Ytring

Alle ansattes verneombud

Professor Ulla Forseth møter motbør fra en faggruppeleder og en seniorrådgiver i HR- og HMS-avdelingen når hun framstiller verneombudene som ansattes talerør i konfliktsaker.

Didrik Tårnesvik har jobbet som jurist i HR- og HMS-avdelingen i 9 år, det siste året som faggruppeleder for faggruppe for Strategi og arbeidsgiverfunksjon. Marion Ramberghaug juridisk seniorrådgiver i Arbeidstilsynet i 12 år innen hun tiltrådte ved NTNU.
Didrik Tårnesvik har jobbet som jurist i HR- og HMS-avdelingen i 9 år, det siste året som faggruppeleder for faggruppe for Strategi og arbeidsgiverfunksjon. Marion Ramberghaug juridisk seniorrådgiver i Arbeidstilsynet i 12 år innen hun tiltrådte ved NTNU.
Publisert Sist oppdatert

Professor Ulla Forseth uttaler i artikkel i UA 30. mars 2022 at verneombudet skal være talerør for ansatte i konfliktsaker, og bør stå ved den ansattes side i konflikt mellom leder og ansatt. Vi deler ikke den oppfatningen.

Arbeidsmiljøet er arbeidsgivers ansvar

Arbeidsgiver har ansvaret for å sørge for at alle ansatte ved NTNU til enhver tid har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Hvis ansatte ved NTNU opplever å ikke ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, plikter arbeidsgiver å gjøre noe med det.

Verneombudet skal ivareta alle ansatte

Det fremgår av arbeidsmiljøloven at verneombudene skal ivareta interessene til alle arbeidstakere i saker som angår arbeidsmiljøet. De skal blant annet se til at arbeidet ved NTNU blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt. Et verneombud kan derfor ikke være et talerør for enkeltansatte som står i en konflikt.

Dersom en leder involveres i en konflikt som part, er ledere også arbeidstakere som har krav på et forsvarlig arbeidsmiljø, og som verneombudene skal ivareta.

Verneombudets rolle er å påse at NTNU har systemer og rutiner på plass for å forebygge og håndtere konfliktsaker, og at ledere i utøvelse av arbeidsgiverrollen følger opp saker som oppstår. Arbeidsgiver bør avholde jevnlige statusmøter med verneombudene, slik at verneombudet kan ivareta både sin rådgivnings- og kontrollfunksjon. Dersom en konfliktsak får betydning for arbeidsmiljøet, må arbeidsgiver involvere verneombudet når tiltak for arbeidsmiljøet skal planlegges og gjennomføres.

Verneombudets rolle og oppgaver er de samme for både organiserte og uorganiserte ansatte.

Verneombudet og fagforeningen har ulike roller

Det er fagforeningenes tillitsvalgte som bistår den enkelte fagorganiserte i konfliktsaker og deltar som representant i møter med arbeidsgiver. Ansatte som ikke er fagorganisert kan velge andre til å representere seg, for eksempel en advokat, men et verneombud skal ikke representere enkeltansatte. Verneombud og tillitsvalgte har altså to ulike roller i konfliktsaker.

Verneombudet skal ikke overta arbeidsgiveransvaret

Vi understreker at det alltid er arbeidsgiver som har ansvaret for å håndtere saken og som beslutter hvordan saken skal håndteres.

Regelverket åpner verken for at verneombudet skal ha en rolle som megler eller ha ansvar for å løse konflikten. En rolle som megler eller representant for den ene siden i en konflikt, vil fort stride med kravet om at verneombudet skal ivareta alle ansatte.

Bedriftshelsetjenesten har en nøytral rolle

Det er helt riktig av våre hovedverneombud å henvise ansatte til bedriftshelsetjenesten. Bedriftshelsetjenesten har god kunnskap og erfaring i slike type saker, og kan gi råd og drøfte saker med den ansatte. De har videre en nøytral rolle, og kan av den grunn også ha en meglerrolle eller komme med forslag til tiltak. Det er opp til arbeidsgiver å avgjøre om en sak skal forsøkes løst med megling eller på andre måter.

NTNUs verneombud

Ved NTNU har vi nærmere 200 verneombud, fordelt på tre nivåer. Vår erfaring er at verneombudene tar sin rolle og sine oppgaver på alvor. Vi ser at våre verneombud både er engasjerte i arbeidsmiljøsaker og prioriterer løpende opplæring innen HMS. Når NTNUs hovedverneombud spiller inn at NTNUs ledere bør gis mer opplæring rundt forståelse av verneombudenes rolle, er det et budskap vi tar med oss videre.

Et verneombud kan imidlertid komme i situasjoner der det oppleves som vanskelig å ivareta sin rolle og oppgaver. Er et verneombud ved NTNU i tvil om sin rolle eller ønsker avklaringer knyttet til hva man kan gjøre eller ikke gjøre, kan verneombudet avklare dette med nærmeste lokale hovedverneombud eller ett av NTNUs hovedverneombud.