Styret slutter seg til at campussamling fortsetter

NTNU-styret mente forslaget til vedtak ble for svakt og presiserte en rekke krav. Konklusjonen ble likevel å gå inn for NTNUs rapport.

Presis klokka 20.30 innledet styreleder Remi Eriksen møtet.
Publisert Sist oppdatert

Sist oppdatert 23.05 med styrets endelige vedtak.

Under onsdagens ekstraordinære styremøte vedtok NTNU-styret å stille seg bak rektor og NTNUs rapport om campusprosjektet. Rapporten skal inneholde en rekke alternativer (se faktaboks) til hvordan campusprosjektet kan videreføres og lages på bestilling fra Kunnskapsdepartementet.

Rektor hadde anbefalt et kort og enkelt vedtak. Det endelige resultatet var betydelig lengre, men inneholdt mye av det samme. Styrets mål var å presisere deres bekymringer for at rundene med kutt går utover mulighetene til å nå målene med campusprosjektet.

Styret var klare på hvilket alternativ de ønsket.

«Styret mener rapporten tydelig viser at måloppnåelse ved alternativ 2 er vesentlig høyere enn for alternativ 1a og 1b, og vil sterkt tilrå at videre arbeid med campussamling bygger på alternativ 2».

Mente at å ikke vedta var å legge på is

- Om NTNUs styre ikke gir sin tilslutning til rektors tilråding som ligger på styrebordet i kveld, vil det etter all sannsynlighet føre til at campusprosjektet legges på is i overskuelig framtid.

Slik innledet styreleder Remi Eriksen mandagskveldens møte.

Fakta

Alternativene til styrebehandling

Null-alternativet

‐Dragvoll – dagens situasjon ‐Oppgradering Dragvoll

•Alternativ 1 Samling

1 a, inkludert Institutt for Musikk fra sentrum og Kunstakademiet i Trondheim

1 b, uten Institutt for Musikk fra sentrum og Kunstakademiet i Trondheim•

Alternativ 2 Synergi

Basisprosjektet i redusert form, 4 milliarder ned.

Tillegg: Basisprosjekt 04

Basisprosjektet gjennomgått på nytt, 1,5 milliard ned

- Campusprosjektet er ikke reversert. Det har både Ola Borten Moe og statsminister Jonas Gahr Støre presisert. De har sagt at prisen må ned, det er det som er vårt utgangspunkt.

Etter en kort innledning ga stryrelederen ordet til rektor Anne Borg som redegjorde for hovedpunktene i planoppsettet, før det åpnes til diskusjon rundt bordet.

Rektor Anne Borg presiserte at de tre variantene som har blitt skissert for campussamling, med ulike størrelesordener og prislapper ikke er endelige alternativ.

- Dette er tre eksempler på varianter, det betyr ikke at det er vanntette skott mellom alternativene, sa Anne Borg.

Reagerte på formulering om at det legges på is

Allerede med styrelederens innledning reagerte styremedlem og professor Aksel Tjora med å spørre om han vet noe ikke styret vet når han sier det gjelder rollen i behandlingen når han sier at campusprosjektet legges på is om de ikke velger å stille seg bak rektors tilrådning.

- Det er sånn jeg tolker det. Om vi ikke har en strategi er det det samme som å si at vi ikke ønsker campussamling, svarte Eriksen.

- Det er vel flere måter å tolke det på, repliserte Tjora.

Kjersti Møller var ikke fornøyd med den tilrådningen styret hadde fått. Dette fikk hun støtte av blant annet både Jan-Frode Janson og Jørgen Valseth.

- Tilrådningen er for passiv. Forrige gang det var kutt sa vi at campusprosjektet må revurderes om man får flere kutt som går utover mulighetene for å nå målene med campus. Jeg håper vi kan få inn i tilrådningen hvordan dette går utover våre studenter og ansatte. Vi kan stille oss bak rapporten, men da må vi også få ytret våre bekymringer for konsekvensene disse kuttene har, sa hun.

Kontor ble tema

Uunngåelig ble det mye diskuterte arealspørsmålet og kontorlokaler til ansatte tatt opp. Bjørn Skallerud tok opp spørsmålet.

