Flytting kan ta 20 år

KS1: Utflytting fra Dragvoll over 20 år. I mellomtida: Ingen investeringer utover rent vedlikehold. Men rektor synes ikke noe om tidsplanen.

Metiers visjoner av hvordan campussamling kan gå til.
Metiers visjoner av hvordan campussamling kan gå til.
Publisert Sist oppdatert
- Jeg tror det viktigste nå er at vi setter oss ned med KD og finner en fornuftig gang videre, sier Gunnar Bovim. Her med KDs sjef, statsråd Torbjørn Røe Isaksen.
- Jeg tror det viktigste nå er at vi setter oss ned med KD og finner en fornuftig gang videre, sier Gunnar Bovim. Her med KDs sjef, statsråd Torbjørn Røe Isaksen.
  • * Samlet campus er billigst og best.
  • * KAM og utstillingslokaler for Vitenskapsmuseet bør tas ut av campusprosjektet.
  • * Tidsrammen for utflytting fra Dragvoll bør settes til så mye som 20 år.

Slik er anbefalingene i rapporten som Metier og Møreforskning har utført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Oppgaven var å kvalitetssikre campusutviklingsprosjektet. Statsråd Torbjørn Røe Isaksen slapp hovedkonklusjonen under NTNUs immatrikulering forrige tirsdag ( se videointervju): Rapporten – KS1 – anbefaler samlet campus framfor tocampusløsningen.

Hele rapporten ble gjort tilgjengelig sent fredag ettermiddag. Nå ser vi hvordan samlingen er tenkt utført.

Les rapporten her

Sparer 3,5 mrd

For det første anbefales en nedstrippet campussamling, ved at man tar ut det såkalte KAM-senteret (kunst, arkitekt, musikk), samt utstillingslokaler for Vitenskapsmuseet, med begrunnelse at disse områdene ikke framstår som prioritert fra KD:

”EKS anbefaler imidlertid ikke å gjennomføre realisering av nye utstillingslokaler for Vitenskapsmuseet og KAM-senteret nå. Disse prosjektene prioriteres lavest av Kunnskapsdepartementet og NTNU. Behovene er i begrenset grad dokumentert.”

Om disse delene tas ut, er innsparingene beregnet til om lag 3,5 milliarder kroner. Samlet prislapp for denne campusløsningen blir på 5,1 milliarder.

"Mye usikkerhet"

For det andre anbefaler kvalitetssikrerne at man tar campusutviklingen skrittvis, med en total tidsramme på 20 år – selv om mest ventes å skje i løpet av de første ti årene.

”Det er i tillegg mye usikkerhet som taler for en stegvis utbygging, dvs. å begrense det første prosjektet, for å kunne se og tilpasse seg til nye bygningsmessige behov,” argumenterer rapportskriverne, og fortsetter slik:

”Det betyr at det i mellomperioden ikke bør gjøres vesentlige investeringer ved Dragvoll utover ordinært vedlikehold for å opprettholde dagens funksjonalitet.”

Penger å hente på salg av Dragvoll

Hovedårsakene til at samlet campus fremstår som minst kostnadskrevende til tross for at investeringskostnadene er høyere, er:

  • Lavere drifts- og vedlikeholdskostnader for et nytt bygg sammenlignet med ombygde bygg.
  • Alternativ anvendelse av Dragvoll gir salgsinntekter.
  • Reduserte reisetidskostnader for studenter og ansatte ved flytting fra Dragvoll.

Rektor: Tidsperspektivet er for langdrygt

UA treffer Gunnar Bovim søndag kveld på Gardemoen, på vei til Arendalsuka. NTNU-rektoren har vanskelig for å svelge at det skal ta så lang tid som 20 år å flytte campus Dragvoll til byen. Han vokter seg midlertid vel for å polemisere mot KV1. Bovim peker på at utrederne er enige på det viktigste punktet.

- Vi fått to rapporter, enig på noen punkter og uenig på andre. Begge enig i det viktigste, at gå for samling. Så nå har vi tre rapporter, med vårt eget visjonsprosjekt, med ganske ulike innganger, som alle anbefaler samling, sier rektor Gunnar Bovim.

- Erklærer du herved debatten samling/ikke-samling som over?

- Jeg har respekt for den politiske debatten, at den må gå sin gang. Ingen beslutning er utdebattert før den er fattet. Men at de tre rapportene sier det samme er betryggende, sier Bovim.

Så kommer rapportens hovedpunkt: Omfang og tidsplan for samling.

Se videointervju med Bovim

 Holder argumentene?

- Når det gjelder tidsplanen, argumenterer rapportskriverne for at det er fornuftig å ta dette over tid. To tiår, for å være presis. Holder argumentene deres mål?

- KVU og KS1 ulike perspektiver her. Dragvollmiljøet har vært opptatt av å unngå gradvis utflytting Det har jeg stor forståelse for, og anser som viktig i den videre dialogen. Med forbehold om at jeg ikke har lest rapporten grundig, vil jeg si at jeg ikke ser noen vektig begrunnelse for et så langdrygt tidsperspektiv.

- Kommer du til å sloss for å få bort dette 20-årsperspektivet?

- Jeg tror det viktigste nå er at vi setter oss ned med KD og finner en fornuftig gang videre. Min erfaring er at vi vil få en god dialog, og jeg er optimistisk med hensyn til å få få en god fremdriftsplan, sier en meget politisk diplomatisk rektor. Og legger til:

- Så vil jeg si at jeg har vært involvert i et tungt utbyggingsprosjekt med KD tidligere, nemlig universitetssykehusutbygging på Øya. Min erfaring er at de er saklige, etterrettelige og opptatt av å få til gode løsninger.

KAM er ikke ute!

- Så til spørsmålet om omfang. Rapporten foreslår å spare 3,5 milliarder – og det på tema man ikke anser er prioritert av KD. Hva tenker du om det?

- Vi har hele tida signalisert at dette dreier seg om å bygge helhetlig campus i Trondheim. En helhetlig campus, er det som rapportskriverne anbefaler. Så er vi i tillegg opptatt av KAM og utstillingslokaler for VM, slik at vi får til en helhetlig løsning. I hele tida jeg har vært rektor har jeg oppfattet at musikkmiljøet synes de har meget uhensiktsmessige og til dels dårlige øvingslokaler og at de er spredt i byen. Videre mener jeg at KAM-prosjektet kan bidra til at Samfundet får sårt tiltrengt lokaler, som man også kan samarbeide om.

- Hvor sannsynlig er det at man får dette med inn i prosjektet?

- Men det er ikke slik at disse delene er ute av prosjektet. KVU og KS1 er uenige, og jeg tenker at når vi først får landet lokaliseringen, må vi gå ordentlig gjennom hele prosjektet. Da er jeg opptatt av at vi ikke skal bygge større enn vi må, men fagmiljøene skal få gode rammevilkår og utviklingsmuligheter, sier Gunnar Bovim.