Ytring

Store hydrodynamiske laboratorier egner seg ikke til undervisning

- En investering i bedre undervisningslaboratorier vil være samfunnsnyttig, men jeg mener man må være nøktern når man vurderer hvor nyttig, skriver professor ved Institutt for marin teknikk Pål Lader.

Pål Lader, her ved CWT-lab (Circulating Water Tunel), et av de små laboratoriene instituttet bruker mye til undervisning.
Pål Lader, her ved CWT-lab (Circulating Water Tunel), et av de små laboratoriene instituttet bruker mye til undervisning.
Publisert Sist oppdatert

NTNU har svært liten nytte av store hydrodynamiske laboratorier til utdanning på bachelor-, master- og phd-nivå. Jeg synes det er riktig å påpeke dette når samfunnsnytten av Ocean Space Center skal diskuteres.

Årsaken til dette er at store laboratorier er ressursmessig svært krevende å bruke. De er rigide og lite fleksible, og gjennomføringen av forsøkene må utelukkende gjøres av teknisk personale. Studentarbeider (mastergrad, laboratoriearbeid i fag etc.) gjøres mer effektivt i mindre laboratorier der studentene kan være aktive deltagere i forsøkene. Mindre laboratorier gir en bedre pedagogisk effekt enn store laboratorier, og de er også mye billigere å bruke. Store laboratorier kan i noen grad brukes i PhD arbeider, men også her er erfaringene at mindre laboratorier blir betydelig mer brukt.

Jeg vil understreke at bruken av hydrodynamiske laboratorier i undervisningen er viktig. Laboratoriearbeid har en positiv effekt både på læringen og motivasjonen til studentene. Min erfaring er at dette er sterkt knyttet til studentenes mulighet til å delta aktivt i forsøkene, og dette er kun mulig i mindre laboratorier. Institutt for marin teknikk (IMT) har i dag en rekke slike mindre laboratorier som brukes utstrakt i undervisningen. En investering i bedre undervisningslaboratorier vil være samfunnsnyttig, men jeg mener man må være nøktern når man vurderer hvor nyttig. Min oppfatning er at IMT i dag har laboratorier som kapasitetsmessig er godt tilpasset dagens aktivitet. Den begrensende faktoren er personalressurser. Det vil være krevende å fylle laboratorier med større kapasitet enn de vi har i dag uten en tilsvarende økning i personalressursene. Dette er det viktig å ta i betraktning når samfunnsnytten av en økt laboratoriekapasitet i Ocean Space Center skal vurderes.

Det norske samfunns villighet til å investere i forskning knyttet til havnæringene er svært gledelig, og Ocean Space Center er et meget viktig nasjonalt prosjekt. Hvis pengene investeres riktig kan de gjøre mye godt. Investeres de feil derimot, kan både pengene, omdømme og samfunnets goodwill være tapt.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les flere ytringer her.