Ytring:

- Faktafeil om Ocean Space Centre

13 naboer på Tyholt er i et innlegg i Universitetsavisa kritiske til statens planer om å etablere et nytt Ocean Space Centre der hvor SINTEF Ocean og NTNUs Institutt for marin teknikk er lokalisert i dag.

- Beboerne på Tyholt har hatt Marinteknisk senter som nabo i 80 år. Det har i stort sett vært et godt og fruktbart naboskap, og vi vil gjennom god dialog vil legge grunnlaget for nye 80 år med godt naboskap, skriver innsenderne.
Publisert Sist oppdatert

Vi ser at det er et stort engasjement blant naboene i forbindelse med at planprogrammet for byggingen nå er ute på kommunal høring. Denne prosessen skal sikre at en får inn alle relevante innspill, slik at blant annet prosjektets sameksistens med nabolaget blir ivaretatt. Vi opplever Statsbygg som svært lydhøre i denne prosessen.

Samtidig vil vi understreke at det er viktig at diskusjonene, også i avisspaltene, er faktabaserte og nyanserte. Det er ikke riktig, som det hevdes i innlegget, at det nye anlegget blir tre ganger så stort som dagens anlegg, selv ikke om en skulle velge å bruke volum som måltall. Det nye anlegget blir på 49.000 kvm, mens dagens anlegg er 39.000 kvm. Det er også verdt å nevne at den største delen av arealøkningen kommer i området som i dag er parkeringsplasser ut mot Otto Nielsens vei.

Det er heller ikke riktig at et “klart flertall” av de vitenskapelige ekspertene på NTNU har uttalt til rektor at det ikke var behov for de enorme laboratoriene. Brevet, som det vises til, var underskrevet av en gruppe av 10 tidligere og nåværende vitenskapelige ansatte ved NTNU som var kritiske til konsekvensene av den lange byggeperioden, blant annet fordi de mente at de største bassengene i mindre grad benyttes til selve undervisningen av studentene.

Vi trenger det nye forskningssentret for at Norge skal fortsette å være en ledende havnasjon, og vi trenger det nå. Skal vi lykkes med den grønne omstillingen av norsk økonomi må vi utnytte mulighetene som ligger i havrommet. Da må vi være verdensledende på forskning og innovasjon, og da viser analysene at nye laboratorier er nødvendige. Ocean Space Centre skal være et nasjonalt senter, som vil sikre Trondheim attraktive arbeidsplasser og studieplasser i en verden som må bevege seg i en mer bærekraftig retning. Det er en mulighet vi ikke må kaste bort.

Beboerne på Tyholt har hatt Marinteknisk senter som nabo i 80 år. Det har i stort sett vært et godt og fruktbart naboskap, og vi tror mange er stolte over anlegget og hva det bidrar til. Nå går vi inn i en ny fase hvor vi håper og tror at vi gjennom god dialog vil legge grunnlaget for nye 80 år med godt naboskap. Vi skal gjøre vårt, og Statsbygg skal gjøre sitt.

Olav Bolland, dekan Fakultet for Ingeniørvitenskap, NTNU. 

Vegar Johansen, adm.dir. Sintef Ocean 

Sverre Steen, instituttleder Institutt for marin teknikk, NTNU 

Dariusz Eirik Fathi,  forskningssjef Avdeling for Skip og havkonstruksjoner, Sintef Ocean

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les flere ytringer her.