Ytring

Kjernekraftpropaganda virker

Kjernekraft er en nisje og bør forbli det, skriver professor Ole-Morten Midtgård. 

-Kjernekraften er allerede forbikjørt av alternativene, men propaganda og feil fokus kan ødelegge mye for fremtidig utvikling, skriver professor ved Institutt for elektrisk energi, Ole-Morten Midtgård
Publisert

Kjernekraft (fisjon) er en viktig del av det elektriske energisystemet i noen land og kommer til å fortsette å være det. Kjernekraft står for omtrent 10 % av verdens produksjon av elektrisk energi. Energisystemet domineres imidlertid av andre energikilder, og elektrisk energi beregnes å utgjøre kun 20 % av verdens sluttbruk av energi, som definert av Det internasjonale energibyrået, IEA. 

Les også: Kjernekraftens åpenbare strømprisfordel skjules i kortsiktige analyser

Nå er det forskjellige måter å telle energi på, men i det totale bildet er uansett kjernekraft en nisje. Kjernekraft har noen fordeler, som at den har høy energitetthet og kan levere stabil energi. Grunnen til at den ikke er mer utbredt er at den er svært kostbar kombinert med noen alvorlige bærekraftsutfordringer som egentlig ikke har noen løsning.

Kjernekraftlobbyen skaper forvirring og utsettelser

Hvordan energisystemet blir seende ut i fremtiden avhenger av valg som gjøres i dag. Den internasjonale kjernekraftlobbyen underkommuniserer kjernekraftens problemer og overdriver utfordringene knyttet til fornybar energi. Kjernekraftlobbyens «sølvkule» er små modulære reaktorer.

Les også: Kjernekraftpromotør Emblemsvåg snakker tendensiøst til unge

Hvis verdenssamfunnet nå skal stoppe opp utrullingen av fornybar elektrisk energi mens vi venter på at sølvkula har materialisert seg som kommersielt tilgjengelig og blitt økonomisk konkurransedyktig, så vil vi ikke lykkes med å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader. Det er nemlig det totale utslippet av klimagasser til atmosfæren som bestemmer hvor høy temperaturøkningen blir. Vi kan derfor ikke tåle en utvikling der utslippene øker frem til 2040, og deretter begynner å gå nedover mens moderne kjernekraft rulles ut i stor skala i det som i så fall må omfatte hele verden.

Faktiske tall viser at kjernekraften er forbikjørt

Tall over faktisk produksjon av elektrisk energi viser at vi uansett ikke bør ha for store forhåpninger til kjernekraften. Alternativer er kommersielt tilgjengelige i dag, og er lønnsomme i de fleste markeder.

Det er nemlig det totale utslippet av klimagasser til atmosfæren som bestemmer hvor høy temperaturøkningen blir.

I 2022 produserte de cirka 450 kjernekraftreaktorene i verden i omtrent 2700 TWh med elektrisk energi, mens tallene for vannkraft, vindkraft og solkraft var henholdsvis 4400, 2100 og 1300 TWh, altså nesten 3 ganger mer i sum. I sitt «net zero roadmap» fremskriver IEA mer av alle disse utslippsfrie kildene mot år 2030, men det er først og fremst solkraft og vindkraft som «tar av». Kjernekraft får en forsiktig økning til 3900 TWh, mens de øvrige tallene er henholdsvis 5500, 7000 og 8200 TWh for vannkraft, vindkraft og solkraft. Innen dekaden er omme blir altså solkraft klart størst, med vindkraft på andreplass og kjernekraft på fjerdeplass.

Norsk «kjernekraftforskning» slår inn åpne dører

Formidling som har kommet rundt kjernekraft fra noen NTNU-forskere i den senere tid, dreier seg ikke egentlig om kjernekraft som sådan, men om tenkte termiske kraftverks plass i det norske elektriske kraftsystemet. Uran brukes som brensel for å koke vann. Vannet blir så til damp, som driver en dampturbin, som i sin tur driver en elektrisk generator. Fortellingen er at dette gir stabil kraft, og slike kraftverk basert på små modulære reaktorer plassert på strategiske steder i kraftsystemet, vil gjøre at man unngår nettutbygging og arealkonflikter. Det er ikke usant, men heller ikke ukjent. Her slår man inn åpne dører.

Slike termiske kraftverk kan man også basere på kull og gass, og for så vidt biomasse, avfall og olje. Grunnene til at man ikke i større grad har gjort det i Norge har å gjøre med økonomi og bærekraft, og valget vi gjorde med å satse på vannkraft – en fornybar ressurs. Dette førte også med seg en storstilt utbygging av kraftlinjer, siden forbruk og produksjon ikke er geografisk samlokalisert. Men dette var den totalkostnaden vi som samfunn ville ta, og satsing på fornybar vannkraft foran termiske kraftverk var et godt valg. Vi bør fortsette med fornybar energi i Norge.

Men motkreftene har gode tider: Vi er en olje- og gassnasjon hvor mange ledere og beslutningstakere i alle sektorer og samfunnsområder, privat og offentlig, direkte eller indirekte, bevisst eller ubevisst, har egeninteresser i å forlenge denne æraen som har skapt så mye velstand for Norge og personlig formue for så mange; vi er en nasjon med mange som fornekter menneskeskapte klimaendringer, som jeg mistenker henger sammen med det første; og den energiske kjernekraftlobbyen synes å ha stor gjennomslagskraft også i Norge, spesielt i folkeopinionen. I tillegg mangler et godt narrativ om energiomstillingen – om hva vi må gi slipp på, og om muligheter, valg og kompromisser – for alle teknologiene. Dette gjør at selgere av tvil («merchants of doubt») har mye spillerom i Norge, det er min mening.

