leder

Ny rektordebatt: NTNU sliter med å åpne opp prosessen

«Felles klagenemnd bemerker at stillingen rektor ved NTNU er en topplederstilling, og at det i utgangspunktet knytter seg «særlig offentleg interesse til stillinga».»

rektorkappe
Hvem får henge på seg dette kjedet etter at NTNUs styre bestemmer seg, den 15. mai?
Publisert Sist oppdatert

Dette er en ytring. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens mening.

Dette er første gang undertegnede overlater ingressen i sin helhet til Felles klagenemnd. Men det er alltid en første gang, og her er anledningen særs passende. Vi kommer tilbake til det.

NTNU-ledelsen har en vei å gå hva angår åpenhet. NTNU praktiserer ansettelse av rektor, i motsetning til blant annet universitetene i Oslo og Bergen. Debatten om ansatt vs. valgt er tatt tidligere, ingen da capo her. Vi bemerker bare at en fordel med valg av universitetets øverste leder er at man får transparens i prosessen. «Folket» – a.k.a. ansatte og studenter – får anledning til å gjøre seg opp en mening om hvilke kandidater man synes egner seg best.

Fakta

23. april: Tredje og siste rektordebatt

NTNU vs. de ansatte

Sted: Olavshallen, lille sal.
Tid: Tirsdag 23. april 19-20.30. 

Lenke til arrangementet på Facebook her. 

  • Det er krevende tider for de ansatte. De blir ikke mindre krevende i årene som kommer. Så skal en gjennomgripende campussamling sluttføres. Hvilke utfordringer ser dere i dette bildet?
  • Den økonomiske tommeskruen skrus til. Nå kan også statsansatte forskere og administratorer miste jobben. Hvordan lede et universitet hvor man kan måtte gå til oppsigelser?
  • NTNU har teknologi og naturvitenskap som sin hovedprofil. Det er også et breddeuniversitet.

Når toppledere tilsettes, foregår det meste bak lukkede dører.

Universitetsavisa har gjennom tre 'rektorkandidatdebatter' søkt å kompensere for bortfall av transparens gjennom å utfordre søkerne til rektorstillingen i debatter hvor folk får komme og høre dem debattere viktige tema for NTNU, og dertil stille dem spørsmål. De to første fikk overskriftene NTNU vs. studentene og NTNU vs. verden. Den siste av tre debatter, NTNU vs. de ansatte, arrangeres i dag tirsdag. Til å hjelpe oss i å utfordre kandidatene får vi hjelp av Nora B. Kulset og Aksel Tjora. Nora leder Institutt for musikk mens Aksel sitter i NTNU-styret for de faste vitenskapelig ansatte.

Nøkkelordet er åpenhet. Ved de to foregående tilsettingene fikk, først Gunnar Bovim, siden Camilla Stoltenberg, gjennomslag for sine ønsker om å holde søknadene unntatt offentlighet. Det ville de neppe fått denne gangen. NTNU forsøker å praktisere prinsippet om meroffentlighet. Det butter litt her og der.

Da UA spurte de presumtivt sterkeste kandidatene om de var kalt inn til annengangs intervju, svarte Øyvind W. Gregersen og Monica Rolfsen straks ja. Tor Grande og Jan Gulliksen avslo å svare, under henvisning til at de ikke ville forstyrre «prosessen».

Gulliksen ønsket heller ikke å delta i debattene, ei heller svare på de fire fagforeningenes spørsmål til rektorkandidatene, hele tiden med henvisning til nevnte «prosess».

Gulliksen er professor ved KTH, og har levd hele sitt akademiske liv i en akademisk kultur preget av en annen grad av elitisme enn den norske. Om valget skulle falle på ham, behøver man ikke være profet for å spå at han har en ekstra vei å gå, både når det gjelder å bygge tillit til de ansatte, og i å komme i inngrep med interne prosesser ved norske universiteter.

Da UA ba NTNU om innsyn i hvem som gikk videre til annengangs intervju, ble begjæringen avslått. NTNU viste til at «informasjon om hvilke kandidater som innkalles til intervju anes som en del av vurderingen av søkerne, og er derfor unntatt offentlighet.»

UA klagde avslaget inn for Felles Klagenemnd, og fikk fullt medhold. NTNU ble bedt om å etterkomme vårt ønske om innsyn. Dermed er det nå offisielt at de fire som går videre til 'finaleheatet' er Øyvind W. Gregersen, Monica Rolfsen, Tor Grande og Jan Gulliksen.

I sin begrunnelse for å etterkomme vår begjæring om innsyn, får NTNU klar beskjed om å anstrenge seg mer i sine bestrebelser på å praktisere meroffentlighet. Vi siterer klagenemndas resonnement in extensio:

Enig eller uenig?

Send oss din ytring på

«Felles klagenemnd bemerker at stillingen rektor ved NTNU er en topplederstilling, og at det i utgangspunktet knytter seg «særlig offentleg interesse til stillinga». Innkallingene som klageren har bedt om innsyn i, inneholder i hovedsak søkernes navn, møtetidspunkt og forberedelser til intervjuene. Ansettelseskriteriene er allerede tilgjengelige for klageren og allmennheten gjennom stillingsutlysningen. Det knytter seg ikke sterke personverninteresser til opplysningen om hvem som er innkalt til annengangs intervju for søkere som fremgår av den offentlige søkerlisten.

Nemnda finner derfor at formålet med offentleglova, hensynet til tilliten til det offentlige og kontrollen fra allmenheten, herunder hensynet til det offentliges interesse for ansettelsesprosessen i tilknytning til utlysningen av stillingen som rektor ved NTNU, må veie tyngre enn hensynet til søkerens personvern, hensynet til virksomheten og rekrutteringshensyn.»

Annengangs intervju ble holdt forrige uke. Ansettelseskomiteen fatter sin beslutning i løpet av de nærmeste par ukene. Tirsdag kveld klokka 19 får kandidatene siste mulighet til å begrunne sine kandidaturer. Det er ikke utenkelig at komiteens medlemmer følger debatten. Det er du også velkommen til.