Halvparten er kvinner

Ti nye meritterte undervisere

Denne gang var kvinneandelen blant de meritterte underviserne på 50 prosent. Fem kvinner og fem menn fikk status som meritterte undervisere.

Fra venstre: Gunnar Bovim (NTNU-rektor), Wenche Waagen, Johan Fredrik Rye, Brita Solveig Pukstad, Karin Mathisen, Mette Langaas, Lars August Fodstad, Heidi Brøseth og Frode Rønning (komitéleder). Stig Kvaal, Rune Hjelsvoll, Richard Strimbeck var ikke til stede da bildet ble tatt.
Publisert Sist oppdatert

Dette er andre gang NTNU utnevner meritterte undervisere.

Første gang var i januar 2018. Da ble ni undervisere merittert, og åtte av dem var menn.

I denne runden var kvinneandelen blant søkerne større - og det har fått resultater. Fem av ti nye meritterte undervisere er kvinner.

Rektor overrakte diplom til alle de meritterte tirsdag.

Førstelektor merittert underviser

Den viktigste endringen fra forrige merittering er at også førstelektorer og dosenter kunne søke denne gang, i tillegg til førsteamanuensiser og professorer. Én av de nye meritterte underviserne, Wenche Waagen, er førstelektor, ved Institutt for musikk, Det humanistiske fakultet.

Nå har NTNU meritterte undervisere ved alle sine studiesteder; Trondheim, Gjøvik og Ålesund, ifølge komitéleder Frode Rønning.

Kriterier for merittering

Kriteriene for å bli merittert underviser er kort oppsummert at søkeren må dokumentere at kravene til universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse er innfridd. Søkeren skal ha undervist i høyere utdanning i minst fem år, hvorav normalt minst to år i norsk høyere utdanning.

I tillegg må søkeren vise et tilstrekkelig nivå innenfor hvert av disse tre hovedkriteriene: Å ha utviklet sitt arbeid kvalitativt over tid, å ha en vitenskapelig tilnærming til undervisning og læring, og å være en engasjert og dyktig pedagogisk leder.

De meritterte

De meritterte underviserne er:

Førsteamanuensis Heidi Brøseth, Institutt for språk og litteratur, Det humanistiske fakultet.

førsteamanuensis Lars August Fodstad, Institutt for språk og litteratur, Det humanistiske fakultet,

professor Rune Hjelsvold, Institutt for datateknologi og informatikk, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk,

førsteamanuensis Stig Kvaal, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, Det humanistiske fakultet,

professor Mette Langaas, Institutt for matematiske fag, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk,

førsteamanuensis Karina Mathisen, Institutt for kjemi, Fakultet for naturvitenskap,

førsteamanuensis Brita Solveig Pukstad, Institutt for klinisk og molekylær medisin, Fakultet for medisin og helsevitenskap,

professor Johan Fredrik Rye, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap,

professor Richard Strimbeck, Institutt for biologi, Fakultet for naturvitenskap og

førstelektor Wenche Waagen, Institutt for musikk, Det humanistiske fakultet.

Begrunnelsene

Søkerne ble vurdert av en komité som besto av fem medlemmer.

Dette er deler av begrunnelsene:

Heidi Brøseth: Hun har bred erfaring fra undervisning og veiledning på mange nivåer. Hun har arbeidet systematisk over tid med å utvikle undervisningen. Brøseth har en tydelig vitenskapelig tilnærming til undervisningsoppdraget. Hun viser til konkrete planer for fortsatt utvikling av egen undervisningskompetanse.

Lars August Fodstad: Fodstad har bred erfaring fra undervisning og veiledning på alle nivå. Erfaringen inkluderer ulike læringsformer som forelesning, seminarer, litteraturlaboratorium, analoge og digitale hjelpemidler. Fodstad har en vitenskapelig tilnærming til undervisningsoppdraget, og har arbeidet systematisk for å utvikle varierte læremidler, undervisnings- og vurderingsformer for lektor- og språkstudenter.

Rune Hjelsvold: Hjelsvold dokumenterer varierte erfaringer fra undervisning og veiledning på alle nivåer, med vekt på prosjektbasert undervisning, laboratorieundervisning, seminarer, forelesninger og omvendt undervisning. Viktig utviklingsarbeid er knyttet til master i elektronisk publisering og multimedieteknikk samt ph.d.-program i informasjonssikkerhet og informatikk. Hjelsvold viser at han er en engasjert og dyktig pedagogisk leder, blant annet med lang erfaring som studieprogramleder og prodekan for undervisning.

