Ansatte etterlyser åpenhet omkring tildeling av forskningstermin

Uro ved Det humanistiske fakultet: Frustrerte ansatte som har søkt om forskningstermin og fått avslag etterlyser transparens i tildelingsprosessen.

Forskningstermin - med faglitteratur og globen foran seg: Slitne akademikeres våte drøm. For mange er det fjern drøm.
Forskningstermin - med faglitteratur og globen foran seg: Slitne akademikeres våte drøm. For mange er det fjern drøm.
Publisert

Universitetsavisa er kjent med at det er en del uro blant vitenskapelig ansatte ved HF-fakultetet i forbindelse med tildeling av forskningstermin for 2020/21. Det stilles spørsmål ved kriteriene for tildelingene som er gjort. Flere vi har snakket med etterlyser transparens i beslutningsprosessen.

Humanistisk fakultet har hatt anstrengt økonomi i en årrekke, og tilgangen til forskningstermin har vært sparsom, til dels ikke-eksisterende. Denne høsten ble seks vitenskapelig ansatte tilgodesett – til sammenlikning er det tilsvarende antallet ved «nabofakultetet» Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 41 denne høsten.

LES OGSÅ: NTNU-satsing skal få flere forskere til å ta termin

17 fikk avslag

Samtidig sitter en del ansatte som har søkt og fått avslag igjen med ubesvarte spørsmål med hensyn til søknadsprosessen, etter hva UA erfarer.

Til sammen 17 personer fikk sine søknader om forskningstermin avslått denne høsten. De 17 kjenner til hverandres identiteter, ettersom fakultetet sendte avslaget i form av et brev, vedlagt en felles epost hvor samtlige 17 lå i adressatfeltet.

UA har henvendt seg til en del av dem som fikk avslag. Ingen vil la seg intervjue med åpen identitet, noen begrunner det med at man frykter at åpent formulert kritikk skal straffe seg ved en senere anledning.

- Utydelige kriterier

Da UA henvendte seg til HF-fakultetet og ba om å få sendt over navnene på de seks som ble tilkjent forskningstermin, ble vi i stedet henvist til NIRS (NTNU International Researcher Support).

Kort tid etter at vi mottok dette svaret, publiserte fakultetsadministrasjonen selv navnelista på sitt intranett.

Selv om det på NTNUs søkerside listes opp en rad kriterier for å få forskertermin, oppleves disse som utydelige. Dels er det diffust hvordan de operasjonaliseres, dels sies det lite om ulike kriterier vektes ulikt.

Dermed oppstår betydelig rom for skjønn. Hvordan prioriteres det mellom ulike søkere? Hvem, hvilke instanser, er det som prioriterer? Dette er blant spørsmålene endel ansatte stiller seg.

«Det dannes grunnlag for å undres over om det tas hensyn som ikke skal tas,» sier én. En annen: «Jeg lurer jo på om det er vits i å søke i det hele tatt. Ressursene er så knappe, og man kan lure på hvilke faktorer det er som faktisk blir utslagsgivende.»

Kriteriene

Forskningstermin er et strategisk virkemiddel for å fremme kvalitet i forskningen, internasjonalt samarbeid og for faglig utviklingsarbeid innen utdanning, nyskapning og samfunns- og næringskontakt. NTNUs felles retningslinjer for forskningstermin har følgende kriterier for vurdering av søknader:

  • Instituttets faglige utviklingsbehov (forskning, nyskaping, utdanning og formidling)
  • Utvikling av eksterne (internasjonale) nettverk overfor universiteter og næringsliv
  • Lengre faglige opphold i utlandet (min. tre måneder sammenhengende)
  • Prosjektets kvalitet og gjennomførbarhet
  • Forskerens kvalifikasjoner (faglig produksjon, veiledning, prosjektledelse)
Anne Kristine Børresen
Anne Kristine Børresen

Administrativ funksjon vektes

Tidligere ble forskningstermin tildelt i vesentlig grad på basis av ansiennitet. I dag tas det også hensyn til at søkeren har fylt administrative funksjoner – vært instituttleder – og behøver tid til faglig oppdatering, vektes også tungt. Siden det er mindre igjen å fordele, blir hensyn til denne siste gruppen mer tungtveiende.

I dag viser statuttene til hensyn som «instituttets faglige utviklingsbehov» samt «forskerens kvalifikasjoner.» Hvordan slike kriterier omsettes i konkrete vurderinger, er imidlertid for involverte uklart. «Å få forskningstermin blir som å vinne i lotto,» sier en av dem UA har snakket med.

Børresen: - Snakk med instituttleder

Dekan Anne Kristine Børresen kommenterer kritikken i en epost. Hun viser til at fakultetet har tildelt forskningsterminer i henhold til NTNUs kriterier for tildeling av forskningstermin, samt i henhold til denne prosessen som er beskrevet på Innsida.

- Medarbeidere som ikke har fått tildelt forskningstermin, oppfordres til å ta kontakt med sin instituttleder for nærmere begrunnelse av hvorfor de eventuelle ikke nådde opp denne gangen. Vi vet at flere av våre instituttledere har hatt slike samtaler med sine medarbeidere, skriver dekanen.

Det lave antallet tildelte forskningsterminer forklarer hun slik:

- I denne tildelingen kunne vi ikke innvilge forskningstermin til mer enn seks personer. Det skyldes HFs økonomi, som er strammere enn den har vært de siste åra. Siden 2016 og frem til den tildelingen som nettopp er avgjort, har vi tildelt 31 personer forskningstermin.

Powered by Labrador CMS