Streik setter omstilling på pause: Slik påvirkes fakultetene

På grunn av trang økonomi er flere fakulteter midt inne i store innsparingsprosesser. Flere av dem stopper opp nå som fagforeninger og ledelse ikke møtes.

Flere av dekanene forteller om prosesser som stopper opp på grunn av streiken.
Publisert Sist oppdatert

Streiken er nå inne i sin andre fulle uke. Konsekvensene har vært til å kjenne på for mange studenter som får sine eksamener utsatt. Men mer langsiktig kan streiken også påvirke det omstillingsarbeidet som nå skjer på NTNU.

Mange fakulteter gjør nå tiltak for å spare inn penger. Mange av disse tiltakene er i en fase der det trengs innspill fra fagforeningene for å gå videre. Men på grunn av streiken har samarbeid mellom fagforeninger og ledelse ved NTNU brutt sammen.

Til vanlig møtes de i organ som sentralt samarbeidsutvalg (Sesam) og lokalt samarbeidsutvalg (Losam). Så lenge streiken foregår er ikke det tilfellet.

Universitetsavisa har tidligere skrevet om at NTNU ikke kan begynne å tilby sluttpakker så lenge streiken foregår. Dette er spesielt aktuelt for to fakultet, men flere andre vurderer også om det kan være aktuelt. 

Les mer om sluttpakker i denne saken.

Forsinker vedtak om fakultetsstruktur

Fakultet for naturvitenskap skulle egentlig behandlet ny fakultetsstruktur i sitt fakultetsstyremøte denne uka. Ettersom de ikke kan få innspill fra samarbeidsutvalget blir det ikke tatt noen beslutning denne uka.

- Vi kan ikke gjøre vedtak i fakultetet før forhandling i Losam er gjennomført og denne forhandlingen er nå utsatt til streiken er over. Vi vil kalle inn til ekstraordinært fakultetstyremøte for å gjøre vedtak når forhandlingen med Losam er klar, forklarer dekan Øyvind Gregersen ved NV-fakultetet.

Universitetsavisa har tidligere omtalt organiseringen i flere saker. Den har møtt motstand fra flere ansatte. Gregersen har likevel tro på framgang i saken.

- Jeg håper at vi får gjennomført behandlingen i fakultetsstyret tidsnok til at NTNUs styre kan få endring av instituttstruktur ved NV til behandling i styremøtet i spetember, sier han.

Han sier det uansett skal mye til for at streiken skal forsinke så mye at implementeringen forsinkes.

- Hvis streiken blir så lang at vi ikke rekker dette til september, må saken opp på neste styremøte til NTNU i slutten av oktober. Selve den nye organisasjonen skal ikke på luften før 1. august 2025, så jeg regner ikke med at vi må skyve på dette tidspunktet.

To andre fakultet er også midt i omstrukturering

Det humanistiske fakultet er også midt i å legge om på fakultetsstrukturen. Framtidas HF er nå ute på høring og skal egentlig tas videre i fakultetsstyremøte snart. 

Også der vil en fortsatt streik og manglende behandling i samarbeidsograner forsinke.

- Vi har fakultetsstyremøte 19. juni. I det møtet skal strategisk personalplan og Framtidas HF – organisasjon 2025 vedtas. Hvis streiken fortsetter gjennom denne uka, må dette møtet antakelig avlyses, forklarer dekan ved HF, Anne-Kristine Børresen.

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap er også midt i å slå sammen institutt. Der er det bare to institutt som skal slås sammen. Dette er allerede vedtatt i fakultetsstyret. Men også her risikerer de at streik kan skape problemer.

- I prosessen med sammenslåing av Institutt for geografi og Institutt for sosialantropologi har vi en styringsgruppe som er partssammensatt. Der er det foreløpig uavklart om dette faller inn under partssammensatte arbeid som skal opphøre under streiken, redegjør dekan ved SU-fakultetet Tine Arntzen Hestbek.

- Det meste stopper opp

Både SU-fakultetet og og Fakultet for medisin og helsevitenskap påvirkes også av at de ikke kan begynne prosessene rundt sluttpakker. De to fakultetene er de som er hardest rammet av behovet for nedskjæringer og begge planlegger å gå ned i antall stillinger.

