Ytring

Lightning process: - Ekskludering av skeptiske deltakere gir ikke tillit til studien

Ekskludering av skeptiske deltakere fra en studie med bare selvrapporterte subjektive utfallsmål inngir ikke tillit, skriver Sigmund Olafsen. 

Sigmund Olafsen
Publisert Sist oppdatert

Se redaksjonell anmerkning i bunnen av teksten. 

Det pågår for tiden en studie ved NTNU om en alternativ behandling mot ME, «lightning process» (LP). Studien har bare subjektive utfallsmål i form av selvrapporterte spørreskjemaer fra deltakerne. Dette gir i utgangspunktet en stor usikkerhet i tolkningen av resultatene, da man ikke vet om resultatene fra spørreskjemaene egentlig skyldes endret helse eller at resultatene bare skyldes at behandlingen går ut på at deltakeren selv skal ta ansvar for å føle seg bedre.

Dette stiller ekstreme krav om objektivitet og integritet til alle involverte i prosjektet. Alle må gjøre sitt ytterste for å sørge for et mest mulig riktig resultat.

Dessverre er det nå publisert et brev som øker min tidligere skepsis til denne studien. En deltaker er nå ekskludert på grunnlag av aktivitet i sosiale medier. Jeg kan ikke huske å ha sett noe i søknaden til NEM om at deltakeres aktivitet i sosiale media ville bli overvåket. Heller ikke kan jeg huske å ha sett noe om at deltakere kunne bli ekskludert på grunn av skepsis til behandlingstilbudet.

Etter min oppfatning burde skeptiske deltakere anspore forskere til å vurdere både studien og den behandlingen som studeres en gang til. Forskerens oppgave er å gi en så nøyaktig og riktig vurdering som mulig selv om utfallet ikke er positivt. Det bør nok leveres en solid og troverdig dokumentasjon om grunner til eventuell ekskludering av enda flere deltakere om studien skal ha tilstrekkelig troverdighet.

Det ville ikke vært så rart om man er skeptisk til LP. I Sintef og Fafo sitt femårige prosjekt om ME har 72 % av de som har vært gjennom LP angitt at de opplevde seg sykere; at utfallet var negativt. I den grundigste undersøkelsen om behandling av ME i nyere tid, de undersøkelsene som lå til grunn for nye britiske retningslinjer om behandling av ME, fra oktober 2021, er LP uttrykkelig frarådet på grunn av fare for at pasientene blir dårligere.

Ekskludering av skeptiske deltakere fra en studie med bare selvrapporterte subjektive utfallsmål inngir ikke tillit. Mye usikkerhet kunne også vært unngått om det hadde vært inkludert objektive data og/eller kvalitative dybdeintervjuer.

Redaksjonens anmerkning:

Tallet 72 % viser ikke til hvor mange deltakere som anga at de opplevde seg sykere av LP. Tallet viser til andelen som svarte negativt eller svært negativt på opplevelse av nytten av LP.

Kilde: Arne Backer Grønningsæter (red.): Tjenesten og MEg. Samlerapport fra et prosjekt om ME-sykes møte med den norske velferdsstaten. Fafo og Sintef 2023

13.10 kl 09.16: Olafsens affiliasjoner presisert i byline

13.19 kl 11.04: Det opplyses at studien ikke bare har subjektive utfallsmål. De måler også objektive utfallsmål som tilbakeføring til arbeid.