Ytring:

Økonomifakultet åpner mange dører

Økt synlighet og faglig identitet er to av stikkordene som sammen med styrkede fagmiljøer og fokus på tverrfaglighet kan tiltrekke seg landets beste studenter til NTNU, skriver tillitsvalgte for økonomistudentene i Trondheim i dette innlegget.

Handelshøyskolen ble en del av NTNU fra nyttår, og kan blir en del av nytt stort økonomifakultet.
Publisert Sist oppdatert

Studentene ved Handelshøyskolen i Trondheim, Institutt for samfunnsøkonomi (ISØ) og Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT) er glade for at rektor har signalisert ønske om økonomifakultet. Hittil har 626 studenter signert oppropet om eget fakultet.

Skrevet av:
Tillitsvalgte for økonomistudentene i Trondheim:
FTV, IØT-SVT
ITV, ISØ
Studentforeningen Handelshøyskolen i Trondheim (STØH)

Det har vært stor debatt om skjebnen til de ulike fagmiljøene ved SVT, der utskillelsen av økonomimiljøene har skapt spesielt stort engasjement. Debatten her i Universitetsavisa og i andre medier har for det meste vært ført i pennen av dekaner, instituttledere og representanter fra de ulike fagmiljøene, mens lite spalteplass har vært viet studentene. Vi ønsker i dette innlegget å fremme studentperspektivet på hvorfor et spisset økonomifakultet vil være en styrke for utviklingen av det nye NTNU.

Styrkede fagmiljøer – studentene vinner

Synergi er et nærmest oppbrukt ord i disse fusjonstider, men står likevel som et hovedargument for økonomifakultet. De ulike fagmiljøene lokalisert i Trondheim, Gjøvik og Ålesund er i stor grad komplementære i sine fagområder, og kan sammen tilby studentene en mer komplett studieportefølje med flere valgmuligheter. Videre vil man kunne heve kvaliteten på enkeltemner ved å benytte seg av interne ressurser til undervisning i emner der man tidligere har måttet hente inn ekstern kompetanse. Tilsammen gir dette et bedre tilbud til studentene.

Helt sentralt i NTNUs hovedstrategi er satsningen på bærekraftig innovasjon og nyskaping, et område som også vil spille en stor rolle inn i et økonomifakultet. Her vil man kunne huse kompetanse på hele linjen fra idé til nyetablering og videre kommersiell utvikling. Med det kan et økonomifakultet tjene som et innovasjonssenter med tverrfaglige samarbeid på tvers av hele organisasjonen. Studentene vil være viktige pådrivere for at dette skal bli en realitet gjennom oppstartsbedrifter, næringslivskontakt og som bidragsytere til forskning på prosesser knyttet til nyskaping og entreprenørskap.

Konkurransedyktig nasjonalt og internasjonalt

Det ligger et stort potensiale i å kunne bygge et attraktivt og sterkt studiemiljø, der studentene har en tydelig forankring i og tilhørighet til et økonomifakultet på tvers av sine spesialiseringer inn mot samfunn og politikk, teknologi, eller en ren økonomisk- administrativ profil. Muligheten til å tilby utdanning innen samfunnsøkonomi, sivilingeniør og siviløkonom gir en unik bredde og konkurransefortrinn nasjonalt, sett opp mot andre økonomiinstitusjoner som Handelshøyskolen i Bergen og BI. Her vil det være viktig å bevare og styrke den teknisk-naturvitenskapelige hovedprofilen og fortsette å jobbe for å tiltrekke seg landets beste studenter. Økt synlighet vil i tillegg kunne gi rom for tettere kontakt med næringslivet og andre eksterne samarbeidspartnere, med muligheter for større internasjonal anerkjennelse.

Tverrfaglighet i sentrum

Som disiplin krysser økonomi og ledelse naturlig veier med fagmiljøer innen både samfunnsvitenskap og teknologi. Vi mener at organisering under samme tak gir økonomimiljøene et godt utgangspunkt for tverrfaglige samarbeid på begge områder. Her er det særlig rom for å videreføre og satse mer på tverrfakultære studieprogrammer, emner og forskningsprogrammer som kan skreddersys til ulike fagområder. Det er i dag mange studenter som ikke studerer økonomi og ledelse, men som ser verdien av kompetansen som et viktig supplement til eget studie. Dette er noe man kan tilby i større grad med et større fagmiljø og en tverrfaglig orientering. Eksempelvis var sivilingeniørstudiet i industriell økonomi og teknologiledelse i 2015 det mest populære studiet på hele NTNU, et bevis på at tverrfaglighet er attraktivt både for potensielle studenter og næringsliv.

Et økonomifakultet vil altså være en døråpner på flere områder. Økt synlighet og faglig identitet er to av stikkordene som sammen med styrkede fagmiljøer og fokus på tverrfaglighet kan tiltrekke seg landets beste studenter til NTNU. Vi mener derfor at de mulighetene som skisseres her gjør et økonomifakultet til en viktig del av den langsiktige, strategiske utviklingen av NTNU. Vi venter i spenning på styrevedtaket 15. februar.