Suspenderer akademisk samarbeid med Russland

Kunnskapsdepartementet suspenderer alt samarbeid med russiske partnere, men verner forsker-til-forsker samarbeid.

- Akademisk kontakt forskere i mellom ser vi på som bare verdifullt, sier KDs statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel.
Publisert Sist oppdatert

Dette orienterte statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel norske universitetsledere om tirsdag kveld. Vedtaket får liten praktisk betydning, siden samarbeid mellom øst og vest uansett stort sett har gått i stå, i takt med at all fysisk reisevirksomhet har opphørt, samtidig som Russland blokkeres finansielt og er kastet ut av alle betalingstjenester.

Overfor Universitetsavisa poengterer Hoel at KD er opptatt av å skjerme relasjoner mellom russiske og norske forskere på individnivå.

- Akademisk virksomhet skal være fri. Det er ikke russiske forskere som har invadert Ukraina. Så i den grad forsker-til-forsker samarbeid i det hele tatt er praktisk mulig, akter ikke vi å legge hindringer i veien.

Det institusjonelle samarbeidet er ikke stanset, men suspendert, poengterer statssekretæren.

- Vi har trykket inn pauseknappen, så får vi se hvordan situasjonen utvikler seg.PP

- Så «forskerne på bakken» skal skjermes?

- Ja, akademisk kontakt forskere i mellom ser vi på som bare verdifullt.

Forlenget opphold vil bli vurdert

Regjeringen skal vurdere ytterligere tiltak innen UH-sektoren på regjeringskonferansen torsdag. Tiltak som vil bli vurdert er reaksjoner mot Russland innen forskningsprogram og andre internasjonale fora. Her vil man rådføre seg løpende med regjeringskolleger i EU.

- Så er vi også svært opptatt av studentenes situasjon oppi dette, sier Hoel. Per i dag fins det om lag 680 russiske og 235 ukrainske studenter ved norske høyere utdanningsinstitusjoner.

- Kan det komme på tale å forlenge oppholdstillatelser for dem som måtte ønske det, samt å bidra økonomisk til utsatte studenter?

- Det er noe som vil bli vurdert. Vi må for øvrig ta høyde for at det kan komme mange ukrainske flyktninger hit til landet i tida som kommer. Dette vil bli gjort gjenstand for en samlet vurdering, sier Oddmund Løkensgard Hoel.

Olsen: Forbud virker mot sin hensikt

Rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Tromsø hilser KDs beslutning velkommen.

- Jeg synes det er klokt at man skjermer forsker-til-forsker samarbeid. Både fordi det viser forståelse for betydningen av akademisk frihet – myndighetene skal ikke mene noe om hvilke kolleger norske forskere velger å samarbeide med. Også fordi det å bidra til dialog og gjensidig forståelse er nettopp det som vil være sterkt etterspurt i tiden som kommer. Å skulle forby akademisk kontakt nå vil virke mot sin hensikt.

I likhet med statssekretæren peker UiT-rektoren på at fysisk samarbeid uansett ikke vil være mulig i nær framtid. Når det gjelder suspensjon av institusjonelt samarbeid minner Olsen om at betydningen av slikt samarbeid varierer fra verdensdel til verdensdel.

- For land i øst og i Asia er institusjonelt samkvem av større betydning for å få ting til å fungere på bakkenivå. Dette bør man ha med seg i sin videre tenkning.

For sin egen del slår UiT-rektoren fast at akademisk samarbeid østover kommer til å bli tillagt stor vekt i månedene og årene som kommer.

- Per i dag er i underkant av 10 prosent av vår internasjonale samarbeidsavtaler med russiske institusjoner. Det faglige samkvemmet over grensen mot øst vil ikke bli mindre viktig når situasjonen forhåpentligvis blir mer avklart, sier Dag Rune Olsen.

Borg: Opptatt av studentene

Også NTNUs rektor Anne Borg mener KD har lagt seg på en fornuftig linje når man skjermer samarbeid mellom forskere på individuelt nivå.

- Det er Russland som har gått til militært angrep på en selvstendig nasjon. Det er viktig at tiltakene rettes mot de russiske myndighetene. Jeg er opptatt av at forsker-til-forsker samarbeidet beskyttes.

I likhet med Olsen minner Borg om at dette også handler om akademisk frihet. Man skal ha svært gode grunner for å innføre tiltak som griper inn i den enkelte forskers aktiviteter.

- Så er jeg også opptatt av studentene oppi det hele. Ukrainske og russiske studenter i Norge må kjenne at de tas vare på. Dette gjelder ikke minst i forhold til hva som skjer videre, sier Anne Borg.