Tilfeldigvis er de også de to som er hardest rammet av streik ved NTNU. Så der går konsekvensene videre enn bare brudd i partssamarbeid. 

- Det meste stopper opp. Vi har tre instituttledere og mange ledere på nivå 4 som er i streik, to av våre institutt med store og viktige oppgaver innen profesjonsutdanninger er spesielt hardt rammet, slår Siri Forsmo, dekan på MH, fast.

Ved Fakultet for arkitektur og design har flere saker de ikke får tatt.

- Et pågående arbeid for å omorganisere økonomifunksjonen ved fakultetet er foreløpig stoppet opp på grunn av streiken fordi vi ikke får tatt saken til Losam. Vi er også usikre på om vi vil kunne fremme saker til beslutning i kommende styremøte, fordi vi ikke får presentert dem for Losam i forkant, opplyser dekan Sara Brinch ved AD.

- Arbeidsgiver skal drøfte bemanningsplaner med Losam, noe som ikke vil kunne bli gjort så lenge det er streik, legger hun til.

Her vil de ikke påvirkes med det første

Ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk er det også innført sparetiltak. Om enn mindre omfattende enn ved for eksempel MH-fakultetet.

- Vi er i en omstilling og vi har allerede innført ansettelsesstopp. Ved IE-fakultetet er vi nå inne i en analysefase, der vi ser på hvordan reduserte bevilgninger vil påvirke driften vår. Dette arbeidet påvirkes ikke av streiken per nå, ifølge dekan Ingrid Schjølberg ved IE.

Per nå er fakultetet i liten grad berørt av streiken direkte, men Schjølberg er klar på hvor det vil kunne ramme akkurat nå.

- Vi er helt avhengig av økonomene våre nå og vil påvirkes om de tas ut i streik.

Ved Vitenskapsmuseet har det også blitt innført tiltak. Blant annet rundt hvordan ansatte disponerer tiden. Ettersom de heller ikke er direkte påvirket av streik påvirker ikke fraværet av samarbeid med fagforeninger framdriften der.

- Ved Vitenskapsmuseet har vi flere omfattende tiltak og prosesser gående som er ment å sørge for at budsjettene våre skal komme i balanse, uten at vi må gå til nedbemanning og oppsigelser. På kort sikt vil ikke opphør av partssamarbeid og Losam påvirke disse prosessene, forklarer direktør Hans K. Stenøien.

Han legger til at økonomien til Vitenskapsmuseet er i stor grad betinget av eksternfinansiering, og ikke minst gjennom lovpålagte arkeologiske utgravinger. 

- Hvis vi kommer i en situasjon der vi ikke er i stand til å gjennomføre inntektsgivende prosjekter, så kan det i verste fall få negative økonomiske konsekvenser. Utover dette vil streiken neppe i vesentlig grad påvirke våre muligheter for nødvendige omstillinger, slår Stenøien fast.

Har lite omstillingsbehov, men er bekymret om streiken fortsetter lenge

Fakultet for ingeniørvitenskap er en av de få ved NTNU som for øyeblikket har en ganske solid økonomi. Dekan Olav Bolland sier derfor at selv om streik påvirker dem, har de ikke store omstillingsprosjekt på gang.

- Generelt slik det ser ut nå for Fakultet for ingeniørvitenskap, så vil arbeid med saker knyttet til ansettelsesforhold reduseres betydelig i omfang. Vi har nå ingen saker om ansettelsesforhold relatert til omstilling, men vi jobber mer langsiktig med strategisk personalplan, sier han.

Han legger til at en lengre streik definitivt vil ha effekt.

- Hvis streiken blir langvarig vil det være skadelig for virksomheten, ved at vi forsinker ulike prosjekter og at vi mister kandidater. Hvis streiken ved NTNU påvirker opptaket av studenter i juli, vil det være meget uheldig, bedyrer Bolland.

Ved Fakultet for økonomi, som heller ikke er blant de som virkelig sliter med økonomien, svarer dekanen kort at de ikke vil påvirkes av streiken for øyeblikket.

- Vi jobber med ulike tiltak for å bedre økonomien, men ingen av en art som krever formelle prosesser som involverer partssamarbeid, slår Monica Rolfsen fast.

Følg UA på Facebook og Instagram.