NTNU vil ha medisinutdanning i Gjøvik, men får ikke lov til å gi studentene praksis i regionen

NTNU vil ha medisinutdanning på Gjøvik. Men både Helse Sør-Øst og UiO slår fast at kun UiOs medisinstudenter får ha praksis ved sykehusene i dette området.

Dekan Siri Forsmo sier UiO har tre ganger så mange praksissteder å fordele studenter på som NTNU: - Så derfor prøver vi dette for å etablere medisinstudium ved NTNU Gjøvik.
Publisert

NTNU har meldt inn til KD at de kan opprette 20 flere studieplasser i medisin, og at de primært ønsker disse plassene ved NTNU i Gjøvik. Dette er planlagt som en desentralisert utdanning, der studentene har de to første årene ved NTNU i Trondheim, og de fire siste i Gjøvik.

Verken Helse Sør-Øst eller ved UiO tar man bølgen for planene. Men prorektor Marit Reitan er innstilt på å fortsette. - Vi er i dialog med Kunnskapsdepartementet, sier hun i intervju sist i artikkelen.

Den foreslåtte ordningen vil medføre at studentene må ha praksis ved Sykehuset Innlandet (SI), som er en del av Helse Sør-Øst. Her er det vanligvis studenter fra Universitetet i Oslo som har hatt praksis, og ikke studenter fra NTNU.

- Forslaget innebærer en utfordring av helseforetakenes grenser. Disse grensene har medisinutdanningene generelt holdt seg innenfor, sier dekan Siri Forsmo ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU.

Hun tilføyer at det allerede er unntak fra disse «grensene» ved at NTNU benytter nordlige deler av Innlandet til praksisplasser og har gjort det i flere tiår.

UiO uenige i planen

Men verken Helse Sør-Øst eller Universitetet i Oslo vil at NTNUs medisinstudenter skal ha praksis ved Sykehuset Innlandet.

Dekan Ivar Prydz Gladhaug ved Medisinsk fakultet ved UiO sier de er helt avhengige av å ha Sykehuset Innlandet som samarbeidspartner, og at det blir for komplisert for SI å ha to samarbeidspartnere (se mer utfyllende svar lenger ned i saken).

Forsmo uttrykker forståelse for at UIO ikke er særlig begeistret for NTNUs forslag.

- Men de har tre ganger så mange praksissteder å fordele studenter på som NTNU, så derfor prøver vi dette for å etablere medisinstudium ved NTNU Gjøvik, akkurat slik vi har ved NTNU Ålesund og i Levanger.

- Har dere vært i kontakt med Sykehuset Innlandet om hvorvidt de kan tilby praksisplasser?

- SI er kjent med ønsket om slike plasser fra Gjøvik kommune. NTNU har hatt flere samtaler med ledelsen i SI, og vi opplever ingen motvilje mot å utvide samarbeidet med NTNU til å inkludere medisin. NTNU har allerede mye samarbeid med sykehuset angående andre studieprogram, svarer dekanen.

Sykehuset Innlandets respons er at man forholder seg til det Helse Sør-Øst RHF gir av føringer for samarbeid om medisinutdanning i regionen.

Utfordrer grensene for helseforetakene

- Hittil har Helse Sør-Øst historisk sett kun forholdt seg til UiO, men NTNU utfordrer altså nå disse grensene. Helse Sør-Øst og UiO må være enige, så ingenting er klart, med andre ord, sier Forsmo.

- Hvorfor er det viktig for dere å lokalisere de 20 nye plassene i Gjøvik?

- NTNU har allerede en campus i Innlandet, og vi samarbeider med Sykehuset Innlandet om store helseutdanninger hos oss. Regjeringen har også et ønske om flere desentrale studieplasser, og lokale myndigheter i Gjøvik har ønske om medisinutdanning ved NTNU Gjøvik, sier Forsmo.

I styremøtet 3. november sa Anne Borg at hun ba KD om 20 nye plasser innenfor medisinutdanning i Gjøvik, blant annet fordi disse plassene ikke utfordret arealsituasjonen i Trondheim.

Kun legestudenter fra UiO får praksis

Når UA tar kontakt med Helse Sør-Øst blir det tydelig at det iallfall ikke er oppnådd noen enighet ennå.

Det regionale helseforetaket viser til at det kun er legestudenter fra UiO som får ha praksis i Helse Sør-Øst - som Sykehuset Innlandet er en del av.

- Og Helse Sør-Øst har ingen planer om å endre praksis for legeutdanningen i vår region. Vi har heller ikke mottatt noen formell henvendelse fra NTNU om dette, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt, i en mail til UA.

Rootwelt viser også til at Universitetet i Oslo nylig har etablert et tett samarbeid med Sykehuset Innlandet. UiOs medisinstudenter vil heretter få muligheten til å ta fjerde og femte studieår i Innlandet. Planen er å sende de10 første studentene til en ny campus i Innlandet fra våren 2025.

