FHI-sjef prøvde å påvirke nemnd-medlem

- Uheldig sammenblanding av roller

Forskningssjef i Folkehelseinstituttet prøvde å påvirke medlem i etisk komité til å stemme for godkjenning av NTNUs ME-studie. - Det er uheldig at hun karakteriserer ME-foreningen som aktivister, sier førsteamanuensis Anne Kjersti Befring.

Anne Kjersti Befring reagerer spesielt på karakteristikken av ME-foreningen i mailen FHI-sjef Signe Flottorp sendte.
Publisert Sist oppdatert

UA har tidligere skrevet om den omstridte ME-studien ved NTNU, der forskerne ønsker å se nærmere på effekten av kurset Lightning Process.

Det viser seg at forskningssjef Signe Flottorp i Folkehelseinstituttet sendte en mail til et medlem av nemnda som skulle avgjøre om studien fikk godkjenning, der hun viser et sterkt engasjement for at studien skal gjennomføres.

Anne Kjersti Befring, også medlem av den etiske nemnda, mener mailen er en rollesammenblanding. Hun synes også Flottorps måte å omtale ME-foreningen på er uheldig, og sier hun er sjokkert over tonen i brevet.

Flottorp sier på sin side at hun uttaler seg som fagperson, og er sterkt engasjert i saken. Men hun beklager at hun sendte en privat mail til nemnd-medlemmet.

Søkte på nytt om godkjenning

Historien startet med at NTNU- studien i 2021 ikke fikk forhåndsgodkjenning av NEM (Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag) for å utføre en studie på Lightning Process (LP). Den regionale komiteen hadde gitt forhåndsgodkjenning.

Høsten 2021 søkte NTNU-forskerne på nytt om forhåndsgodkjenning. Også denne gangen ga den regionale komiteen forhåndsgodkjenning.

Les om saken her: Omstridt ME-studie blir godkjent på nytt.

Vedtaket ble anket til NEM. Og det er i forkant av denne anken at forskningssjef i FHI, Signe Flottorp, engasjerer seg i saken.

Tar kontakt med NEM-medlem

Hun sender en epost til Jo Røislien ved Universitetet i Stavanger, som er nytt medlem i NEM og altså ikke var med på den forrige behandlingen av saken. Mailen er holdt i en personlig tone både i starten og i avslutningen.

Signe Flottorp sier selv at hun uttaler seg som fagperson, ikke på vegne av FHI.

I mailen skriver Flottorp at hun har vært involvert i ME-debatten siden 2006, og at hun har deltatt i forskning på ME. Hun henviser til at Live Landmarks studie ble stoppet av NEM, og at hun er ganske opprørt over dette vedtaket.

«REK har nå godkjent studien igjen, etter at det er gjort noen endringer (igjen kjenner jeg ikke til detaljene). Jeg har skjønt at ME-aktivistene igjen har klaget på dette vedtaket. Jeg aner ikke om NEM får studien til vurdering igjen, men jeg har forstått at du er nytt medlem i NEM. Det er årsaken til at jeg kontaktet deg», skriver Flottorp i mailen. Hun skriver også at dersom NEM får saken på sitt bord igjen, er hun sterkt engasjert i at NEM ikke gjentar det hun mener var et helt håpløst vedtak.

I mailen skriver hun også om det hun kaller «ME-aktivisme», og om at hun mener aktivistene sprer en rekke feilaktige påstander om hva LP er.

- Forsøk på innflytelse

Anne Kjersti Befring er medlem av NEM, og arbeider til daglig som forsker (førsteamanuensis) ved Institutt for offentlig rett ved UiO. Hun har også ledet lovarbeid i Helse- og omsorgsdepartementet. Befring tilhørte mindretallet i NEM som mente at prosjektet ikke oppfylte kravene i helseforskningsloven.

Befring mener Flottorps mail til NEM-medlemmet er problematisk av flere grunner.

- Jeg mener mailen med sine karakteristikker av pasientgruppen og av tidligere vedtak i NEM er uheldig. Hun sender en personlig mail med formål om å påvirke beslutningsprosessen, samtidig som hun er sjef i Folkehelseinstituttet. Dette er en rollesammenblanding og forsøk på innflytelse i lukkede fora og nettverk, sier Befring.

Reagerer på begreper som «ME-aktivister»

Hun reagerer også på ordlyden i mailen.

- Hun karakteriserer ME-foreningen som aktivister. Den omtalen er uheldig, og særlig fordi hun er leder i Folkehelseinstituttet. Forskere bør ha respekt for pasientorganisasjoner, og etablere en dialog med dem - de bør ikke stemple pasientene som aktivister, sier Befring.

Hun er enig i at debatten er polarisert i dag.