Lettvintheter i formidling om kjernekraft

Kjernekraftformidlerne på NTNU er ikke uten gode poenger, og de er dyktige til å nå frem med sitt budskap. Vi er saklig uenige om vektlegging av forskjellige aspekter, og sånn skal det være. Men jeg mener at deres formidling også preges av uheldige lettvintheter. Jeg har hørt radioaktivt avfall bli sammenlignet med å ha en flaske Plumbo stående på badet (på et møte i Norges Tekniske Vitenskapsakademi). En annen bagatellisering som trekkes frem er at det samlede avfallet dessuten ikke tar mer plass enn en fotballbane. Utfordringer med energisikkerhet (blant annet hvor uranet skal komme fra) eller økonomiske forhold blir også lettvint behandlet. Det geopolitiske og de langsiktige forpliktelsene vi påfører fremtidige generasjoner og risikoen knyttet til terrorisme eller spredning av atomvåpen ser for meg ut til å bli glattet over eller ignorert.

Jeg reagerer også på det jeg oppfatter som nedsnakking av fornybar energi. Her fokuseres det på vanskelighetene, men ikke på mulighetene – motsatt av hvordan kjernekraft blir behandlet. En balansert fremstilling av energiomstilling må også diskutere den faktiske utviklingen og det videre potensialet som fins i vindkraft (inkludert offshore) og solkraft, energilagring, fleksibilitet, energieffektivisering, smart energistyring, nettutbygging, markedsdesign, CO2-prising, finansielle instrumenter og lovverk. Også er jeg helt enig i at man også må være ærlig når det gjelder arealbruk, naturkonflikter og annet som er problematisk med fornybar energi.

Formidling er en vanskelig kunst hvor de som forsøker hele tiden blir fortalt at man må forenkle. Forenkling er kanskje noe av forklaringen på lettvinthetene. Men i et så komplekst saksfelt som energiomstilling må man etter min mening trå varsomt i sin formidling, for man må vite at man her lett vil kunne bli et instrument for selgere av tvil. Jeg tror at det er stor fare for at det faktisk skjer i dette tilfellet.

Kjernekraft har kommet for å bli, men har store bærekraftsutfordringer

I tillegg til at kjernekraft er svært kostbart, kommer man ikke utenom at de største kjernekraftlandene også er atomvåpenmakter. Har man først kompetansen og industrien, så er veien kort til våpen. Problemet med kjernefysisk avfall er ikke løst, og gir en byrde til fremtidige generasjoner som vi ikke kan diskontere til null. De svært alvorlige konsekvensene av eventuell terrorisme og ulykker kan man heller ikke avfeie.

Å satse på at kjernekraft kanskje skal løse våre energi- og utslippsutfordringer på en uklar fremtidig dato tar oppmerksomhet bort fra bedre løsninger som eksisterer nå. Tapte muligheter har en stor kostnad. Kjernekraften er allerede forbikjørt av alternativene, men propaganda og feil fokus kan ødelegge mye for fremtidig utvikling.

Men kjernekraften vil selvsagt fortsette å eksistere. Forskning som gjør den tryggere og bedre er bra. Den er også en viktig del av menneskehetens kunnskapsbase, og kan finne andre fredelige formål, som langdistanse romfart.

Jeg er altså ikke imot kjernekraft som sådan. Men propaganda om kjernekraft i Norge som lett blir til et instrument for selgere av tvil, betakker i hvert fall jeg meg for. Et land som ikke allerede har den, bør ikke nå ta på seg den byrden det er å ha kjernekraft når det finnes gode alternativer. Det er min mening. Norges enorme fornybare ressurser kombinert med vår sparsomme befolkning gjør en bærekraftig energiomstilling med fornybar energi både overkommelig og lønnsomt her.

Så får vi komme tilbake til saken hvis man en gang i fremtiden skulle klare å temme fusjonskraft. Den kan uansett ikke løse energiomstillingen vi trenger nå.

Mer av alt – raskere?

Energisektoren står for over 70 % av verdens klimagassutslipp. De to viktigste elementene av den grønne omstillingen i denne sektoren er:

  • Elektrifisering av hele energisystemet med utslippsfrie kilder (først og fremst fornybar energi)
  • Samtidig utfasing av fossile brensler

Lykkes verdenssamfunnet med dette vil 85 % av produsert energi bli til utført arbeid eller andre energitjenester (nyttig energi), mot kun 35 % av primærenergien i dagens fossildominerte energisystem. Da får vi gjort mer med mindre innsatsfaktorer samtidig som klimagassutslipp går mot null.

Energikommisjonen kalte sin rapport «Mer av alt – raskere.» Diskusjonen i Norge er preget at vi ikke tør ta tak i det andre elementet av energiomstillingen – «Mindre fossilt brensel – raskere.»

Vi trenger en bedre og mer ærlig historiefortelling. Kanskje vi med det kan skape en viss optimisme for fremtiden og samtidig redusere spillerommet til selgerne av tvil.