NTNUs viserektor i Ålesund får kritikk for å kjøre sitt eget løp

Tillitsvalgte har levert inn en bekymringsmelding om mangelfull medbestemmelse og medvirkning.

- Det skal være medbestemmelse, så dette er ikke bra, sier NTL-leder Sturla Søpstad. I Ålesund er de tillitsvalgte innkalt til drøfting om bemanningsplan 5 dager etter at den er innsendt til NTNU sentralt.
- Det skal være medbestemmelse, så dette er ikke bra, sier NTL-leder Sturla Søpstad. I Ålesund er de tillitsvalgte innkalt til drøfting om bemanningsplan 5 dager etter at den er innsendt til NTNU sentralt.
Publisert
Sekst tillitsvalgte etterlyser medbestemmelse og god nok tid til å få til en reell drøfting av bemanningsplan. Bakerst fra venstre: Terje Tvedt, Gunnhild Furnes, Sahar Olsen. Foran fra venstre: Tove Storhaug, Randi Tafjord og Helge Myklebust.
Sekst tillitsvalgte etterlyser medbestemmelse og god nok tid til å få til en reell drøfting av bemanningsplan. Bakerst fra venstre: Terje Tvedt, Gunnhild Furnes, Sahar Olsen. Foran fra venstre: Tove Storhaug, Randi Tafjord og Helge Myklebust.
Viserektor Marianne Synnes sier at et sprengt tidsskjema gjør at det ikke var mulig å få til en drøfting innen 30/9. Hun ba om utsettelse til 5/10 og fikk dette innvilget av prosjektleder Trond Singsaas.
Viserektor Marianne Synnes sier at et sprengt tidsskjema gjør at det ikke var mulig å få til en drøfting innen 30/9. Hun ba om utsettelse til 5/10 og fikk dette innvilget av prosjektleder Trond Singsaas.

Saken var opp som et eventuelt-punkt da fagforeninger og ledelse møttes i SESAM fredag 23. september. I referatet fra Sentralt samarbeidsorgan, SESAM, står det blant annet:

« Tjenestemannsorganisasjonene ved NTNU (representert ved FF, Tekna, NTL og Parat) har fremmet en bekymringsmelding for SESAM knyttet til hvordan medbestemmelses- og medvirkningsordningene fungerer i Ålesund.»

NTL-leder Sturla Søpstad deltok på møtet i SESAM, som er utvalget der sentral ledelse og de sentralt tillitsvalgte møtes:

- Det skal være medbestemmelse, så dette er ikke bra. Vi har mottatt bekymringsmeldinger fra våre representanter i Ålesund, som har bedt om dialog og møter om bemanningsplan før 5. oktober uten å ha fått gehør for det. Vi er ingen motparter her. Medbestemmelse er viktig for å komme fram til gode løsninger, sier han. 

Uro, bekymring, usikkerhet

Fristen for å sende inn bemanningsplan for Ålesund var 30. september. Fem dager etterpå er fagforeningene innkalt til et to timers drøftingsmøte i LOSAM, som er det lokale samarbeidsutvalget. Før det har det ikke vært noen møter mellom viserektor Marianne Synnes, som utarbeider planen, og de tillitsvalgte.

Bemanningsplanen skal beskrive de stillingene og funksjonene som trengs for å løse enhetens oppgaver innenfor budsjettet. Den blir førende for senere å kunne innplassere ansatte i stillinger i den nye organisasjon.

I referatet står det at det er forutsatt at det skal være drøftinger før innsending av planen:

« Det må være rom for å flere møter for å sikre prosessen. Det er behov for å dempe den uroen, bekymring og usikkerhet som er mellom ansatte i Ålesund og det må iverksettes tiltak slik at tillitsvalgte kan utøve sin rolle i henhold til tilpasningsavtale og omstillingshåndbok

Fra NTNU sentralt er målet at bemanningsplanene rundt om i enhetene skal være ferdig godkjent den 15. oktober.

Seks tillitsvalgte i Ålesund møter UA når vi ber om et intervju for å høre hva som er bakgrunnen for at dette ble et tema i SESAM. Egentlig har de mest lyst til å si at det som har skjedd er historie. Nå er de først og fremst opptatt av å få etablert et konstruktivt samarbeidsklima som gjør at de kan få utøvet medbestemmelse i tråd med avtaleverket.

