22 nye forskningssentre for innovasjon

22 forskningsmiljøer får status som senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og skal sikre et tett samarbeid mellom næringslivet og forskere.

Av 22 nye SFI-er er NTNU og Sintef til sammen gitt ansvaeret for å lede ni. Det er NTNU-rektor Anne Borg og Sintefs konserndirektør Alexandra Bech Gjørv svært godt fornøyde med.
Av 22 nye SFI-er er NTNU og Sintef til sammen gitt ansvaeret for å lede ni. Det er NTNU-rektor Anne Borg og Sintefs konserndirektør Alexandra Bech Gjørv svært godt fornøyde med.
Publisert Sist oppdatert

NTNU og Sintef får ansvar for til sammen ni SFI-er. NTNU skal lede fem og i tillegg delta i seks andre. Sintef blir vertskap for fire og bidrar i ytterligere seks. Hvert senter vil kunne få en årlig bevilgning fra Forskningsrådet på inntil 12 millioner kroner.

Fra NTNUs side er fire av fem lagt til Fakultet for informasjonstekn ologi og datateknikk, noe dekan Ingrid Schjølberg er svært begeistret for:

Forskningsrådet deler ut vel 2 milliarder kroner til 22 nye SFI-er. Et forskningsmiljø med status som senter for forskningsdrevet innovasjon utvikler kompetanse og teknologi som er viktig for innovasjon og verdiskaping.

– Forskning og utvikling er avgjørende for at norsk næringsliv kan gjenreise de jobbene vi hadde før krisen traff oss, men også for å kunne skape nye arbeidsplasser og bidra til omstilling. Vi har som mål at Norge skal være et av de mest innovative landene i Europa. Da er det viktig å koble forskning og næringsliv nettopp slik vi gjør i SFI-ordningen, uttaler forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

De nye SFI-ene utgjør et stort og viktig løft for Norge, betoner NTNU og Sintefs øverste ledere.

- De nye sentrene for forskningsdrevet innovasjon skal skape fremtidens næringsliv, og NTNU og Sintef ønsker å være en motor for den store omstillingen som nasjonen står foran, sier rektor Anne Borg ved NTNU og konsernsjef i Sintef, Alexandra Bech Gjørv i en pressmelding.

SFI-er ledet fra NTNU:

Autoship - Autonomous ships . Senterets faglige innsatsområder er:

Nyvinninger innen muliggjørende teknologier, som situasjonsforståelse, kunstig intelligens, selvstyring, digital infrastruktur, fjernstyring, simulering og testing. 

Nye forretningsmodeller og operasjonelle konsepter som ser på bruken av autonome skip i en større helhet. 

Hvordan garantere trygghet og sikkerhet for bruk av autonome skip.

Norwegian Center for Cybersecurity in Critical Sectors – Norcics.

Norsk senter for cybersikkerhet i viktige samfunnsområder skal bidra til å gjøre Norge til det mest sikre, digitaliserte landet i verden. Norsics vil forbedre motstandsdyktigheten og øke cybersikkerheten innen områder hvor det er helt avgjørende at samfunnet er beskyttet.

Norwegian Centre for Research-Based Artificial Intelligence Innovation (CRAI).

Skal forske på kunstig intelligens og stordata. Formålet er å utvikle banebrytende teorier, metoder og teknologier for effektiv og ansvarlig utnyttelse av data-drevet kunstig intelligens i innovative, industrielle løsninger. Senteret inkluderer landets sterkeste miljøer på kunstig intelligens og stordata, og noen av de teknologisk mest ambisiøse industrielle lokomotivene i Norge.

Centre for Geophysical Forecasting – CGF. Senteret vil utvikle nye metoder som gjør det mulig med en langt mere kontinuerlig og omfattende overvåkning av jorda og spesielt ressursutnyttelsen.

PhysMet – Centre for sustainable and competitive metallurgical and manufacturing industry – skal hjelpe norsk metallbasert industri med overgangen til en mer bærekraftig produksjon, og til å utvikle og bruke fremtidens materialer. Senteret vil bestå av et forskningsmiljø i verdensklasse innenfor området fysikalsk metallurgi, og dermed være en viktig støttespiller for norsk metallindustri i det grønne skiftet.

Nye SFI-senter ledet fra Sintef:

SFI Harvest - Technologies for sustainable biomarine value creation. SFI Harvest skal forske på bærekraftig utnyttelse av marine ressurser lavt i næringskjeden. Teknologiinnovasjonene i SFI Harvest vil gjøre det mulig å produsere mat for verdens voksende befolkning av hittil lite utnyttede arter i havet.

SFI Blues - Floating structures for the next generation ocean industries. Hovedmålet til SFI BLUES er å gjøre norsk industri i stand til å utvikle, bygge og drifte flytende konstruksjoner for fremtidens behov innen fornybar energi, havbruk og kystinfrastruktur.

SFI SWIPA, Centre for Subsurface Well Integrity, Plugging and Abandonment, SFI SWIPA vil bidra til klimavennlig verdiskaping på norsk kontinentalsokkel. Senteret skal oppnå en vitenskapelig forståelse av permanente brønnbarrierer og forbedre metodene for plugging av brønner. Vellykket innovasjon på dette feltet vil spare Norge for betydelige beløp.

SFI Centre for Industrial Biotechnology, Kompetanse og teknologi for bioteknologiindustrien. Industriell bioteknologi forventes å være en viktig driver for å etablere en sårt nødvendig bærekraftig bioøkonomi i verden. Gjennom SFI Industrial Biotechnology samles de fire forskningsaktørene med den fremste kompetansen og infrastrukturen og 15 industriaktører med klart definerte innovasjonsbehov til et landslag som skal gi Norge en fremtredende posisjon i den globale, hurtig voksende konkurransen.