Stig Kvaal: Kvaal har omfattende undervisningserfaring fra NTNU i en lang rekke emner og på ulike nivåer. Han viser til en endring over tid fra en forelesningsdominert undervisningsform til andre læringsformer (som problembasert læring) og inkludering av digitale læringsverktøy. Kvaal viser at han setter studentenes læring i fokus og at han legger sterk vekt på å styrke studienes arbeidslivsrelevans.

Mette Langaas: Langaas har lang erfaring som lærer i statistiske fag på alle nivå og beskriver en bred portefølje av undervisningsmetoder som hun har utviklet over tid. I søknaden beskriver hun en konkret og strukturert filosofi for undervisning, med en rekke virkemidler med mål om å fremme aktivitet og læring. Hun har blant annet innført flere tekniske hjelpemidler, som video, nettsider med tema, pencasts, Kahoot og nettbaserte eksamensløsninger i sin undervisning.

Karina Mathisen: Mathisen har varierte erfaringer fra undervisning og veiledning på alle nivåer og har arbeidet systematisk over tid med å utvikle sin undervisning. Hun har vært en pådriver for å innføre nye, studentaktive undervisningsformer i kjemiundervisningen. Hun har over lengre tid samlet inn evalueringsdata fra studentene for å analysere effekten av de metoder og verktøy som utprøves og anvendes i de ulike kursene. Hun fremstår som en engasjert drivkraft i strukturert pedagogisk utviklingsarbeid.

Brita Solveig Pukstad: Pukstad fremstår som en meget engasjert underviser som er interessert i utvikling. Hun viser en vitenskapelig tilnærming til undervisningsoppdraget, og har på en systematisk måte har utprøvd eller utviklet varierte læremidler og undervisningsformer som støtter studentenes læringsprosesser. Dette arbeidet har særlig vært knyttet til digitale undervisningsmetoder gjennom bruk av spillbasert læring og virtual-reality-teknologi. Hun er for tiden prodekan med ansvar for ph.d.-utdanningen. Til denne stillingen ligger et ansvar for å innføre innovasjon, digital kompetanse entreprenørskap og medisinsk teknologi i alle profesjonsutdanningene ved Fakultetet.

Johan Fredrik Rye: Rye har lang og variert erfaring fra undervisning og veiledning i sosiologi og metode på alle nivå. Han har arbeidet systematisk over tid med å utvikle sin undervisning, blant annet med fokus på evaluering og studentaktive læringsformer. Det mest nyskapende prosjektet han har ledet synes å være «Fengslende sosiologi» der han har utforsket bruken av fengslet som læringsarena i sosiologiundervisningen. Søknaden inneholder konkrete planer for fortsatt utvikling av egen undervisningskompetanse knyttet til undervisning i sosiologisk teori, studentenes læringspraksiser og sosial ulikhet i høgre utdanning.

Richard Strimbeck: Strimbeck har lang og variert erfaring fra undervisning og veiledning på alle nivåer, gjennom forelesninger og laboratoriearbeid, med anvendelse av et bredt repertoar av studentaktiviserende metoder. Strimbeck gir gjennom sin søknad inntrykk av å være en lærer som setter studentenes læring i fokus og som arbeider med en vitenskapelig arbeidsmåte når det gjelder kursutvikling. Strimbeck kan karakteriseres som en endringsagent i sitt eget fagmiljø, med godt fokus på aktiv undervisning og formative vurderinger.

Wenche Waagen: Waagen har lang og variert erfaring fra undervisning og veiledning i musikk, og har arbeidet systematisk over tid med å utvikle sin undervisning, blant annet knyttet til dialogbasert undervisning, modellering, pbl, multimodalitet, rollespill og bruk av poesi. Hun viser at hun blant annet er spesielt opptatt av studentenes identitetsutvikling, fra musikeridentitet til musikklæreridentitet. Siden 2005 har hun lederansvar for 30 metodikklærere, er medlem i en ledelsesgruppe for kvalitetssikring og har hatt oppdrag inn mot kulturskolene.