Styrevalget:

Peder Kristian Brenne

Brenne vil at NTNU skal være varsom med å sentralisere støtten til kjernevirksomheten.

Peder Kristian Brenne er studentrådgiver ved Institutt for fysikk.
Peder Kristian Brenne er studentrådgiver ved Institutt for fysikk.
Publisert Sist oppdatert

Universitetsavisa har stilt alle styrekandidatene tre spørsmål, slik at de får presentert seg for velgerne. Valget skjer 22.-24. mars.

Her finner du samlesiden med alle svarene.

Her svarer Peder Kristian Brenne, som er en av kandidatene til NTNUs styre for de teknisk-administrativt ansatte.

1) Hvorfor ønsker du å sitte i NTNUs styre?

Jeg er opptatt av at NTNU skal lykkes med sitt samfunnsoppdrag. I NTNUs styre har jeg mulighet til å påvirke universitetet i den retning jeg mener gir best forutsettinger for å lykkes med det. Det å jobbe med NTNUs helhetlige utvikling hvor forholdene rundt kjernevirksomheten blir de aller beste motiverer meg til å sitte i NTNUs styre.

2) Nevn noen av sakene du brenner for?

Fagmiljøene må få beholde og utvikle sin egenart. For å lykkes med utdanning, forskning, innovasjon og formidling trenger enhetene en viss autonomi. Jeg har stor tro på at fagnære, høykompetente og profesjonelle støtteapparat er en viktig forutsetning for at fagmiljøene som faktisk driver kjernevirksomheten skal lykkes med sitt oppdrag.

Derfor mener jeg NTNU skal være varsom med å sentralisere støtten til kjernevirksomheten. I den grad NTNU skal standardisere må det tas hensyn til fagfeltenes og utdanningsområdenes egenart. Fagmiljøene må ha en viss mulighet til å rigge de strukturene som trengs for å nå mål. Dette er jeg overbevist om er mulig samtidig som vi utvikler ett NTNU.

Det er mange saksområder som opptar meg. Med fokus på fagnærhet og solide forhold for kjernevirksomheten vil jeg her trekke fram samhandling, medvirkning og organisasjonskultur, digitalisering og effektivisering.

For å ta det siste først. Jeg vil at vitenskapelig ansatte skal bruke tid på undervisning, forskning og formidling, ikke på administrasjon. Jeg vil at teknisk-administrativt ansatte skal støtte opp om denne virksomheten effektivt og profesjonelt. Digitalisering må gi effektiviseringsgevinster. Resursene kommer til å bli knappere, kravene større og behovene for stadige omstillinger øke. Vi må bli kvitt alle steiner i skoene og hindre at nye kommer til. For å få det til står vellykket digitalisering sentralt. Vi må ha robuste og fleksible løsninger som lett implementeres. ABE-reformen er en utfordring og vi må manøvrere klokt. Vi må slutte å gjøre det som ikke gagner kjernevirksomheten.

NTNU må lykkes med gode og effektive medvirkningsordninger. Medvirkning må bety at hele organisasjonen høres. Gjerne at den også fungerer “nedenfra og opp”, at vi sammen finner de beste løsningene. God kommunikasjon, en lydhør ledelse og åpenhet står sentralt. NTNUs stemme må gjenspeile det NTNU er.

Fokus på fagnærhet er ikke i konflikt med samarbeid, tverrfaglighet og helhetlig tenkning. Det er nettopp det det må bli mer av. Samarbeid og samhandling på kryss og tvers i organisasjonen, samarbeid med andre universitet, samarbeid med arbeidslivet. Skal dette bidra positivt må vi ikke miste de som driver med utdanning og forskning; det må oppleves relevant og gi gevinster.

Jeg er veldig opptatt av arbeids- og læringsmiljø. Godt arbeid- og læringsmiljø er bra for den enkelte, det er bra for fellesskapet og det gjør at vi yter bedre. Jeg vil at NTNU skal være en arbeidsplass ingen slutter på fordi de ikke trives. Jeg vil at NTNU skal ha så gode studieprogram og læringsmiljø at ingen studenter slutter fordi de ikke trives.

Jeg er overbevist om at campusprosjektet kommer til å berøre alle områdene jeg har nevnt over.

3) Hvorfor skal ansatte stemme på deg?

Jeg vil trekke fram min lange erfaring tett på kjernevirksomheten. Selv om det er utdanningsområdet jeg primært jobber med, er jeg involvert i hele virksomheten ved mitt institutt. Jeg har flere år som verneombud bak meg og kjennskap med styrearbeid som representant i styret til Fakultet for naturvitenskap.

Styrearbeid krever innsats. Det er store og komplekse saker. Det krever forståelse for helheten. Samtidig, som representant for en ansattgruppe er jeg opptatt av å være nettopp det. Det forutsetter kontakt med ansatte og forståelse for de utfordringer vi opplever. Jeg har en stor kontaktflate på NTNU, mener jeg raskt forstår hva det rår konsensus rundt og ønsker å jobbe konstruktivt for gode løsninger.

Videre vil jeg gjøre noe med statusen til teknisk-administrativt ansatte. Vi er en høykompetent ansattgruppe NTNU er helt avhengig av for å nå sine mål. Jeg vil at når NTNU snakker om fast ansatte, da betyr det alle fast ansatte, ikke bare fast vitenskapelig ansatte.

Som styrerepresentant vil jeg tørre å ta de kamper som skulle oppstå. Mest av alt vil jeg være grundig og konstruktiv.

Godt valg!

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.