Ansettelser ved kallelse: NTNU aner ikke omfanget

Om forslaget til ny UH-lov vedtas, skal NTNUs styre selv ha siste ord i ansettelser uten utlysning. De har nå ingen oversikt over hvor ofte hjemmelen brukes. 

Rektor ved NTNU, Anne Borg, sier at bruken av kallelse blir en avveiing mellom ønsket om gode søkere og hvor attraktiv en stilling er. Bildet er fra en tidligere anledning.
Publisert Sist oppdatert

Torsdag ble NTNUs styre orientert om konsekvensene forslaget til ny universitets- og høyskolelov kan få for institusjonen. Forslaget til revidering av loven ble lagt fram i juni. 

I dette forslaget foreslås en presisering i paragraf 6-3, Utlysning av og ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger. 

Her står det at styret kan når særlige grunner taler for det foreta ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger uten forutgående kunngjøring. Dette kalles ofte kallelse. I forslaget er ordlyden endret fra «styret» til «styret selv». 

- Har ikke tall på omfanget

Ved NTNU er myndigheten til å ansette i undervisnings- og forskerstillinger uten kunngjøring nå delegert til ansettelsesutvalgene ved fakultetene og Vitenskapsmuseet.

- Nå blir det styret selv som skal ha den myndigheten, som betyr at enkeltansettelser vil komme på styrets bord. Det kan bety at terskelen for å ansette uten kunngjøring heves betydelig, sa rektor Anne Borg på torsdagens styremøte.

Det er kun kravet om offentlig kunngjøring som kan unnlates i særskilte tilfeller. Verken loven eller personalreglementet åpner opp for å kunne gjøre unntak fra kravene om sakkyndig bedømmelse, prøveforelesning og intervju.

- Akkurat hvor stort omfang dette har ved NTNU har jeg ikke tall på, sa Borg. 

Bekymret for retrettstillinger

UA skrev nylig om at to instituttledere har fått retrettstillinger; faste vitenskapelige stillinger uten utlysning ved sine institutt når stillingsperioden deres utgår. 

Dette fikk Forskerforbundet til å reagere, og hovedtillitsvalgt ved NTNU, Lisbeth Aune, opplevde dette både som forskjellsbehandling av ledere, og som brudd på prinsippet om at den best kvalifiserte skal velges til stillinger i offentlig sektor. 

Bjørn Skallerud, styremedlem for de faste vitenskapelig ansatte ved NTNU, dro fram denne bruken av retrettstillinger på torsdagens styremøte.

- Det er en aktuell problemstilling nå, og noe vi må passe på, sa Skallerud. 

Dette var Borg enig i. 

- Dette har vært en diskusjon, og er en pågående diskusjon i UA. Dette må vi komme tilbake til når vi skal diskutere utlysning av lederstillinger ved NTNU. Det blir en avveiing rundt at vi ønsker gode folk i stillinger og hvor attraktive stillingene er, sier Borg. 

I styrets orientering står det at endringen i loven mest sannsynlig vil føre til færre ansettelser uten kunngjøring, fordi terskelen vil heves og forbeholdes de helt spesielle tilfellene. 

Følg UA på Facebook og Instagram.