Ba om tidligere drøfting, ble ikke hørt

- Vi har stilt spørsmål ved om det kan kalles drøfting når første drøfting foregår etter at bemanningsplanen er innsendt. Men det som er viktig for oss nå, er prosessen videre. Vi oppfordrer sterkt til at medbestemmelse og medvirkning blir ivaretatt bedre framover, sier Gunnhild N. Furnes, som er tillitsvalgt for Forskerforbundet.

Terje Tvedt, tillitsvalgt i Tekna, kommenterer:

- Det bekymrer oss at vi er innkalt så sent til drøftingsmøte. Det blir lett at vi informeres om en bemanningsplan som er sendt inn framfor at det blir en drøfting der fagforeningene også får influere på det som skal sendes inn.

De fire andre tillitsvalgte under intervjuet er Sahar Olsen (NITO), Helge Myklebust (NTL), Tove Storhaug (Parat) og Randi Tafjord (NSF).

Noe svar har ikke de tillitsvalgte på hvorfor de ikke har fått være med og drøfte bemanningsplanen tidligere.

- Straks vi fikk innkalling til drøftingsmøtet 5. oktober, reagerte vi på at dette kom så sent, og ba om et møte tidligere. Vi fikk til svar at møtedatoen blir stående, uten nærmere begrunnelse. Vi tillitsvalgte ønsker dialog med arbeidsgiver, og at vi sammen skal finne gode løsninger. Våre medlemmer forventer også at vi er på banen og bidrar til best mulige løsninger. Dette er bakgrunnen for at saken ble meldt til SESAM 20. september, sier Tafjord.

Nå håper de at medbestemmelse blir ivaretatt selv om fristen for å sende inn bemanningsplanen er gått ut. NTNU sentralt har åpnet for at drøfting i LOSAM (lokalt samarbeidsorgan) kan skje etter at planen er innsendt.

- Vi må ivareta medlemmene

I Ålesund blir forandringene store. På et forhandlingsmøte 10. august ble det vedtatt at Fellesadministrasjonen skal legges ned og de administrative funksjonene legges ut til instituttene. Og fem institutter skal inn i fem fakulteter. I referatet heter det at det er uro, bekymring og usikkerhet blant ansatte ved NTNU i Ålesund.

- Frustrasjonen er stor og den er økende, sier Tove Storhaug i Parat.

- Det å være i et vakuum, der man ikke vet hva man skal jobbe med, hvilke sjefer man får og hvor man skal jobbe, det skaper utrygghet, poengterer Sahar Olsen fra NITO.

De tillitsvalgte understreker at de ikke har noen interesse av å forsure samarbeidsklima. Det som er viktig nå, er at drøftingene om bemanningsplanen foregår på en fornuftig og god måte. De ønsker en bedre prosess framover og å bidra til konstruktive løsninger.

- Vi tillitsvalgte har rett og plikt til å si fra når medvirkning og medbestemmelse fungerer mangelfullt i forbindelse med drøftingene, understreker de tillitsvalgte samstemt.

Samme dag som UA intervjuer dem, 30. september, skal bemanningsplanen sendes inn. Da håper de også å få satt seg ned og sett på hva planen inneholder. Før det kjenner de ikke til innholdet i den.

De foreslår at én måte å få det hele på rett spor igjen, er at de blir innkalt til to drøftingsmøter. Først et møte 5. oktober som avtalt, så et nytt ett – for eksempel 10. oktober.

- Drøfting, medlemsmøte og ny drøfting kan være en konstruktiv måte å gjøre dette på, sier Helge Myklebust fra NTL.

Under intervjuet kommer det fram at den lokale ledelsen har annonsert en times allmøte 5. oktober med tema fusjon – etter det bebudete drøftingsmøtet med fagforeningene.

- At man må bruke to drøftingsmøter for å komme seg gjennom bemanningsplanen er vanlig ved andre fakulteter, sier Furnes.

Terje Tvedt føyer til:

- Vi må ivareta medlemmene framover, høre hva de sier, snakke med dem og roe gemyttene. Da er god informasjon viktig.

- Sen drøfting skyldes tidspress

- Det er arbeidsgiver som skal foreta innplassering og lage bemanningsplanen. Det er ikke det vi vil blande oss borti. Men vi vil ha informasjon underveis og tid nok til drøfting, slik at drøftingene blir reelle, understreker Randi Tafjord.

