Budsjett ved su-fakultetet

Bes om å spare enda mer: - Kan også bli aktuelt å si opp ansatte

Dekan ved SU-fakultetet skriver at det kan bli nødvendig å si opp folk for å få kontroll over lønnskostnader ved lærerutdanningen. Rektor ber om at enda mer penger på fakultetets budsjett settes av, det er SU-fakultetet uenig i.

Organisasjonsdirektør Bjørn Haugstad ved Institutt for lærerutdanning ved en tidligere anledning. SU-fakultetet ønsker ikke å følge NTNU sentralts anbefalinger om å sette av mer penger i 2024.
Publisert Sist oppdatert

Ansettelsesstopp og kutt i budsjett har vist seg å ikke være nok for å få kontroll på den økonomiske situasjonen ved SU-fakultetet og Institutt for lærerutdanning. 

I papirene til fakultetsstyremøte neste uke åpner dekanen for at det i verste fall vil bli nødvendig å si opp folk. 

- Aktuelle virkemidler kan være kompetanseutvikling, omplassering i andre stillinger ved NTNU, gavepensjon eller sluttpakker. Det kan også bli aktuelt å si opp ansatte, heter det i styrepapirene.

Khrono har tidligere omtalt sakspapirene.

Tine Arntzen Hestbek vil ikke foregripe styrets diskusjoner , men skriver at NTNU samlet, og SU som fakultet, er nødt til å få til en snarlig bedring av økonomien.

Dekan ved fakultetet Tine Arntzen Hestbek skriver i en epost til Universitetsavisa at presset på økonomien ved SU særlig hardt rammer ILU. Det har vist seg at man ikke har hatt like god tid til omstilling som man trodde.

Hun slår fast at oppsigelser vil taes i bruk bare hvis alt annet ikke funker.

- I saksfremlegget til Fakultetsstyremøtet ved SU 28. februar, beskrives situasjonen til SU og hvordan vi tenker å jobbe fremover. I dette omstillingsarbeidet vil vi følge NTNUs retningslinjer og ta i bruk verktøyene som ligger der. Eventuelle oppsigelser kan først bli nødvendig, for å få kontroll på lønnsnivået, hvis andre tiltak ikke er tilstrekkelige, skriver Hestbek.

For høye lønnskostnader

Dette skrives i sammenheng med at fakultetet skal vedta budsjett for 2024, langtidsbudsjett og bemanningsplan.

Fakultetet har som Universitetsavisa tidligere har omtalt allerede forsøkt å kutte store summer. Det er ILU som har måtte kutte mest. Det er også her kostnadene er for høye.

Hovedutfordringen ved Institutt for lærerutdanning er at lønnskostnadene er for høye. I 2024 utgjør de så mye som 102,4 % av bevilgningen som fakultetet mottar. Med tiltakene som dekanen gjennomfører i bemanningsplanene, skal denne andelen gradvis reduseres i perioden til 92,1 % i 2027.

Del av utfordringen er også at ILU leier dyre lokaler på Kalvskinnet. I tillegg til at det finnes en del faglig overlapp i undervisning. Fakultetet skriver at de framover vil måtte finne ut hvordan ulike institutt kan samarbeide i slike tilfeller.

Prosjektet om omstrukturering av instituttet er i oppstartsfasen. Målet er at man innen 2027 skal være bærekraftig og med godt handlingsrom. 

Dekanens forslag til budsjett.

Fakultetet er uenig med NTNUs øverste nivå om hva som er et realistisk handlingsrom dette året med tanke på avsetninger.

Avsetninger i en finansiell eller regnskapsmessig kontekst refererer til midler eller ressurser som er satt til side for å dekke fremtidige forpliktelser, utgifter, eller potensielle tap. Dette er en måte å sikre økonomisk stabilitet og ansvarlighet på ved å forutse og planlegge for fremtidige økonomiske behov. 

Rektor ber fakultetet spare mer

Rektor ba i et tildelingsbrev 8. februar om at kurver for avsetninger ved universitetet skal flates ut og at aktivitetsnivået tilpasses bevilgningen.  For 2024 skal avsetningene ved SU ikke være lavere enn 9 % av bevilgningen, og med en øvre grense på 10 %, ønsker rektor. 

