Styrevalget:

Atefe R. Tari

Tari mener NTNU vil tjene på å prioritere og systematisk sette av midler, slik at de beste hodene kan inneha flerårige stillinger for å kunne kvalifisere seg til faste vitenskapelige stillinger.

Atefe R. Tari er stipendiat ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk.
Publisert Sist oppdatert

Universitetsavisa har stilt alle styrekandidatene tre spørsmål, slik at de får presentert seg for velgerne. Valget skjer 22.-24. mars.

Her finner du samlesiden med alle svarene.

Her svarer Atefe R. Tari, som er en av kandidatene til NTNUs styre for de midlertidige vitenskapelig ansatte.

1) Hvorfor ønsker du å sitte i NTNUs styre?

Jeg har vært midlertidig ansatt ved NTNU siden 2012, og i løpet av disse årene har jeg vært heldig å få mulighet til å jobbe med mange dyktige mennesker på tvers av fagmiljø, også internasjonalt, noe som har gitt meg et bredt perspektiv og svært god innsikt i utfordringer og muligheter som midlertidig ansatt ved NTNU. Jeg ønsker å bruke denne kunnskapen for å videreutvikle og forbedre de midlertidige ansattes muligheter, medbestemmelsesrett og posisjon ved NTNU.

2) Nevn noen av sakene du brenner for?

NTNU har potensial til å være en verdensledende bidragsyter i en av vår tids største samfunnsutfordringer; eldrebølgen og de enorme utfordringer som følger både på individ- og samfunnsnivå, for eksempel den forventede tredoblingen av aldersrelaterte sykdommer som Alzheimers sykdom innen 2050. Jeg brenner for at vi skal benytte de menneskelige ressursene vi har på en god måte og få mye mer fokus på innovativt samarbeid på tvers av tradisjonelle fagmiljø som vil danne nye fagdisipliner. Dette mener jeg er helt nødvendig for å møte samfunnsutfordringene - i jakten på vårt felles mål: kunnskap for en bedre verden.

Andre ting jeg brenner for er:

  • Karrierebevisstgjøring, og fokus på langsiktige karriereplaner i tidlig fase i et PhD-løp
  • Medvirkning, og det å få tillit til at man har noe å komme med i sitt fagmiljø er kjempeviktig for personlig og faglig utvikling, og det gir eierskap til arbeidsoppgavene og virksomheten. I arbeidsmiljøundersøkelser scorer mange miljøer ved NTNU lavt på dette punktet, det mener jeg at vi må fokusere på.
  • Midlertidighet, kan vi finne fornuftige løsninger på hvordan å beholde de beste hodene etter PhD/postdoktor/forsker? Jeg mener NTNU vil tjene på å prioritere og systematisk sette av midler slik at de beste hodene kan inneha flerårige stillinger for å kunne kvalifisere seg til faste vitenskapelige stillinger.
  • Effektivisering, mye verdifull arbeidskraft går ut i unødvendig vanskelige søknader og skjemaer; hvordan kan vi benytte de menneskelige ressursene mer effektivt i faglig aktivitet?

3) Hvorfor skal ansatte stemme på deg?

Jeg tror min erfaring som midlertidig ansatt, og mine egenskaper (konstruktiv, løsningsorientert, stor gjennomføringskraft og positivitet!) vil komme godt med som styremedlem og representant for NTNUs midlertidige ansatte. Jeg lang erfaring fra ulike styreverv, blant annet som president i SOMA-linjeforening for alle masterstudenter (nasjonale og internasjonale) ved MH-fakultetet som jeg vil kunne dra nytte av i NTNU-styret. I mitt arbeid i SOMA jobbet vi blant annet med studenters rett til medvirkning i sitt fagmiljø samt at vi gjennomførte ulike arrangement rettet mot karriereveiledning og inkluderende studiemiljø på tvers av studieretning, etnisitet og kjønn.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.