Ytring

- Dette vil NTNU med vår Europa-satsing

Forskerforbundet stiller spørsmål hva NTNU vil med sin satsing i Europa? Det enkle svaret er å utvikle vår faglige virksomhet og bidra til kunnskap og løsninger verden sårt trenger.

- NTNU opplever utfordringer knyttet til å beholde og rekruttere kompetanse innen en rekke felt, skriver Tor Grande i dette svarinnlegget til Forskerforbundets utfordring om hva NTNU vil med sin Europa-satsing.
Publisert

Norge har høye ambisjoner for deltagelse i EUs rammeprogrammer for utdanning, forskning og innovasjon, og regjeringen forventer at NTNU deltar aktivt på den europeiske arenaen. Det er stor enighet ved NTNU om at vi ønsker å styrke vår deltagelse, og dette kommer til uttrykk i vår internasjonale utviklingsplan. Poenget er ikke å skaffe penger i seg selv, men at NTNU gjennom samarbeidet og de nettverkene som etableres på de europeiske arenaene bidrar til å løfte kvaliteten i kjernevirksomheten vår.

Våre ansatte, både vitenskapelige og teknisk-administrative, gjør en meget solid innsats for følge opp våre felles ambisjoner; og vi ser også at på noen områder har vi oppnådd bedre uttelling i EU enn i Forskningsrådet. Dette viser at flere burde søke og utnytte de muligheter dette gir til å styrke vår faglige virksomhet. Dette er har blitt aktualisert i 2022 på grunn av utfordringene knyttet til Forskningsrådet og økt konkurranse nasjonalt.

I sitt innlegg tar Forskerforbundet opp mange aspekter knyttet til vår satsing mot EU. Jeg er helt enig med Forskerforbundet at vi trenger bidrag og ulike kompetanser for å lykkes. NTNU har motiverte og dyktige administrative ansatte ved instituttene, fakultetene og fellesadministrasjonen som alle spiller en viktig rolle for at vi skal lykkes i Europa.

Med en stadig økende aktivitet mot EU var det nødvendig å gjøre en evaluering av vårt EU-støtteapparat og insentivsystem, som også Forskerforbundet viser til. Jeg er enig i at vi har brukt for lang tid på å følge opp anbefalingene fra disse evalueringene. Ett grep som gjøres nå er å etablere en ny avdeling i fellesadministrasjonen for forskning og innovasjon. Den nye avdelingen får et overordnet strategisk og operasjonelt ansvar for at vi har et godt utviklet og helhetlig administrativt støtteapparat for forskning og innovasjon ved NTNU. I dette ligger også bidrag til gode karriereveier og kompetanseutvikling for medarbeidere på alle nivå i organisasjonen.

Den avdelingen skal samspille godt med fakulteter, instituttene og våre vitenskapelige ansatte.

Den administrative støtten som trengs for at vi som institusjon skal lykkes i Europa er et eget fag som stadig er under utvikling. Det trengs spisset kompetanse som det er fornuftig er tilgjengelig for hele organisasjonen og det trengs fagnær kompetanse ut i miljøene. Virkemiddelutformingen i EU utvikles kontinuerlig. og vi må henge med både i å påvirke den, men også i å forstå og bruke virkemidlene. I nasjonal sammenheng er NTNU den organisasjonen som bruker flest av EUs virkemidler. Vi lykkes godt og stadig bedre, men vi er helt avhengige av å utvikle oss på alle nivåer i organisasjonen.

Dagens støtteapparat består foruten Brusselkontoret, ressurser som er i rektors stab, fellesadministrasjonen, fakultetene og instituttnivå. NTNUs EU-forum er en arena for å koordinere innsatsen mellom de ulike nivåene. Medlemmene av EU-forum teller i overkant av 60 ansatte, og det er flere enn dette som jobber i EU-støtteapparatet totalt. Majoriteten av disse er ansatt på fakultet og institutt i tråd med Forskerforbundets anbefaling om fagnær støtte. I den kommende omorganiseringen må det tenkes helhetlig om utviklingen. Så er det helt sentralt at støtteapparatet må samspille godt med de vitenskapelige ansatte.

NTNU opplever utfordringer knyttet til å beholde og rekruttere kompetanse innen en rekke felt. Det gjelder ikke bare innen forskningsadministrasjon, men også innen områder som eiendom, HR og IT. Som Forskerforbundet peker på er NTNUs ansatte attraktive også for andre organisasjoner og det er stor utskiftning på enkelte områder. Det gir oss utfordringer knyttet til å holde på og utvikle kompetanse. Dette er derfor trukket frem som et område med høy risiko for organisasjonen. Dette ble senest diskutert i NTNUs styre forrige uke og er og noe som tas på største alvor.

Europeisk samarbeid om forskning, utdanning og innovasjon er ikke en kortvarig satsing fra NTNU, men en stadig viktigere del av den faglige virksomheten vår. Vi har strukturer på plass og bruker store ressurser på å støtte opp under denne virksomheten. Det er ikke slik at den enkelte ansatte tar eller skal ta alt ansvar med europeisk samarbeid selv.