Dette fordi NTNUs oppsparte midler har gått fortere enn planlagt.

Rektors pålegg innebærer at fakultetet i så fall må spare 41,2 millioner kroner ekstra i 2024. Dette kommer altså i tillegg til tiltakene som allerede er gjennomført i bemanningsplanen.

- Uryddig prosess fra rektoratet

Fakultetsstyret ber dekanen om å følge målet om 5 % avsetninger i 2027, slik planen var ved langtidsbudsjett runde 2.

- Å gjennomføre flere store besparelser på disse postene vil også ha negative konsekvenser for forpliktelsene innen fagmiljøene. Basert på dette vurderer dekanen at det ikke er mulig å oppfylle kravet om 9 % avsetninger i 2024 og samtidig levere utdanning og forskning som fakultetet er forpliktet til. Hun foreslår derfor at styret gir en indikasjon på at fakultetet skal fortsette med de planene som allerede er lagt, står det i dokumentene.

Ifølge referatet fra et møte i Lokalt samarbeidsutvalg ved SU-fakultetet har det blitt oppfattet som en uryddig prosess. Det står at det rundt tildelingsbrevet ikke har blitt lagt opp til god medvirkning.

Det står også at nivå én ikke har forstått at ILU som en stor enhet er vanskelig å snu og at kravet fra rektor ikke er realistisk. I samarbeidsutvalget ble det også anbefalt at dekanen forholder seg til de tidligere planene heller enn å følge det rektor sier i tildelingsbrevet.

Det står også at SU tidligere har vært tydelig på at 9 % avsetningsnivå ikke er oppnåelig i møte med nivå én og dekanen har bedt om et ekstraordinært møte med nivå 1 om saken.

Hestbek skriver til Universitetsavisa at hun har en god dialog med nivå én.

 Oppdatert 21.02.2024 10.28, med kommentarer fra dekan Tine Arntzen Hestbek.

Universitetsavisa har vært i kontakt med instituttleder ved ILU, Ingfrid Thowsen, som viser til sin dekan. 

Konstituert rektor ved NTNU Tor Grande har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.

Fakta

Budsjettprinsipper

  1. Budsjettet skal ha en helhetlig tilnærming og innfri på fakultetsnivå innenfor de rammene som NTNU har pålagt, det vil si et avsetningsnivå på 5 % ved slutten av langtidsperioden.
  2. Dekanen setter i gang stillingsmøter med instituttene med følgende retningslinjer: 

a. Det blir innført stillingsstopp ved Institutt for lærerutdanning (ILU) inntil langtidsbudsjettet er balansert. 

b. De øvrige instituttene og fakultetsadministrasjonen kan iverksette 40 % av de planlagte stillingene som er oppført i bemanningsplanene for langtidsbudsjettets andre runde (2024–2027). 

c. Stillinger som anses som kritiske vil bli vurdert i månedlige stillingsmøter mellom instituttene og dekanen, basert på fastsatte kriterier. Dekanen vil iverksette stillinger etter en helhetlig vurdering på tvers av enhetene. 

d. Dekanen har fullmakt fra styret til å stoppe stillinger som er under prosessering. 

e. Instituttene skal levere en oversikt over områder med under- og overkapasitet, både innen faglige og administrative funksjoner.

  1. Målsettingen og den strategiske effekten av forskningsterminer opprettholdes med redusert ressursbruk. Det settes en øvre grense for tildelinger på maksimalt 5 millioner kroner i 2024.
  2. Alle institutter skal revidere sitt utvalg av emner og programmer med tanke på økonomisk bærekraft og effektivisering.
  3. Alle enheter skal aktivt jobbe for å redusere kostnader på andre budsjettposter, som for eksempel: 

a. Drifts- og investeringskostnader. 

b. Reisevirksomhet. 

c. Arealkostnader. 

d. Andre lønnskostnader (innleie, kjøp av tjenester).

Følg UA på Facebook og Instagram.