styremøtet

Oppfordret styret til å gi klart signal om at deling er midlertidig

I innstillingen til styret blir samling av historieinstituttene koplet til samling av NTNU. Denne koplingen ble kritisert av flere i styret.

Jan Frode Hatlen og Karl Erik Haug
God stemning. Jan Frode Hatlen og Karl Erik Haug leder hvert sitt historieinstitutt. Det kollegiale forholdet mellom de to er upåklagelig.
Publisert Sist oppdatert

Oppdatert 15.35 med vedtaken i henhold til protokoll.

Styret fikk på bordet en tilstandsrapport for gjenopprettingsarbeidet ved de to historieinstituttene under møtet torsdag.

Gjenopprettingsarbeidet som har foregått ved instituttene skulle etter planen kunne sluttføres i 2025. Da var håpet at man skulle ha kommet så langt at fagmiljøet kunne organiseres uten å tenke på gamle konflikter. En fersk rapport konkluderte med at det ikke er tilfellet. Splittelsen har ført til et forsvarlig arbeidsmiljø. Men samler man instituttene nå kan det føre til nye konflikter.

 - Aldri ment å være varig

Det er på bakgrunn av dette at ledelsen da i realiteten foreslår å utsette samlingen.

- Dette er en krevende sak. Desto gledeligere at arbeidet med gjenoppretting går i riktig retning.

Det sa konstituert rektor Tor Grande da han orienterte om saken. Han framholdt at målet er samling av historiemiljøene i et institutt.

- Skal vi få dette til, er det viktig både faglig og historisk å erkjenne at vi ikke kan fortsette med to historieinstitutter. Oppdelingen av historiemiljøet i to institutter var aldri meng å være varig. Vi oppfordrer styret til å gi tydelige signaler i så måte.

- Her trenger de to instituttlederne Karl Erik og Jan Frode støtte og oppbacking for å fullføre gjenopprettingsarbeidet.

Karl Erik Haug, Jan Frode Hatlen
Haug og Hatlen fulgte styrets behandling av gjenopprettingarbeidet fra sidelinjen.

- Uheldig kopling

Bjørn Skallerud tok straks ordet og kommenterte blant annet koplingen av campussamling og ny organisering.

- Denne koplingen foreslår jeg at blir fjernet. Dette dreier seg om to helt forskjellige saker, sa han.

Aksel Tjora ga straks sin tilslutning. 

- Jeg er enig med Bjørn. Jeg vil også minne om at det er små miljøer ved instituttene som er i konflikt. Det er ikke snakk om to institutter som ligger i konflikt med hverandre, sa han.

Oppfordret til få føringer

Andre styrerepresentanter framholdt at de to instituttlederne Karl Erik Haug og Jan Frode Hatlen har gjort et godt arbeid - samt at det ligger mye læring i dette gjenopprettingsarbeidet.

Grande formante styret om ikke å legge for sterke føringer på det videre arbeidet.

- Grunnen til at gjenopprettingsarbeidet er koplet opp mot campussamling er at vi må tenke på innplassering av fagmiljøene i denne prosessen, sa han.

I protokollen er passusen «Ny organisering må være gjennomført før campussamling og flytting til Gløshaugen skal realiseres» erstattet med «Ny organisering må være gjennomført før utgangen av neste åremålsperiode.»

Styret vedtok lukking av møtet for siste del av behandling av saken.

Vedtak:

1. Styret tar evalueringen av gjenopprettingsarbeidet til orientering og er tilfreds med at arbeidsmiljøet ved IHK og IMS nå vurderes som forsvarlig.

2. Styret vil påpeke at dagens organisering med to institutter er en midlertidig løsning og ber om at det arbeides videre med ny organisering som er faglig hensiktsmessig, gir god utnyttelse av ressurser og ivaretar et godt og forsvarlig arbeidsmiljø.

3. Ny organisering må være gjennomført innen utgangen av neste åremålsperiode. Styret forventer at historiemiljøene deltar aktivt i forberedelsene av ny organisering.

I det videre arbeidet må risikoen for arbeidsmiljømessige konsekvenser vurderes kontinuerlig og forebyggende tiltak iverksettes.

4. Styret ber rektor gjennomgå organiseringen og mandatet for det videre gjenopprettingsarbeidet, og sørge for at dette videreføres ved og i regi av de to instituttene og innrettes slik at det kan legges et godt grunnlag for framtidig organisering. Ledelsen ved IHK og IMS må gis et tydelig ansvar, myndighet og nødvendige ressurser og verktøy til å kunne gjennomføre dette.

5. Styret ber om at det nåværende gjenopprettingsprosjektet sluttføres og avvikles fra det tidspunkt rektor finner hensiktsmessig.

6. Styret tar rektor sine læringspunkter fra evalueringen og gjenopprettingsarbeidet som er gjennomført til orientering. Styret er tilfreds med at NTNUs metoder for oppfølging av konflikt- og arbeidsmiljøsaker blir oppdatert og videreutviklet. Styret vil samtidig understreke at forebygging, god forvaltningsskikk og tett samarbeid mellom ledelse, tillitsvalgte og vernelinje, er viktige og kraftfulle tiltak i arbeidsmiljøkonflikter ved NTNU. 

Følg UA på Facebook og Instagram.