I referatet fra SESAM-møtet, der bekymringsmeldingen ble fremmet, heter det også:

« Arbeidsgiver vil ta kontakt med stedlig ledelse i Ålesund for avklaring.

På forespørsel fra UA om intervju forteller viserektor Marianne Synnes at hun har et svært sprengt tidsskjema som følge av fusjonen, og svarer skriftlig på våre spørsmål.

Hun opplyser at hun fikk i oppgave å utarbeide bemanningsplaner 5. september.

«Et blikk på kalenderen fortalte meg at jeg kunne rekke å utarbeide bemanningsplaner innen den 30. september, men ikke å drøfte de i LOSAM, innen den tid, da det ville kreve at de var ferdige ennå en uke før. Jeg ba derfor Trond Singsaas om utsettelse til 5.oktober, og fikk det innvilget», skriver hun.

Trond Singsaas er seniorrådgiver i rektors stab og var prosjektleder for NTNUs fusjonsprosjekt.

Synnes viser til at bemanningsplanene «baserer seg helt og holdent på vedtaket gjort under forhandlinger med arbeidstakerorganisasjonene 10. august, og utarbeidelsen har hatt fokus på fordeling av stillingsstørrelser ut ifra antall eksisterende stillinger ved de ulike enhetene, og er utarbeidet gjennom drøftinger med de respektive lederne. Funksjonsinnholdet i stillingene har ikke vært i fokus, da dette ligger i vedtaket fra forhandlingene med arbeidstakerorganisasjonene 10. august.»

- Kan ikke kjøre fiktive drøftinger

- Hva synes du om at fagforeningene har fremmet en slik bekymringsmelding for SESAM?

«At arbeidstakerorganisasjonene velger å ta opp i SESAM at de kjenner på manglende medbestemmelse, har de sin fulle rett til å gjøre, og det er kanskje den måten de kan få gjennomslag for at det legges opp til flere drøftinger i de lokale LOSAM, og ikke bare i SESAM. At de henger bjella på viserektor i Ålesund, må man vel bare forvente som lokal leder i en krevende fusjon», skriver hun i sitt svar.

Hun skriver også: «Etter forhandlingene den 10. august, er drøftingene angående bemanningsplaner det første på agendaen vi har hatt anledning til å drøfte med LOSAM i Ålesund. Prosessen for utarbeidelse av bemanningsplaner ble drøftet i SESAM, og der er verken jeg eller LOSAM invitert. Jeg forholder meg til omstillingsavtalen som sier at saker som angår flere fakultet, skal drøftes i SESAM, og kan derfor ikke kjøre fiktive drøftinger i LOSAM i Ålesund på det som skal opp i SESAM. Jeg kan heller ikke avgjøre/drøfte saker med arbeidstakerorganisasjonene hvor myndigheten formelt er lagt til dekaner ved fakultetene i Trondheim.»

- Vil de tillitsvalgte få mulighet til å drøfte bemanningsplanen på flere møter enn bare det som er berammet 5.oktober?

«Det må du nesten høre med prosjektleder eller organisasjonsdirektør om, da det er de som legger tidsplanen, og ikke jeg», svarer viserektor Marianne Synnes.

UA spør Synnes om hvordan hun sikrer at fagforeningene får tilstrekkelig mulighet til informasjon og reell medbestemmelse (gjennom drøfting). Vi spør også om hva hun som viserektor gjør for å dempe den uroen, bekymringen og usikkerheten som ansatte opplever, slik det nevnes i referatet:

Viserektoren svarer at hun selvsagt har stor respekt for de ansattes uro, og at hun har møter med fungerende personalsjef i Ålesund flere ganger i uka hvor de drøfter løpende saker.

«Når det gjelder informasjonstilfang til ansatte, så er jeg tilhenger av at flest mulig får informasjonen direkte fra ledelsen eller fra sin nærmeste leder, utover det som er fellesinformasjon på innsida. I tider hvor det er stor usikkerhet har informasjon lett for å bli fortolket i en eller annen retning. Jeg velger derfor å informere via allmøter, og det neste allmøtet er satt opp 5. oktober etter møtet med arbeidstakerorganisasjonene», skriver hun.

Powered by Labrador CMS