- Det står mye om målene for studentene her, det er klart de skal ha gode areal og læringsmiljø. Samtidig er ikke de ansatte nevnt noe sted i arealkonseptene. De ansatte er den viktigste ressursen NTNU har. Det er viktig at campussamling skal føre til bedre arbeidsarealer for de ansatte også, sa Skallerud.

Han viste til bekymringene ytret av flere ansatte den siste tiden.

- Om man ser på media nå så virker det ganske stusselig, ansatte på Dragvoll er bekymret for at det ikke vil være gode arbeidsplasser for dem, fortsatte Skallerud.

- Vitenskapelig ansatte er enige om at arbeidets egenart krever enekontor

Han fikk støtte av Aksel Tjora.

- Det er et eller annet med arbeidsplassene som har blitt helt borte her. Det er mange som nå er bekymret for at resultatet her blir dårlig. Om vi går for campussamling må vi være tydelige på hva vi anbefaler. Vi kan ikke bare si at vi godtar hva som helst, sa han.

Kvidal svarte Skallerud at det er dumt at ansatte ikke vare nevnt og at det er noe som skal utbedres.

Det ble presisert overfor styret at man tidligere har bedt om større areal, men at det har blitt avvist. Det er 23 kvadratmeter i brutto på alt arbeidsareal som legges til grunn.

- NTNU-ledelsen må formidle tydelig at folk får kontorer. Slik det ble signalisert tidligere at halvparten får kontor, det holder ikke i dag. De vitenskapelig ansatte er enige om at arbeidets egenart krever enekontor. De som har lyst til å sitte i kontorlandskap kan gjøre det, det er flott, sa Bjørn Skallerud.

Styrets vedtak:

1. Styret slutter seg til at arbeidet med å samle campus i Trondheim fortsetter.

2. Styret stiller seg bak vurderingene av de ulike alternativene i felles rapport om redefinering av NTNU campussamling, utarbeidet av Statsbygg og NTNU.

3.

a) Styret er bekymret for om kravet til at prosjektet må gjennomføres med vesentlig lavere økonomiske rammer vil innebære en betydelig svekkelse av rammebetingelsene for utvikling av kvaliteten i den faglige kjernevirksomheten, ansattes arbeidsmiljø og studentenes læringsmiljø.

b) Styret viser til Stortingets anmodningsvedtak fra november 2016 som lyder: «Stortinget ber regjeringen legge til rette for at den nye campusen på NTNU utvikles med ambisiøse miljøløsninger inkludert bygningsmasse som produserer mer energi enn den bruker, utslippsfrie transportløsninger og annen infrastruktur som kan stimulere til både ny forskning og nye arbeidsplasser.» Styret viser til at ingen av de alternativene som nå er utredet ivaretar dette vedtaket og vil be om at dette vedtaket følges opp på egnet vis i det videre arbeidet med NTNU Campussamling.

c) Styret vil understreke at selv om alternativ 1b slik det er utredet i rapporten gir bedre grunnlag for å nå NTNUs mål for kjerneoppgavene i NTNUs strategi enn status quo, så gir det vesentlig svakere måloppnåelse enn øvrige alternativ som er utredet. Alternativ 1b kan således ikke anses å gi fullført campussamling, men vil etterlate behov for ytterligere campusutvikling i betydelig omfang.

d) Styret mener rapporten tydelig viser at måloppnåelse ved alternativ 2 er vesentlig høyere enn for alternativ 1a og 1b, og vil sterkt tilrå at videre arbeid med campussamling bygger på alternativ 2.

e) Styret legger til grunn følgende prioriteringer for flytting fra Dragvoll:

• All aktivitet på Dragvoll skal avvikles i et helhetlig vedtak og i en samlet prosess.

• Det skal utvikles fremtidsrettede læringsarealer og felles læringsstrøk i Gløshaugenområdet, som legger til rette for god faglig og sosial kvalitet og at studenter møtes på tvers av studieprogrammer.

• Det skal utvikles gode og effektive arbeidsplassarealer som er tilpasset arbeidets egenart.

• Institutt for musikk, som i dag er lokalisert på Dragvoll og i Trondheim sentrum, skal samles og Kunstakademiet i Trondheim skal flyttes til Gløshaugenområdet.

4. Styret forutsetter dialog mellom departementet og NTNU i videre prosess mot beslutning og i utvikling av konsept.