- Og nettopp derfor er det så viktig at vi lytter til pasientgruppen, for å unngå denne polariseringen. Jeg er sjokkert over temperaturen i debatten, og sjokkert over tonen i mailen fra Flottorp. Det virker ikke tillitvekkende og fører til det motsatte av tillit, sier Befring.

Også involvert seg i flere saker

Dette er ikke første gang Flottorp har engasjert seg i ME-forskningen. I 2020 gikk Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) ut med en ny risikovurdering av Lightning Process. Her viser forskningssenteret blant annet til et varsel fra 2011 om negative forløp av CFS/ME knyttet til Lightning Process.

I den forbindelse skrev Flottorp en epost til NAFKAM der hun ber dem om å trekke og beklage det tidligere varselet om LP fra 2011, og å oppdatere risikovurderingen basert på nyere forskning.

- FHI har ingen grunn til å blande seg opp i NAFKAMS vurderinger. Flottorp har ikke ønsket at NAFKAM skal uttale seg om Lightning Process, eller at LP skulle inngå i NAFKAMS portefølje. Det hører til NAFKAMs samfunnsoppdrag at de skal skaffe informasjon om alternative behandlingsmetoder som skal gjøres tilgjengelig for befolkningen, dette omfatter metoder som Lightning Process som er helserelatert rettet mot pasientgrupper, sier Befring.

- Har faglig engasjement

UA har spurt Flottorp om hvorfor hun sendte mailen, og om hun blander rollene sine her, som FHI-sjef og som privatperson.

Flottorp svarer på mail.

- Jeg har redegjort for mitt faglige engasjement i e-posten. Innholdet i e-posten er i tråd med det jeg har ytret offentlig i ME-debatten i en årrekke. Jeg har selv ingen annen interesse i denne studien enn mitt faglige engasjement for å finne mer og bedre kunnskap som kan hjelpe en pasientgruppe som har sterkt nedsatt livskvalitet, sier hun.

Hun understreker at hun ikke har noen lederstilling i FHI.

- Jeg har yrkestittel forskningssjef og uttaler meg som fagperson, ikke på vegne av FHI, sier hun.

Hun beklager imidlertid at hun sendte mailen til Røislien.

- Jeg beklager at jeg sendte denne e-posten som en privat melding til Jo Røislien. Jeg burde ha sendt den til sekretariatet i NEM, sier Flottorp.

- Jeg har imidlertid full tillit til at medlemmene i NEM tenker selv, og ikke lar seg presse av at engasjerte fagfolk, venner og bekjente gir uttrykk for sin mening, tilføyer hun.

- Har ikke omtalt alle ME-pasienter som aktivister

Flottorp sier hun er helt enig i at man skal omtale pasientgrupper og pasientorganisasjoner med respekt.

- Mitt engasjement er motivert i et ønske om å bidra til mer forskning og kunnskap for pasientgruppen. Jeg har aldri oppfattet eller omtalt alle ME-pasienter som aktivister. Jeg har i flere prosjekter og ved flere anledninger hatt god dialog med representanter for ME-foreningen, sier Flottorp.

Hun sier medarbeidere i FHI har ytringsfrihet.

- Vi oppfordres til å uttale oss fritt i media om det vi arbeider med og har kompetanse på, uten at det skal forankres med instituttets ledelse, sier Flottorp.

Hun sier at når det gjelder NAFKAM og Lightning Process har hun gitt klart uttrykk for sitt syn direkte til NAFKAM og offentlig.

- Dette har jeg gjort som fagperson, ikke på vegne av FHI, sier Flottorp.

- Ble ikke påvirket av brevet

Mottakeren av brevet, Jo Røislien, sier han ikke opplevde det ubehagelig å bli kontaktet av Flottorp.

- Som medisinsk statistiker er det forskningsmetode som er mitt ekspertområde, så min jobb er ofte å vurdere forskningsprosjekter i et større perspektiv enn det rent helsefaglige, uavhengig av hva de som er tilknyttet prosjektet tenker. Så jeg opplevde det ikke ubehagelig. Men jeg valgte bevisst å ikke svare på e-posten. I kraft av å sitte i NEM og de avgjørelsene vi som komite skal ta, oppfatter jeg det ikke som naturlig å skulle ha en dialog med eksterne enkeltpersoner i saker vi har til behandling, sier Røislien.

Røislien stemte for å gi NTNU-studien forhåndsgodkjenning, noe som også ble vedtaket fra NEM. Men han sier at mailen ikke hadde noen påvirkning på ham.

- Vi har lest hundrevis av sider med saksdokumenter i denne saken. Alt fra vitenskapelige protokoller til etiske vurderinger gjort av REK i flere runder. Det er disse saksopplysningene vi legger til grunn for å avgjøre saken – ikke én enkelt e-post fra noen som ikke er en part i saken, sier Røislien.