På Høyden kan få redaktørplakat

Universitetet i Bergens nettavis På Høyden kan bli redaksjonelt fristilt i neste uke, om rektor og universitetsdirektør får det som de vil. Hensynet til fri meningsutveksling og debatt er motivet. Redaktør Guri Gunnes Oppegård hilser forslaget velkommen

Publisert Sist oppdatert

Om forslaget går igjennom, vil landets tre breddeuniversiteter i Oslo, Trondheim og Bergen alle huse aviser som er redaksjonelt uavhengige.På Høyden er UiBs universitetsavis. I likhet med Universitetsavisa er den en ren nettavis. På Høyden har i dag 3 årsverk. Avisa er en del av universitetets kommunikasjonsavdeling, med kommunikasjonsdirektøren som ansvarlig redaktør.

Men nå har altså rektor Sigurd Grønmo og universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken forfattet en innstilling til universitetsstyret hvor man foreslår avisa fristilt, slik at den kan få Redaktørplakaten og tilfredsstille kravene til opptak i avisfaglige organisasjoner.- Fremme UiBs verdier

I utkastet til formålsparagraf vises det blant annet til universitetets strategi:

“På Høyden skal arbeide for å fremme Universitetet i Bergens (UiB) grunnleggende verdier slik de er nedfelt i Universitets- og høgskoleloven og universitets strategi. På Høyden skal formidle informasjon om universitetets primærvirksomhet; undervisning, forskning og formidling og ellers være en avis for UiB med universitetsrelatert stoff og debatt. På Høyden skal tilstrebe et journalistisk perspektiv i tråd med den frie pressens idealer. På Høydens hovedmålgruppe er ansatte ved Universitetet i Bergen.”Behov for avklaring

Om forslaget blir vedtatt som det står, blir På Høyden organisert som egen organisatorisk enhet, med eget styre, hvor styreleder er ansvarlig redaktørs nærmeste overordnede. Dette tilsvarer organisasjonsformen som Uniforum ved Universitetet i Oslo er utstyrt med, mens UA har NTNUs styre som sitt styre.

I innstillingen begrunner rektor og universitetsdirektør forslaget slik:

“Det er og har vært universitetets ønske at På Høyden skal bidra til meningsutveksling og fri debatt, ha saklig og presis informasjon om universitetets virksomhet og interesseområde. Avisen skal representere mangfoldet av aktiviteter ogt miljøer ved universitetet, bidra til å skape en kultur preget av åpenhet og samhold og hvor det er rom for å ta opp vanskelige og kontroversielle saker.”

På Høydens redaktør Guri Gunnes Oppegård stiller seg positivt til forslaget om redaksjonell fristilling.

- Spørsmålet om redaktørplakat har vært diskutert i flere år. Jeg tror det lenge har vært behov for en avklaring av avisas rolle, og avklaring i forhold til hvordan redaksjonen har vært organisert, sier redaktør Oppegård.Positiv - og skeptisk

Generalsekretær Nils E. Øy i Norsk Redaktørforening applauderer forslaget om fristilling, men heller en anelse malurt i begeret:

- At de kommer med dette forslaget er bra! Men jeg stusset da jeg så ordlyden til ny formålsparagraf, sier Øy.

- Man viser til “universitetets strategi”. En organisasjons strategi er ingenlunde hugget i stein. Ordlyden debatteres og kan revideres, og det må være mulig for en uavhengig avis å dekke denne debatten på journalistisk vis, sier Redaktørforeningens generalsekretær.

- Jeg er skeptisk til denne formuleringen, og håper styrets medlemmer tar debatten – og at man så besinner seg, sier Nils E. Øy.