Borg vil opprette stilling som direktør for administrasjon

I dag er administreringen av NTNU delt mellom Ida Munkeby og Frank Arntsen. Den ene er organisasjonsdirektør, den andre direktør for økonomi og eiendom. Nå ønsker rektor Anne Borg å slå dem sammen til én stilling, med tittel administrasjonsdirektør.

I dag har NTNU to direktører. Ida Munkeby er orgaisasjonsdirektør, mens Frank Arntsen er direktør for økonomi og eiendom.
I dag har NTNU to direktører. Ida Munkeby er orgaisasjonsdirektør, mens Frank Arntsen er direktør for økonomi og eiendom.
Publisert Sist oppdatert

NTNU-rektoren har besluttet å fremme saken snarest mulig i et kommende styremøte. Hun begrunner initiativet med at det er gått 14 år siden NTNU opprettet to likestilte direktørstillinger under rektor.

- I løpet av disse årene har NTNU gjennomgått store endringer, ikke minst gjennom fusjonen i 2016. Vi står også overfor andre utfordringer i dag, enn i 2007. Vi møter nye krav fra omgivelsene, økt nasjonal og internasjonal konkurranse om studenter og forskningsmidler, behov og forventninger knyttet til digitalisering, og endrede økonomiske rammebetingelser.

Dermed vil toppledelsen bestå av rektor, tre prorektorer og en direktør, i stedet for dagens to direktører, dersom styret vedtar en slik endring.

Av de to som besitter direktørstillingene i dag har organisasjonsdirektør Ida Munkeby bedt om å fratre innen kommende semesterstart. Frank Arntsen ble ansatt som økonomidirektør v ed NTNU i 2003. Fra 2007 ble ansvarsområdet utvidet til å omfatte universitetets eiendomsmasse. Arntsen vil bli sittende i stillingen til ny leder blir tilsatt, forutsatt at styret tar rektors forslag til følge.

Borg sier i en melding på Innsida at hun opplever at kompleksiteten øker i å drifte et universitet øker.

- Det blir stadig viktigere at vi jobber godt koordinert på tvers av administrative tjenesteområder.

Hun legger til at vi må se organisasjonsutvikling, virksomhetsstyring, utvikling av infrastruktur og ressursforvaltning i sammenheng.

- Dette må vi få til samtidig som vi gjennomgår en digital transformasjon.

NTNU-rektoren understreker at det å erstatte to direktører med én, ikke medfører et nytt administrativt ledernivå. Det er heller ikke en gjeninnføring av stillingen som universitetsdirektør.

- Prinsippet om enhetlig ledelse står fast, slår Anne Borg fast.

I pressemeldingen skriver hun at «i utgangspunktet» skal ikke oppgaver som i dag ligger under prorektor for utdanning, eller på fakultet- og instituttnivå, berøres.

Så legger hun til: «Men på sikt skal også grenseoppgangen mellom administrasjonsdirektørens ansvarsområder og prorektor for utdannings fellesadministrative avdelinger, vurderes.» Det samme gjelder for grenseoppgangen mellom fellesadministrasjonen og administrasjon på lavere enheter.

Borg: Rektor har øverste ansvar

Grunnet en presset møtekalender svarer Borg på Universitetsavisas spørsmål per epost.

- Du framhever behovet for koordinering og å jobbe på tvers som begrunnelse for å opprette en overordnet direktørstilling. Hva med prosjektdirektør for campusutvikling - ville det ikke vært naturlig å legge også denne direktørstillingen inn i den nye direktørstillingen?

- Prosjektdirektør for campusutvikling er i dag personalmessig underlagt økonomi- og eiendomsdirektør. Det er de to direktørstillingene som er en del av rektoratet, som nå blir slått sammen til en stilling.

- Du presiserer at dette vil være en administrasjonsdirektør, ingen universitetsdirektør. Hva er forskjellen?

- Den store og prinsipielle forskjellen er enhetlig ledelse. NTNU har valgt en ledelsesmodell hvor rektor har det øverste ansvar for totaliteten, både de faglige og administrative funksjonene. Rektor rapporterer til styret, og direktøren rapporterer til rektor.

- Denne administrasjonsdirektøren vil likevel få mye innflytelse. Den blir ikke mindre ved at du på sikt vil legge inn oppgaver som i i dag ligger under prorektor for utdanning. NTNU har hatt noen mektige universitetsdirektører i forgangne år - som Vigdis Moe Skarstein og Per Ivar Maudal. Kjenner du ingen ur for at en universitetsdirektør i dag, ved landets største universitet, kan få for mye makt og innflytelse?

- Jeg har ikke sagt at vi på sikt skal legge oppgaver som i dag ligger under prorektor for utdanning under til den nye direktørstillingen. Det jeg har sagt er at vi skal vurdere grenseoppgangene mellom ulike administrative områder i fellesadministrasjonen.

Som sagt, dette er ingen gjeninnføring av stillingen som universitetsdirektør. Og nei, snarere tvert imot. Jeg ser at de utfordringene og oppgavene NTNU står overfor i årene framover krever en annen lederstøtte for rektor enn det vi har i dag. Rektor er og skal være NTNUs øverste leder.

- Nye tider, nye utfordringer

- Ligger det i denne beslutningen at du er misfornøyd med hvordan dagens to sidestilte direktører har løst sine oppgaver, samt hvordan de har maktet å samordne sitt direktørvirke?

- Absolutt ikke! Både Ida Munkeby og Frank Arntzen har gjort – og gjør – en formidabel innsats i sine respektive stillinger. Ikke minst i den utfordrende fasen med fusjon og endringene som har fulgt etter det. De to direktørene samarbeider godt. Det er imidlertid nye tider og nye utfordringer, med større behov for å jobbe og prioritere på tvers. Vi har behov for å videreutvikle og forenkle administrative systemer og prosesser som går på tvers av funksjoner og avdelinger, og jeg tror altså at dette vil løses bedre når en samme person er ansvarlig for helheten. Jeg vil tilføye at jeg har tenkt lenge og grundig gjennom dette, og også rådført meg både med de to direktørene og andre ledere rundt meg i denne prosessen.

Det at Ida Munkeby tidlig ga signaler om at hun ønsket å fratre til sommeren, aktualiserte å tenke nytt om hele organiseringen. Det er 14 år siden dagens modell med to direktører ble lagt, og det er egentlig ikke dramatisk å tenke nytt etter en så lang periode. NTNU i 2021 har helt andre utfordringer og rammebetingelser enn NTNU i 2007, skriver NTNU-rektor Anne Borg i sine svar til Universitetsavisa.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.