Historie ved NTNU

Ansatte rapporterer om liten tillit til dekanen

Den giftigste konflikten i norsk akademisk historie endte i at instituttet ble tvangsdelt: Om fagmiljøet blir slått sammen i dag må man forvente at konfliktene blusser opp på nytt, konkluderer fersk rapport.

Evalueringen av gjenoppretting av et felles institutt for historie ved NTNU advarer mot akkurat det.
Publisert Sist oppdatert
Fakta

Gjenoppretting: En evaluering

  • På bakgrunn i arbeidsmiljøproblemer vedtok NTNU styret høsten 2019 deling av Institutt for historiske studier i to nye institutter (Institutt for historiske og klassiske studier, og Institutt for moderne samfunnshistorie).
  • For å sikre forsvarlig arbeidsmiljø og samarbeid på tvers av de to nyopprettede instituttene ble det i igangsatt et gjenopprettingsarbeidsprosjekt som involverte deltakelse fra begge institutt, og fra organisasjonsnivåene over.
  • Denne rapporten beskriver en evaluering av dette gjenopprettingsarbeidet, og ser på om arbeidet har bidratt til medvirkning, arbeidsmiljø, koordinering og ressursbruk, og på forutsetninger for fremtidig organisering av historiemiljøet, samt på gjenopprettingsarbeidet som metode.
  • Forfattere: Martin Inge Standal, Hans Donali Tilset, Berit Therese Nilsen, Gudveig Gjøsund, Per Morten Schiefloe – Studio Apertura, NTNU Samfunnsforskning AS

(Kilde: Evalueringsrapporten)

Funn i rapporten:

  • «En omorganisering som samler historiemiljøet (vil) medføre en risiko for både arbeidsmiljø og faglig engasjement ved begge instituttene.»
  • Det er «fortsatt vanskelige relasjonelle forhold blant noen ansatte på tvers av instituttene, og til nivåene over.»
  • Rapporten rapporterer om mistillit til dekanen fra ansatte.
  • Ansatte ved Institutt for moderne samfunnshistorie trives signifikant bedre enn kolleger ved Institutt for historiske og klassiske studier: «mange på IMS opplever at arbeidsmiljøet er svært godt.» IMS skårer 6,6, IHK 4,6, på «arbeidsmiljø i dag», skala 1-7.
  • Gjenopprettingsarbeidet tilskrives lite av æren for bedret arbeidsmiljø ved IHK og IMS.

Da NTNU-styret besluttet for fem år siden å splitte Institutt for historiske studier i to, lå det inne som et premiss at delingen var midlertidig. Det ble besluttet å starte et gjenopprettingsarbeid for å få det havarerte arbeidsmiljøet på rett kjøl.

Om målet var å berede grunnen for gjenforening av historiemiljøet, er man langt unna, konkluderer Gjenforeningskommisjonens rapport, som er gjort offentlig i dag. Manglende tillit til dekan og NTNU-ledelse nevnes som en del av problemet.

«Strekk i laget»

Ifølge rapporten er holdningene til samarbeid på tvers mer positiv ved Institutt for moderne samfunnshistorie enn søsterinstituttet: «Når det gjelder utdannings- og forskningssamarbeid på tvers viser resultatene at IMS jevnt over er mer positiv til hvordan dette fungerer enn IHK.»

Ansatte synes det er lite hensiktsmessig å være delt – dobbel administrasjon og andre forhold gjør at det blir dyrt i lengden. Likevel skriver kommisjonen at «Faglige, økonomiske og administrative argumenter setter informantene nettopp opp mot argumenter om å ta hensyn til arbeidsmiljøet til alle ansatte, og at flere opplever at situasjonen på tvers av instituttene er ganske lik situasjonen høsten 2019.»

Et annet sted skriver kommisjonen at «Det er også «strekk i laget» i gjenopprettingsarbeidet.»

«Liten tillit til dekan»

Rapporten problematiserer tillit, og mangel på sådan, som en utfordring i arbeidet med gjenoppretting: «Noen ansatte har liten tillit til nivå to ved dekan og til nivå en ved NTNU. Denne mistilliten fører også til en mistillit om gjenopprettingsarbeidet. Tilliten til nivå 1 oppleves som bedret når en person som ikke hadde vært med i delingsprosessen kom inn.»

Mangelen på tillit har gått utover legitimiteten til prosessen:

«I intervjuene kom det også frem at noen informanter har liten tillit til dekan, som også ledet gjenopprettingsarbeidet. Dette har hatt betydning for hvilken legitimitet gjenopprettingsarbeidet har hatt hos disse personene. Informantene beskriver at mistilliten påvirket deres opplevelse av arbeidet som upartisk og rettferdig, og opplever at det har begrenset ytringsrommet i arbeidet. Flere av de som opplever lite tillit til dekan uttrykker ønske om at arbeidet burde vært ledet av noen som hadde bred tillit og ikke hadde vært involvert i konflikten i tiden før gjenopprettingsarbeidet. En informant kommenterer at manglende tillit gjør tvetydighet vanskelig, og handlinger fort blir tolket i verste mening.»

Rapporten kan lastes ned her

Avslutningsvis peker rapportskriverne på behovet for fortgang i arbeidet med restrukturering av historiemiljøet, all den stund campusprosjektet går sin gang, og Dagvollmiljøene skal samles på Gløshaugen innen utgangen av tiåret. «Hovedplanene for nye bygg er fastlagt, og en vil snart ta fatt på detaljplanlegging av undervisnings- og kontorlokaler. Det betyr at en innen rimelig tid må bestemme seg for hvordan ulike fagmiljøer skal plasseres fysisk.»

Samleside for UAs dekning av konflikten i historiemiljøet ved NTNU

Følg UA på Facebook og Instagram.