- Avhengige av SI som samarbeidspartner

Dekan ved medisinsk fakultet ved UiO, Ivar Prydz Gladhaug, sier at Sykehuset Innlandet i over 20 år har vært UiOs største samarbeidspartner utenom Oslo for praksis for medisinstudentene.

Dekan Prytz Gladhaug mener det blir for komplekst for SI å ha studenter fra både NTNU og UiO

- Disse praksisplassene er helt nødvendige for at vi skal kunne oppfylle vårt samfunnsoppdrag og utdanne over 200 leger hvert år, sier han til UA.

UIO-dekanen understreker at de fire universitetene som har medisinutdanning, er knyttet til hver sin helseregion.

- UiO har landets største medisinstudium. Vi kan ikke gjennomføre vårt studieprogram hvis Innlandet blir fjernet som vår samarbeidspartner, sier Gladhaug.

Han legger til at UiO har fått klare signaler fra Helse Sør-Øst om at de vil forholde seg til ett fakultet i regionen.

- Medisinstudiet er komplekst bygget opp med mange fag som innebærer undervisning på flere sykehus og avdelinger. Det å skulle forvalte to studieplaner og to aktører innenfor samme sykehus og kommuner vil slik vi ser det, by på store utfordringer, sier Gladhaug.

- Har samarbeidsavtale med UiO

Siv Cathrine Høymork, assisterende direktør Medisin og helsefag i Sykehuset Innlandet, bekrefter at SI følger avtalene de har inngått med UiO.

Vi forholder oss til de avtalene som er inngått regionalt og lokalt. Når det gjelder medisinstudier har Sykehuset Innlandet en samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo, som i mange år har hatt en stor andel medisinstudenter i praksisperioder i våre sykehus og i kommunene i Innlandet, sier Høymork.

Hun viser til avtalen UiO og SI nå har inngått om desentralisert campus i Innlandet.

– Vi er gjort kjent med at NTNU i etterkant av dette har tatt et initiativ overfor Kunnskapsdepartementet. Det er positivt at universitetene ser et potensial i Innlandet, men vi forholder oss selvsagt til de avtaler som er inngått, sier Høymork.

NTNU er i dialog med KD om saken

UA har spurt NTNUs ledelse om de vil gå videre med planene for medisinutdanning på Gjøvik når det regionale helseforetaket er så imot det. Prorektor for utdanning, Marit Reitan, svarer at NTNU mener det bør være mulig å bruke praksisstedene mer fleksibelt mellom universitetene.

- Antall studieplasser per 100.000 innbyggere er ujevnt fordelt mellom universitetene. Det fant Grimstadutvalget ut i 2019. Helse Sør-Øst har den desidert laveste tettheten, og i denne regionen er det også flere sykehus som i liten grad har medisinstudenter i klinisk praksis, sier Reitan.

Hun sier at utvalget derfor anbefalte at bruk av praksissteder bør praktiseres mer fleksibelt mellom universitetene enn i dag. NTNU støttet utvalgets anbefaling.

Har hatt møte med Ola Borten Moe

- Men hva gjør NTNU når Helse Sør-Øst sier at studentene ikke får ha praksis i regionen?

- NTNU ønsker dialog med Helse Sør-Øst, Sykehuset Innlandet og UiO for å finne gode løsninger, slik vi har funnet for andre helsefaglige utdanninger hvor studentene har praksis ved Sykehuset Innlandet. Vi tenker at det til syvende og sist er en politisk beslutning hvordan Norge skal nå nasjonale opptrappingsmål. Bruk av praksissteder er en sentral problemstilling i denne sammenhengen, sier Reitan.

Ifølge prorektoren er NTNU i dialog med KD om saken.

- NTNU, fylkesordføreren og Gjøvik kommune hadde et møte med Forsknings- og høyere utdanningsminister, Ola Borten Moe, om dette tidligere i måneden.

Reitan mener NTNUs modell for desentralisert medisinutdanning, hvor studentene vil bo 4 år på Gjøvik og studere ved et etablert tverrprofesjonelt institutt for helsevitenskap, vil være effektiv bruk av ressurser for å nå de nasjonale målene.

- En desentral medisinutdanning i Gjøvik kan bidra til bedre rekruttering av leger i Innlandet, hvor det er store utfordringer med rekruttering i dag. NTNUs modell for medisinutdanning og vår etablerte campus på Gjøvik vil være effektiv ressursbruk for å nå nasjonale opptrappingsmål, og den er sterkt ønsket av politikerne på Gjøvik og Innlandet, sier Reitan.

- Burde ikke NTNU tidligere i prosessen sendt en formell henvendelse til Helse Sør-Øst med dette spørsmålet?

- Det burde vi kanskje gjort, men det naturlige, etter vårt syn, er å starte med å sikre tildeling av midler til nye studieplasser over statsbudsjettet, fordi det er en forutsetning for at NTNU kan tilby medisinutdanning ved NTNU i Gjøvik, sier prorektor Marit Reitan.