styremøte ntnu

- Folk forventer at NTNU skal være eksemplarisk på god forvaltning

Bjørn Haugstad understreket hvilke forventninger som stilles til en stor statlig institusjon som NTNU.

Styret NTNU
Under styremøtet 4. mai ble hovedfunnene i internrevisjonens årsrapport gjennomgått.
Publisert Sist oppdatert

Første sak under styremøtet 4.mai var gjennomgang av internrevisjonens årsrapport for 2022. Det er selskapet PWC som har utarbeidet rapporten på oppdrag fra NTNU.

Venter på signaler fra ledelsen

I rapporten pekes det blant annet på utfordringer knyttet til det organisatoriske ved NTNU. Et eksempel som trekkes frem er arbeidet med internasjonal utviklingsplan for 2022-2025, som skal bidra til å nå regjeringens mål om at 50 prosent av alle studentene skal ha et utenlandsopphold i løpet av studiet.

Fakulteter og institutter fremstår til tider som avventende i arbeidet med planen, ifølge rapporten:

«Fakultetene og fagmiljøene har fått stort ansvar for å konkretisere og operasjonalisere planen, men foreløpig fremstår de noe avventende i dette arbeidet. Dette kan skyldes at de venter på signaler fra sentralt hold rundt betydelig opprustning som må skje for å realisere ambisjonene. Det jobbes med avklaringer knyttet til fremtidig organisering av oppgavefordeling mellom sentralt nivå og lokalt nivå og herunder bruk av sentrale funksjoner, og organisering vil sette viktige rammer for å videreutvikle prosessene slik at man oppnår økt vekst med god kvalitet i tjenestene».

- Ballen ligger hos rektor og ledergruppa

Jonas Gaudenack fra PWC la frem funnene i rapporten. Etterpå fikk styremedlemmene stille spørsmål til rapporten.

Styremedlem Kjersti Møller uttrykte at hun var fornøyd med gjennomgangen og rapporten:

- Revisjonen treffer bra på de organisatoriske utfordringene, og selv om NTNU har mange svært dyktige medarbeidere har vi utfordringer knyttet til utviklingskapasitet og gjennomslagskraft, rolleavklaringer, og hvilket nivå i organisasjonen som har ansvar for hvilke oppgaver, sier Møller.

Styremedlem Kjersti Møller under et tidligere styremøte.

Styremedlem Bjørn Helge Skallerud mente at ballen ligger hos rektor og ledergruppen, og at de må være mer tydelige ut i organisasjonen, og ikke så passive.

Store forventninger til NTNU

Direktør for organisasjon og infrastruktur ved NTNU, Bjørn Haugstad, benyttet anledningen til å minne om at det er forventninger til at en stor, statlig institusjon som NTNU er eksemplarisk på god forvaltning. Han minnet om at de i arbeid med internrevisjonen leter etter svakheter i systemet.

- Vi forsøker å ha en risikobasert tilnærming, der vi ikke bruker belte eller bukseseler der det ikke er nødvendig. Men selv om vi i tiden fremover overpresterer, vil styret fremdeles få rapporter dersom fellesadministrasjonen ikke er godt orientert ut mot fakultetene, sa Haugstad.

Direktør for organisasjon og infrastruktur ved NTNU, Bjørn Haugstad, understrekte forventningen som stilles til NTNU, som er Norges største universitet.

En rekke tema ble behandlet i internrevisjonen fra 2022, for eksempel bærekraft og miljøtiltak ved NTNU.

I perioden frem mot 2030 skal NTNU gjennomføre en rekke tiltak for å redusere klimafotavtrykk og innrette en mer naturvennlig drift.

I rapporten konkluderes det med at det fortsatt er en vei å gå når det kommer til satsning på klima ved NTNU:

«NTNU er fortsatt er i startgropen når det gjelder en mer omfattende satsing på miljø, og at det gjenstår arbeid før planen og ambisjonene er tilstrekkelig forankret og gjort kjent i organisasjonen».

I rapporten foreslås følgende tiltak for at NTNU kan bli et mer miljøvennlig universitet:

  • Økt kommunikasjon for bedre kjennskap til NTNUs miljøambisjoner blant ansatte
  • Tydeliggjøring av mål og forventninger til ulike deler av organisasjonen
  • Styrket koordinering og oppfølging
  • Å være tydeligere på hva man får til og hvilke effekter man oppnår til hele organisasjonen