NTNU etterlyser oversikt over legemeldt sykefravær 

NTNU ønsker data på hvor mye av det legemeldte sykefraværet som er arbeidsrelatert. Nav på sin side har ikke oversikt over disse tallene. Det er problematisk for NTNU.

Rasmus Hugdahl, seksjonssjef for Seksjon for HMS ønsker statistikk på hvor mye av det legemeldte sykefraværet som er arbeidsrelatert, det har vist seg å være vanskelig å få tak i.
Publisert Sist oppdatert

Endringslogg tirsdag 14.40: Utdypende kommentar fra NTNU lagt til nederst i saken. 

Når ansatte ved NTNU registrerer egenmeldingsdager i DFØ må de huke av hvorvidt sykefraværet skyldes forhold på arbeidsplassen. Dermed får NTNU en god indikator på om fraværet er arbeidsrelatert. 

Når det gjelder det legemeldte sykefraværet er situasjonen en ganske annen. NTNU har ikke mulighet til å hente ut data på yrkesrelatert sykefravær. Det betyr at når legen krysser ut at fraværet skyldes forhold på arbeidsplassen i sykemeldingen, så får ikke NTNU tilgang til disse opplysningene. 

NTNU har derfor søkt Nav om å få hente ut disse opplysningene. Men Nav har avslått NTNUs søknad, med begrunnelse i at «Nav mangler hjemmel til å sammenstille denne type opplysninger»· 

Manglende registrering av fastlegene

Når Universitetsavisa ber Nav utdype hva som menes med «manglende hjemmel», forklarer Nav at de ikke registrerer om et sykefravær er yrkesrelatert, da dette ofte ikke meldes inn på sykemeldingsblanketten som legene fyller inn. Dermed blir ikke tallgrunnlaget riktig. 

- Dermed har vi heller ikke disse opplysningene til statistikkformål, sier sjeflege i Nav, Marit Hermansen. 

- Hvis sykefraværet skyldes høyt arbeidspress eller mistrivsel på jobb, hvordan skal dette kunne følges opp slik reglene krever, når hverken pasienten eller fastlegen oppgir at dette er årsaken til sykemeldingen? 

- Det er arbeidsgivers ansvar å følge opp sykefraværet, og arbeidstaker har et medvirkningsansvar, sier Hermansen. 

Så kan man selvsagt stille spørsmål til funksjonen bak spørsmålet om fraværet er arbeidsrelatert på sykemeldingsblanketten, hvis fastleger unnlater svare på dette, og Nav derfor ikke kan bruke tallene til statistikkformål på grunn av underrapportering fra fastlegenes side. 

Svært viktig å få tilgang på tallene

Rasmus Hugdahl, seksjonssjef for Seksjon for HMS forteller at det er svært viktig for NTNU å få en oversikt over hvor mye av det legemeldte sykefraværet som er arbeidsrelatert. 

- Dette er svært viktig for å kunne jobbe systematisk og for å arbeide målrettet med tiltak for å redusere det arbeidsrelaterte fraværet som vi som arbeidsgiver er særskilt opptatt av, sier han. 

- NAV sier i svaret at de ikke har riktige tall på antallet sykemeldinger som skyldes arbeidsrelatert fravær, da fastleger ofte ikke rapporterer dette inn. Statistikken blir da uansett feil, hva tenker NTNU om det? 

- Som arbeidsgiver ønsker vi informasjon om det arbeidsrelaterte sykefraværet og det er ønskelig at lege og annen sykmelder krysser av for dette i sykmeldingen i slike tilfeller. Dersom systemet bidrar til at dette ikke fungerer bør dette tas på alvor.

Ønsker ikke å spekulere

- Hvis legene unnlater å krysse av fraværet som arbeidsrelatert selv om det viser seg å være det, da er praktisk talt spørsmålet på sykemeldingsblanketten uten funksjon. Hvorfor tror dere fastlegene ofte velger å ikke krysse av fraværet som arbeidsrelatert?

- Vi ønsker ikke å spekulere i dette, sier han. 

- Hva blir neste skritt fremover fra NTNU sin side, da disse tallene ikke er tilgjengelige fra NAV sin side?

- NTNU fortsetter å jobbe målrettet med oppfølging av våre ansatte som er sykmeldt, sier han. 

Etter publisering ønsker NTNU å legge til følgende spesifisering: 

NTNU har vært i dialog med NAV og bedt om oversikt over det arbeidsrelaterte sykefraværet. Dette har NAV foretatt en vurdering av og kommet frem til at de ikke har mulighet til å gi oss. Dette med bakgrunn i mangel på hjemmel for å sammenstille denne typen opplysninger og at det ikke er innenfor NAV sine oppgaver å utlevere statistikk til enkelte arbeidsgivere. Hvorvidt fastlegene unnlater å oppgi om sykefraværet er arbeidsrelatert har ikke vært en del av begrunnelsen fra NAV i dialogen mellom NAV og NTNU.

Følg UA på Facebook og Instagram.