"Rektors modell er den dårligste"

Psykologisk institutt vil overfor styret ved NTNU på nytt presisere at vi ønsker en modell som er faglig konsentrert i et fakultet for utdanning og psykologi, skriver tre ledere ved Psykologisk institutt i dette leserinnlegget.

Publisert Sist oppdatert
Instituttleder Magne Arve Flaten ved Psykologisk institutt er en av forfatterne bak dette leserbrevet.

I siste høringsrunde om organisering av nivå 2 prioriterte Styret ved Psykologisk institutt Modell 2 som den foretrukne modell, en modell som også ble foretrukket av Fakultetsstyret ved SVT. Rektors innstilling til Styret ved NTNU er derimot en variant av Modell 2a, den modellen som Psykologisk institutt har vurdert som den dårligste av strategiske og økonomiske hensyn. Psykologisk institutt vil overfor styret ved NTNU på nytt presisere at vi ønsker en modell som er faglig konsentrert i et fakultet for utdanning og psykologi, det vil si en modell som har likhetstrekk med Det Psykologiske Fakultet ved Universitetet i Bergen. En slik modell har sin åpenbare styrke i et homogent fakultet med sterk faglig identitet, stor strategisk evne, og økonomisk bærekraft som styrker og muliggjør langsiktig grunnleggende forskning. Samtidig vil denne modellen støtte godt opp rundt NTNUs samfunnsoppdrag som nasjonalt tyngdepunkt innen profesjonsutdanning.

Rektor har lagt opp til en plan der nivå 3 skal avgjøres i Styremøtet i august, og det er dette vi forholder oss til. I Rektors forslag til vedtak, derimot, er en rekke institutt og fagmiljøer plassert inn i fakultetene. Mange institutt vil nok føle seg hjemme der de er plassert, men det gjør ikke Psykologisk institutt. Psykologisk institutt er plassert i et fakultet der vi ikke ønsker å være, noe som kommer godt frem i vår høringsuttalelse. 

Med dette som bakgrunn stiller vi oss undrende til at foreliggende innstiling til styret er førende mht. plassering av nivå 3 allerede nå. Hvilke muligheter vil i så fall være åpne for flytting av instituttet etter styrets vedtak? Vi vil presisere at vi forholder oss til at vedtaket i styret 15. februar gjelder nivå 2. Rektor har uttalt at han ønsker at 90 % skal være klart etter vedtaket. Vi ser ikke bort ifra at vi vil være blant de siste 10 % om styrets avstemning går på tvers av SVT fakultetets styrevedtak, og søke etter annen fakultetstilknytning dersom Modell 2a blir vedtatt.

Bente Gunnveig Berg, forskningsleder

Karl Henry Jacobsen, HMS-leder

Magne Arve Flaten, instituttleder