NTNU flerdobler utleieprisen på boligene i Grensen

Leietakerne har klaget på prisstigningen på grunn av at boligene er i så dårlig stand. En av leilighetene øker fra 930 kroner til 8.500 kroner i måneden.

Boligene i Grensen er blant dem som har fått høyere husleie.
Publisert

NTNU har i løpet av høsten 2021 satt opp prisen på leiligheter de eier og leier ut. Dette gjelder blant annet husene NTNU eier i Grensen, men også boliger i S.P.Andersens vei, Klæbuveien og Bynesveien. Til sammen har ni boenheter fått krav om høyere leie, seks av dem i Grensen.

Det dreier seg om en stor prisøkning, hos noen av leilighetene med mange hundre prosent. Én av leilighetene har økt i månedlig leiepris fra 930 kroner til 8.500 kroner i måneden. Det tilsvarer en økning på over 800 prosent. En annen leilighet har økt fra 1.340 kroner til 7.500 kroner i måneden.

UA har fått innsyn i korrespondansen mellom leietakerne og NTNU. Flere av leietakerne har vært uenige i, og klaget på, prisøkningen. Saken har vært oppe i Husleietvistutvalget, og ny leie er nå fastsatt.

Prisen er satt etter det som kalles gjengs leie - altså ut fra leiepris på tilsvarende boliger i samme område i byen. Det skal også være tatt hensyn til standarden på boligene.

- Har ikke vedlikeholdt

Flere av leietakerne har i korrespondansen med NTNU trukket fram at NTNU ikke har vedlikeholdt husene, og at den nye prisen på utleieboligene dermed burde vært lavere. Flere sier at det er leietakerne selv som har sørget for det som er gjort av vedlikehold.

Bilder som er lagt ved viser at flere av boligene er i temmelig dårlig forfatning.

Eiendomsdirektør Frank Arntsen forteller at prosessen startet allerede i 2018, da det ble sendt brev til leietakerne om at NTNU ønsket å tilpasse leien til gjengs leie. Det har utleier rett til etter loven.

- NTNU ønsket å avklare om leieprisene var på et riktig nivå og engasjerte Utleiemegleren for å utarbeide leieprisvurdering for boligene, sier Arntsen.

NTNU foreslo ny pris for leietakerne 30.april 2021. Deretter har det vært meglingsmøter med mange av leietakerne.

- Det har vært en temmelig kraftig prisøkning?

- Vi har forståelse for at leietaker kan reagere på en så stor prisøkning. Men gjennom prosessen har vi fått inntrykk av at leietakerne har hatt forståelse for en justering, siden leien har vært uendret i mange år.

- Men dere har fått flere klager?

- Som det fremgår av saksdokumentene som UA har fått innsyn i, så har leietakerne vært uenige i leieprisen som NTNU krevde i brevet til leietakerne 30.04.2021. Derfor har vi brakt saken inn for Husleietvistutvalget. Gjennom meklingsmøtene har partene kommet til enighet om ny leie, sier Arntsen.

- Burde ikke heller prisøkningen skjedd gradvis over tid?

- Vi er enig i at leien burde vært indeksregulert årlig. Tilpasningen til gjengs leie kunne vært gjort tidligere. Boligene som denne saken dreier seg om er eiendommer som over mange år har vært aktuelle for NTNUs campusutvikling og vi har derfor avventet å gjøre noe med leien, sier Arntsen.

Svært lite vedlikehold

Leietaker Svein Rønning som bor i Grensen 8 sier han synes manglende vedlikehold av byggene har vært det største problemet.

- Alt initiativ når det gjelder vedlikehold har kommet fra oss. Vi beboerne har pusset opp fasaden på huset her selv, det har vært en betydelig egeninnsats, sier Svein Rønning.

Han sier NTNU imidlertid har fikset halve taket på boligen, etter at Rønning sa ifra om at taket var råttent.

- Men den andre halvparten ble de ikke ferdige med, det hadde de visstnok ikke penger til, forteller Rønning.

Han sier han til tross for prisøkningen ønsker å bli boende på grunn av det gode naboskapet.

UA har vært i kontakt med flere av beboerne, men de fleste ønsker ikke å uttale seg i saken.

Har ikke brukt penger på vedlikehold

- Har NTNU ivaretatt sitt ansvar når det gjelder å vedlikeholde bygningene?

- NTNU har prioritert å bruke midlene på eiendommer som benyttes til NTNUs kjernevirksomhet. Siden fremtidig bruk av disse boligene ikke har vært avklart har det ikke blitt prioritert å bruke ressurser på dem, sier Frank Arntsen.

Boligene er vernet. Det betyr at de ikke kan rives.

NTNU sier at de per dags dato ikke har behov for at leietakerne flytter ut. Dette er bortsett fra Grensen nummer 6, som vil bli berørt av campussamlingen. I henhold til reguleringsplan for campusprosjektet foreslås det at Grensen 6 skal flyttes og eiendommen fraflyttes.

- Hvis NTNU i framtiden har behov for å ta i bruk disse andre byggene til NTNUs virksomhet kan det bli aktuelt å be noen flytte ut. Da vil vi legge opp til en god og forutsigbar dialog med de som bor der i dag, sier Arntsen.

- Kommer NTNU til å pusse opp boligene nå, siden det har blitt ny og høyere husleie?

- Det ligger per i dag ikke i NTNUs planer å pusse opp boligene. Det har inntil nylig vært aktuelt at hele Grensen-området skulle inngå i campusprosjektet, men nå er bare Grensen 6 berørt. NTNU ønsker å utrede Grensen-området for bruk innenfor NTNUs kjernevirksomhet og da må vi vurdere hva vi skal gjøre med boligene, sier Arntsen.