Dette er forslagene til felles utmatrikulering

Flere studenter har ønsket seg en felles avslutningsseremoni for alle gradsstudenter ved NTNU. Dette er forslagene som kan bli virkelighet.

Slik der det ut når IV, NV, IE og deler av ØK har felles utmatrikuleringsseremoni på Gløshaugen hver vår. Dette er noe flere fakulteter ønsker å bli med på.
Publisert Sist oppdatert
Fakta

Dette er de tre alternativene

  1. Felles avslutningsseremoni for alle fakultetene under samme modell som immatrikuleringen.
  2. To gjennomføringer samme dag, hvor man bruker samme rigg. 
  3. a. IV, NV, IE og deler av ØK fortsetter med sitt arrangement, mens SU, HF, AD og resten av ØK bruker samme rigg enten før eller etter. 

    b. Alle bachelorstudentene først, så alle masterstudentene, eller motsatt. 

  4. Fakultetsvise eller instituttvise arrangement, men med mer like rammer. 

Avslutningsseremoniene (utmatrikuleringsseremoniene) ved NTNU varierer stort etter hvilket fakultet eller institutt man tilhører. 

Ved Gløshaugen går flere fakulteter sammen for å gjøre stas på gradsstudentene sine på slutten av vårsemesteret. I fjor var noen fakulteter ved Dragvoll invitert, men etter at de ble avinvitert i siste sekund, var det flere fakultetstillitsvalgte som etterspurte en felles avslutningssermoni for hele NTNU.

Heller ikke i år ble dragvollingene invitert til feiringen ved Hovedbygget.

Nå utreder NTNU tre alternativer slik at studentene skal få en mer lik avslutningseremoni.

Ble utsatt

Allerede i juni 2023 ble saken om felles avslutningsseremoni drøftet av rektoratet og anbefalt videre utredet. På grunn av ressursknapphet både hos Kommunikasjonsavdelingen og Avdeling for utdanning ble utredningen utsatt.

Etter flere måneder er det nå lagt fram tre alternativer som ble lagt fram for Utdanningsutvalget 6. mai.

En stor felles seremoni

Det første alternativet er en felles avslutningssermoni for alle fakultetene ved NTNU etter samme modell som immatrikuleringen. Dette beskrives som det dyreste alternativet, og ble presentert uten et stipulert budsjett.

En annen utfordring som trekkes fram ved alternativet er det å finne et stort nok areal i Trondheim for å ha plass til alle deltakerne. Det anslås at dagens avslutningsseremoni som avholdes på Gløshaugen har ca. 12000 deltakere. Om tre eller fire flere fakulteter skal delta på samme seremoni anslår prorektor for utdanning at det vil være behov for en kapasitet til 20-25000 deltakere.

Arealer som kan være store nok til en slik kapasitet kan være Dødens dal eller Hesthagen parkeringsplass, men her presiseres det at dette er noe som må utredes nærmere.

Det trekkes også fram at det kan være en utfordring å finne felles dato for arrangementet som skal være for alle fakultetene ettersom siste tidspunkt for eksamen varierer mellom dem.

Bruke samme rigg

Alternativ to er å gjennomføre avslutningsseremonier samme dag ved bruk av samme rigg. Det foreslås at man her kan dele opp etter fakulteter, eller ha en egen bachelor- og masteravslutning. Men den foretrukne løsningen er 2a fordi man da kan ha et faglig innhold som treffer alle. 

Det legges vekt på at en slik ordning vil ha stordriftsfordeler med tanke på budsjett og personell. Også her trekker prorektor for utdanning fram at det kan være utfordrende å finne en dato for arrangementet som passer for alle.

Det arrangementet som foregår i dag på Gøshaugen er budsjettert med i underkant av 700 000 kr. For alternativ to regner man med et budsjett på ca 900 000 kr i Trondheim, og cirka 500 000 kr i Ålesund og i Gjøvik. Dette budsjettoverslaget er gjort på bakgrunn av relevante utgifter knyttet til immatrikuleringsseremoniene.

Stramt budsjett

Siste alternativ som foreslås er at man har fakultetsvise eller instituttvise arrangement, men med mer like rammer.

Dette utarbeides allerede en felles standard for avslutningsermonier, og her nevnes det ingen budsjetter.

Når det kommer til ansvarfordelingen for avslutningssermeonien presiseres det at fakultetene må regne med å gjøre en egen innsats. Selv om kommunikasjonsavdelingen kan bistå er det ikke dekning for en avslutningsseremoni på nåværende budsjett eller langtidsbudsjett.

Fakultetene må selv ta stilling til budsjettmessige konsekvenser og fordeling av utgiftene mellom seg om det skal organiseres en felles avslutningssermoni. Utdanningsutvalget anbefaler dermed at det settes ned en arbeidsgruppe med en prosjektleder og med en representant fra hvert fakultet for videre planlegging av det foretrukne alternativet.

Fortsetter til høsten

I høst skal det legges opp til en runde med erfaringsutveksling i Utdanningsutvalget om hvordan  fakultet og forvaltningsutvalg jobber med avslutningsseremonier for sine program. 

I følge prorektor for utdanning Marit Reitan har hun en klar forventning om at alle kandidater skal ivaretas og få en verdig avslutning på utdanningen ved NTNU.

Saken ble oppdatert mandag 13. mai med de to siste avsnittene om erfaringsutvekslingen som skal foregå til høsten og Marit Reitans forventning.

Følg UA på Facebook og Instagram.