Ber styret kun ta stilling til utredning av rektorvalg

Styrepapirene for mandagens viktige styremøte er ute. Da skal rektormodell opp til diskusjon, men det legges kun opp til at styret skal ta stilling til om de ønsker valgt rektor utredet.

Konstituert rektor Tor Grande legger opp til at det bare diskuteres utredning av ansatt rektor.
Publisert

Styrepapirene til det kommende NTNU-styremøtet på mandag har kommet. I løpet av møtet skal det blant annet diskuteres ledelsesmodell for NTNU. Det er to ulike tilrådninger som ligger på bordet.

Les sakspapirene her.

1. Styret mener ledelsesmodell ved NTNU er tilstrekkelig utredet og begrunnet tidligere og ønsker å videreføre modellen med enhetlig ledelse. Styret ser dermed ikke behov for videre utredning av fordeler og ulemper med å endre ledelsesmodell.

2. Styret ber rektor utrede konsekvenser av å endre fra tilsatt til valgt rektor (enhetlig til todelt ledelse på institusjonsnivå). En slik utredning, som beskrevet i saken, skal ferdigstilles innen utgangen av juni 2024. Styret gir med dette et tydelig signal om at det er sannsynlig at et flertall av styrets medlemmer vil ønske å endre ledelsesmodell på institusjonsnivå ved NTNU, men denne beslutningen tas etter at utredningen er ferdigstilt.

Skal diskutere ansatt eller valgt rektor i UA-debatt

Styremedlem Aksel Tjora har bedt om at Rektor forbereder en styresak om man i neste åremålsperiode bør ha valgt eller ansatt rektor. Rektor legger opp til at styret i første omgang diskuterer og beslutter om de ønsker saken utredet eller ikke.

Tirsdag kveld klokka 19.00 arrangerer UA debatt om tema på Litteraturhuset, Sellanraa. Da er Tjora en av deltakerne. Det er også Helge Holden. Begge har representert de vitenskapelige ansatte i NTNUs styre. De står på hver sin side i spørsmålet.

Dit kommer også Olav Bolland. Han har 35 års ledererfaring ved NTNU, og er i dag dekan - og Margrethe C. Stang, en av initiativtakerne til underskriftskampanjen til støtte for valgt rektor.

Møtet skal også strømmes på UAs nettsider.

Omfordeler oppgaver i rektoratet

Utlysningen til ansatt rektor har også kommet i dagens styrepapirer. Ansettelsen på åremål vil ha varighet til og med 31.07.29. Det har også blitt lagt til en formulering om bruk av rekrutteringsbyrå i ansettelsesprosessen.

I dokumentene framkommer også den ønskede arbeidsfordelingen mellom prorektorene i den kommende perioden, fram til ny rektor er inne. Konstituert rektor Tor Grande ønsker ikke å sette inn en ny prorektor for forskning og formidling for å erstatte han selv. Isteden fordeles oppgavene.

  • Oppgavene innenfor forskningsområdet overføres i all hovedsak til prorektor for nyskaping.
  • Ansvaret for Universitetsbiblioteket overføres til direktør for organisasjon og infrastruktur for en midlertidig periode. Rektor vil lede Bibliotekrådet (ledes i dag av prorektor for forskning og formidling).
  • Ledelse av Internt prosjektstyre for campussamling overføres fra rektor til prorektor forutdanning.

I tillegg vil også rektor invitere dekaner og direktør for Vitenskapsmuseet til å lede ulike utvalg som i dag ligger under en av prorektorene.

Følg UA på Facebook og Instagram.