Fellesadministrasjonen

Rektor ønsker seg fullmakter til å skape og legge ned avdelinger

Rektor vil ha fullmakt til å opprette eller legge ned avdelinger i Fellesadministrasjonen. Tidligere har slike avgjørelser blitt tatt av styret.

Rektor Anne Borg ønsker at styret skal delegere flere fullmakter til rektor. Dette vil igjen gi mulighet for å gi flere fullmakter til den nye organisasjons- og infrastruktur-direktøren, Bjørn Haugstad. Bildet er tatt under styremøtet 16.09. i år.
Rektor Anne Borg ønsker at styret skal delegere flere fullmakter til rektor. Dette vil igjen gi mulighet for å gi flere fullmakter til den nye organisasjons- og infrastruktur-direktøren, Bjørn Haugstad. Bildet er tatt under styremøtet 16.09. i år.
Publisert

I disse dager jobber NTNU med å gjennomgå styringsreglementet og delegasjonsreglementet. NTNU har fått en ny struktur nå når rollene som organisasjonsdirektør og økonomi- og eiendomsdirektør er blitt slått sammen.

– Siden vi har fått en direktør for organisasjon og infrastruktur, måtte vi uansett se på styringsreglementet, der dagens to direktørroller er beskrevet. Og vi foreslår å gjøre noen endringer også i delegasjonsreglementet, disse endringene legger vi fram for styret i desember, sier konstituert organisasjonsdirektør Roar Tobro til UA.

Forslaget medfører at rektor får større fullmakter, og i sin tur også at den nye direktøren, Bjørn Haugstad, får større spillerom.

Flere fullmakter til rektor

Administrasjonen kommer derfor til å foreslå at styret delegerer flere fullmakter til rektor, forteller Tobro.

Fakta

Delegasjon og styring ved NTNU

Styringsreglementet beskriver oppgavefordelingen ved NTNU.

LES NTNUS STYRINGSREGLEMENT PÅ DE INTERNE NETTSIDENE TIL NTNU.

Delegasjonsreglementet forteller hvilke fullmakter styret gir til rektor, og hvilke fullmakter rektor gir videre nedover i systemet.

LES DELEGASJONSREGLEMENTET HER.

– Hvis styret sier ja til forslaget åpner det også for at rektor gir den nye direktøren flere fullmakter, slik at han kan ta flere avgjørelser i sin del av organisasjonen, sier Tobro.

I en orienteringssak til styret i oktober kom det fram at rektor ønsker å gå gjennom disse reglementene.

De delene av delegasjonsreglementet som gjelder forholdet mellom styret og rektor kommer til behandling i desember, sammen med det nye styringsreglementet.

Hvordan rektor skal delegere videre, kommer opp til behandling i 2022. Dette er fordi rektor ønsker en mer omfattende prosess på dette.

Rektor bør ha ansvaret for nedleggelser

Rektor skriver at heretter bør ansvaret for å opprette eller legge ned avdelinger i Fellesadministrasjonen ligge til rektor. Dette har ikke vært praksis fram til nå.

«Det er av stor betydning for utvikling av institusjonen at rektor har nødvendig handlingsrom til å videreutvikle og tilpasse NTNUs interne organisering. En delegering av beslutningsmyndighet vil skape større forutsigbarhet og fleksibilitet i omstillings - og endringsprosesser i virksomheten», sier rektor i orienteringssaken til styret.

– Dermed kan styret i større grad fokusere på overordnede strategiske spørsmål og NTNUs samfunnsoppdrag, framfor interne organisasjonsendringer, sier Tobro.

I saken er det referert til UH-loven. Den sier: "Styret selv fastsetter virksomhetens interne organisering på alle nivåer”. Rektor mener likevel at det ikke er hensikten at styret skal behandle og beslutte enhver endring i den interne organiseringen. Rektor mener at det kan utledes fra loven at kun organisasjonsendringer av overordnet betydning skal legges til styret, mens andre endringer bør ligge til rektor.

Av «overordnet betydning» vil for eksempel være opprettelse eller nedleggelse av fakultet og institutt.

Må drøftes med tillitsvalgte

– Betyr dette at Haugstad nå etterhvert får gjøre mer som han vil med de avdelingene han råder over?

– Nei, han kan ikke gjøre som han vil. Avgjørelsene som gjøres i denne delen av organisasjonen flyttes nå inn under Hovedavtalen. Det betyr at det som gjøres må drøftes med tillitsvalgte. Dette vil styrke medvirkningen ved NTNU, sier Tobro.

Dette nevnes også i orienteringssaken til styret i oktober - at et viktig argument for delegasjon er at organisasjonsendringer som besluttes av rektor i større grad vil være gjenstand for medbestemmelse etter Hovedavtalen. Hvis partene ikke blir enige, skal saken opp til tvisteløsning etter Hovedavtalen.

Hva som vil skje i organisasjonen under Haugstad, kan imidlertid ikke Tobro si noe om.

– Haugstad må selv se nærmere på strukturen under seg når han begynner i jobben 14. februar, sier Tobro.

– Like gode rettigheter for arbeidstakerne

Styrerepresentant Kjersti Møller sier at hun stiller seg bak at styret gir rektor tillit og handlingsrom til å foreta slike vurderinger.

– Som jeg sa i forrige styremøte forutsetter dette selvsagt medvirkning fra ansatte etter gjeldende retningslinjer, sier Møller.

Morten Mørch fra arbeidstakerorganisasjonen Parat sitter i utvalget som skal se nærmere på delegasjonsreglementet.

– For oss er det viktigste at vi ikke gir fra oss noen forhandlingsrett. Vi mener at arbeidstaker ikke vil miste rettigheter selv om ansvaret for noen organisasjonsendringer legges til rektor, sier Mørch.

Han understreker at gjennom Hovedavtalen og NTNUs tilpasningsavtale vil arbeidstakers rettigheter være beskyttet.

– Men det vil nok være enklere for rektor å gjøre endringer i organisasjonen når avgjørelsen ikke skal innom styret først, sier Mørch.