Ytring

Fremtidens campus trenger egnede rom for bruk av VR 

- Nå åpner et helt nytt VR-tilbud på biblioteket på Dragvoll  

Anne Lillevoll Lorgange, Hovedbibliotekar ved UB Dragvoll, prøver VR-brillene som skal inngå i et helt nytt VR-tilbud på biblioteket.
Anne Lillevoll Lorgange, Hovedbibliotekar ved UB Dragvoll, prøver VR-brillene som skal inngå i et helt nytt VR-tilbud på biblioteket.
Publisert Sist oppdatert

Dette er en ytring. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens mening.

På NTNU bruker en rekke fagmiljøer Virtuell Virkelighet (VR) som læringsverksted. Inntil nå har det manglet rominfrastruktur på NTNU som ikke bare muliggjør testing, men også implementering av teknologien i fagplaner og studieprogram.

I et samarbeid har biblioteket på Dragvoll, sammen med prosjektet VR-Learn ved Institutt for geografi, forskningssenteret EMERGE og BLINK Læringshub, nå åpnet et helt nytt VR-tilbud på biblioteket på Dragvoll for studenter og undervisere ved NTNU.

Tilbudet består av et VR-rom som innehar syv (snart ti) Oculus Quest VR-headsett og rommet kan lett bookes gjennom Outlook. Instruksjoner for bruk ligger tilgjengelig og VR-Learn tilbyr softfware for faglærere som vil lage sfæriske fotohistorier, enten det er for å ta ergoterapistudenter med på hjemmebesøk i VR, arkeologistudenter med på utgraving på vinterstid eller andre fagmiljø som kan dra nytte av såkalt telepresence – tilstedeværelse et annet sted.

Bibliotekdirektør Sigurd Eriksson
Bibliotekdirektør Sigurd Eriksson

Samarbeidet gjør også at biblioteket snarlig vil tilby utlån av VR-utstyr til de som måtte ønske – studenter og ansatte, på lik linje med at man låner bøker, eller podcast-utstyr. Både biblioteket, VR-Learn og EMERGE kan være behjelpelige med bruken av VR i undervisning og forskning.

Start med å be om en software-bruker, og lån deg et par VR-headsett og se hvordan teknologien kan tas i bruk for økt studentaktivitet i egen undervisning.

Dette nye tilbudet er et viktig ledd i å skape et fremtidens campus som er tilpasset bruken av digitale læringsverktøy på campus og i undervisningen.

Engelsk version: 

At NTNU, several disciplines use Virtual Reality (VR) as a learning tool. Until now, there has been a lack of room infrastructure at NTNU that not only enables testing, but also implementation of the technology into curricula and study programs. 

In collaboration with the library at Dragvoll, the project VR-Learn at the Department of Geography, EMERGE research centre and BLINK Learning Hub, has now opened a completely new VR offer at the library at Dragvoll for students and staff at NTNU. 

The offer consists of a VR room that holds seven (soon to be ten) Oculus Quest VR headsets and the room can be easily booked through Outlook. Instructions for use are available and VR-Learn offers software for lectures who wants create spherical photo stories, whether it is to take occupational therapy students on home visits in VR, archaeology students on winter excavations, or others who can benefit from so-called telepresence – being present elsewhere and across distance.

The collaboration also means that the library will soon offer the loan of VR headsets to those who wish - to students and staff, just like borrowing books or podcast equipment. Both the library, VR-Learn and EMERGE can help with the use of VR in teaching and research. Start by asking for a software user, and borrow a pair of VR headsets and see how technology can be used for increased student activity in your own teaching.

This new offer is an important part of creating a “Fremtidens Campus” that is adapted to the use of digital learning tools on campus and in teaching.

Jakob Bonnevie Cyvin – PhD-kandidat, Institutt for geografi

Anne L. Lorange – Hovedbibliotekar, Biblioteket Dragvoll

Kristian Finsveen Liven – Forsker, Institutt for sosialantropologi og EMERGE

Astrid Seland – Vitenskapelig assistent, Institutt for geografi

Ingeborg Gjelland Lid –  Studentansatt, Institutt for geografi

Enig eller uenig?

Send oss din ytring på