilstrekkelig grad at Elgeseter i dag er uegnet som ryggrad i NTNUs campus på grunn av trafikkbelastningen i Trondheims hovedinnfartsåre fra sør."

LES OGSÅ: Fare: Luftslott bygges

LES OGSÅ: Hun ønsker seg en campus med liv døgnet rundt

Fakultetet stiller seg også kritisk til at arbeidsgruppa ikke har sett godt nok på de mulighetene som ligger i å bruke leide arealer i byen.

"Rapporten utelater med dette et stort fleksibelt areal som allerede er bygget (bærekraftig), bynært (urban kultur) og ikke binder opp universitetet i en for stor eiendomsmasse (fleksibilitet)."

De går inn for å gjennomføre en overordnet ide-/arkitektkonkurranse, der konklusjonene i lokaliseringsrapporten kun bør sees på som relevant bakgrunnsinformasjon og ikke låse det geografiske området for konkurransen. "Alle muligheter for gode lokaliseringer er ikke dokumentert i rapporten".

Kalvskinnet egnet som studiested

Fakultet for teknologi føler seg ikke overbevist om at Elgeseter er den beste løsningen, og mener arbeidsgruppa har lagt altfor stor vekt på begrepet "samlende". De synes også det er en svakhet ved rapporten at man ikke har prøvd å forene det beste fra de tre alternativene.

Fakultetet peker også på at Kalvskinnet, med sin nærhet til byen og Gløshaugen, egner seg godt som studiested for tverrfaglighet mellom ulike profesjonsutdanninger og Vitenskapsmuséet.

Fakultet for medisin støtter det som pr i dag er den foretrukne løsninga: Lokalisering vestover i aksen Gløshaugen, Elgeseter og Øya. De peker på at Elgeseter gate utgjør en barriere mellom Gløshaugen og Øya/Elgeseter, og at det derfor vil være nødvendig å samarbeide tett med Trondheim kommune for å løse løsninger på dette.

Også Fakultet for økonomi foretrekker å utvikle campus vestover mot Elgeseter. De mener dette gir en nærhet til sentrale områder, bidrar til samling og fortetting og Innovasjonssenteret vil få en sentral plasssering mellom Øya, Gløshaugen og byens innbyggere.

LES OGSÅ: NTNU må redde Elgeseter fra uklare politiske vedtak

LES OGSÅ: Elgeseter kan bli en fest

Vil ikke ha åpent kontorlandskap

Fakultet for informasjonsteknologii, matematikk og elektroteknikk mener Elgeseter-alternativet vil være det beste utgangspunktet for å få til en samlende campus. Ellers vil de gjerne få med et innspill fra Institutt for matematiske fag som mener det er viktig å få støtte for at et åpent kontorlandskap ikke er den beste løsningen for fagmiljøene. Det er viktig at vitenskapelige ansatte får ha enkeltkontor også i framtida.

Dette spørsmålet opptar også Psykologisk institutt. De mener det er tydelig at NTNU planlegger utstrakt bruk av åpent kontorlandskap og "mest mulig delte arealer". De peker på at godt arbeidsmiljø ikke går sammen med kontorlandskap, og at forskning viser dette. På denne bakgrunnen mener de NTNU bør legge enda et kriterium til grunn for suksess i sitt kvalitetsprogram: "Campus er tilpasset arbeid som fordrar høg konsentrasjon."

Det humanistiske fakultet er først og fremst opptatt av at fakultetet ikke splittes opp når det skal flytte fra Dragvoll. Fakultetet ser fordeler med både Elgeseter-alternativet og ei flytting til Kalvskinnet. For fakultetet er det en fordel at lærerutdanningen flytter inn på Kalvskinnet desember 2017 og at Vitenskapsmuséet holder til her, i tillegg til alt det andre en bynær løsning kan tilby på kulturfronten. Utbygging vestover på Elgeseter gjør det derimot lettere med tverrfaglig samarbeid mot Gløshaugen-teknologene.

LES OGSÅ: Frykter åpent landskap i nytt helsebygg

LES OGSÅ: Slakt av åpent landskap havnet i ei skuff

Grønn ferdsel

Fakultet for helse- og sosialvitenskap støtter samling av campus vestover mot Elgeseter fordi dette vil øke mulighetene for tverrfaglig samarbeid mellom helse- og sosialfagutdanningene.

Også Studenttinget gir sin støtte til arbeidsgruppas foretrukne alternativ, som de blant annet mener vil gi det beste grunnlaget for å skape en sterkere studentkultur. - Bydelen har potensial for en byintegrert campus med stor grad av blandet bruk. Koblingen til byens transportsystem og nærheten til mange studenters bosted styrker grunnlaget for grønn ferdsel, skriver de i høringsuttalelsen.

Vitenskapsmuseet har meldt fra om at de kommer med sin høringsuttalelse på fredag.

- Kalvskinnet er best!

Ikke alle er enige om at Elgeseter-alternativet er veien å gå. Adresseavisen har intervjuet professor Aksel Tjora som, sammen med EC Dahls Eiendom, argumenterer for at campusen bør bygges på Kalvskinnet.

- Dragvollmiljøet skal flytte likevel, og det vil være et tap for miljøet å drukne i teknologene på Gløshaugen, sier han til avisa, og legger til at Dragvoll jobber med mennesker, samfunn og kultur – og derfor bør være blant mennesker og kultur i byen.

Også formannskapet i Trondheim og Næringsforeningen argumenterer for Kalvskinnet og et økt samspill med byen.

Dale M. Licata er bekymret for at NTNU gir fra seg areal i en framtidig situasjon der de vil ha behov for utvidelser.

"Det er mange eiendomsutviklere som vi ha tak iarealet på Dragvoll. Ved åbeholde Dragvoll beholder NTNU sine fremtidige utvidelsesmuligheter.Dette vil gi plass til flere laboratorier, bygninger, en forskningspark eller noe annet som vi i dag aner ikke at det blir behov for. SomFrank Herbert skrev:«Any path that narrows future possibilities may become a lethal trap.», skriver han.

Og avslutter uttalelsen sin slik: "NTNU er Norges teknologiske høyborg. Ikke innsnevre mulighetene ved å tegne «grenser» som avkorte fremtidens muligheter. Behold Dragvoll."

NTNUs styre skal ha saken opp til behandling på sitt styremøte 26. oktober.