Campusprosjektet

De mener større utbygging vil gjøre Hovedbygget til et mer levende bygg

Ved å innplassere et større felles lærings- og knutepunktsareal fra Dragvoll i Hovedbygningen, vil det bli en bedre samling totalt sett på Gløshaugen, mener prosjekteier i Statsbygg, Linda Sunde Eriksen.

Dersom Statsbygg får det som de vil, blir det en større ombygging av Hovedbygget gjennom campusprosjektet.
Publisert Sist oppdatert

Universitetsavisa skrev nylig at NTNU og Statsbygg er uenig om i hvor stor grad Hovedbygningen bør ombygges i campusprosjektet.

Prosjekteier i Statsbygg, Linda Sunde Eriksen, sier i en mail at Statsbygg mener alternativ 2B, som innebærer en større ombygging, er det beste campusalternativet.

- Med 2B utvikler vi Hovedbygningen ved å innplassere et større felles lærings- og knutepunktsareal fra Dragvoll. 2B gir flere funksjoner og en bedre samling sentralt på Gløshaugen. Det gir en innretning på Hovedbygningen som gjør at det blir et mer levende bygg og i større grad kan skape et felles sted for læring og studentaktivitet, sier Eriksen.

Hun påpeker også at alternativ 2B innebærer økt grad av ombygging fremfor nybygg, og dette er positivt i et kostnads- og miljøperspektiv. Eriksen mener at 2B gir en høyere måloppnåelse og flere gevinster knyttet til både konsept, miljø og kostnad.

Må ta inn kvadratmeter på andre områder

- NTNU er bekymret fordi 2B går over de 91.000 m2 som KD har satt som grense, med 93.600 m2. Hva tenker Statsbygg om det?

- Selv om alternativ 2B inneholder større areal enn alternativ 2A, trenger ikke det å bety at prosjektkostnadene blir høyere. Kostnadsestimatene for alternativ 2A og 2B er tilnærmet like fordi alternativ 2B omfatter en større andel ombygging. Ombygging har en lavere enhetskostnad enn nybygg, sier Eriksen.

Men hun understreker at alternativ 2B også må forholde seg til arealrammen på 91.000 kvm BTA. Dermed vil det bli nødvendig å arealeffektivisere med denne løsningen.

- Det innebærer at prosjektet må utvikle løsninger som er mer areal- og kostnadseffektive enn de som nå ligger til grunn. Vi forutsetter at det i den videre prosjektutviklingen kan arealeffektiviseres gjennom synergi mellom fagområder.

- Kan det her være en risiko for at NTNU selv, utenfor budsjett, må finne plass til de personene som sitter i Hovedbygget i dag?

- Alle funksjoner som i dag disponerer Hovedbygget, og som vurderes flyttet ut i alternativ 2B, vil få ny plassering innenfor prosjektets rammer, svarer Eriksen.

Tett dialog med antikvarene

- NTNU mener også det er større risiko for kostnadsoverskridelser når man skal gjøre ombygninger i et gammelt, fredet bygg som Hovedbygget. Kommentar?

- Det er selvsagt krevende å gjennomføre ombygginger i et fredet bygg som Hovedbygningen, men Statsbygg har erfaring fra denne type prosjekter, og har engasjert rådgivere med svært god kompetanse på utvikling og ombygging av verneverdige og fredede bygg. Det er gjennomført analyser av bygget i tidligfase, vi har hatt tett og god dialog med antikvariske myndigheter, noe som gir et godt grunnlag for god og trygg prosjektutvikling videre. I tillegg har NTNU gjennom tid gjennomført mindre ombygginger i hovedbygget og har erfaring som prosjektet vil få glede av i det videre arbeidet, mener Eriksen.