Åpent brev til NTNUs rektor og styre:

Gi oss åpenhet og tillit!

«Tilse at de ansatte som er mest påvirket av en beslutning er involvert på alle trinn i beslutningsprosessen for å hindre lignende situasjoner i fremtiden.» anmoder forfatterne av denne ytringen.

«Fra vårt perspektiv mangler beslutningsprosessen gjennomsiktighet i uvanlig grad for et akademisk miljø.» skriver forfatterne av dette åpne brevet.
Publisert Sist oppdatert

Click here to read the letter in English.

Innledning

Formålet med dette brevet er å uttrykke bekymring fra undertegnede ansatte ved Institutt for teknisk kybernetikk (ITK) ved NTNU. Det gjelder den nylig gjennomførte prosessen ved IE-fakultetet med å ansette ny instituttleder, inkludert hvordan denne prosessen ble gjennomført og kommunisert fra fakultetets side.

Vår nåværende instituttleder har vært ansatt i sin stilling i snart åtte år, og det kom som et sjokk for oss at han ikke fortsetter. Han fremstår som sterkt motivert, og vi kjenner ham som veldig engasjert for instituttet, NTNU og dets studenter. Under hans ledelse har instituttet blomstret. Sammenholdt med hans anerkjennelse både faglig og personlig, er det derfor umulig for oss å forstå denne beslutningen. Det har faktisk vært umulig å finne noe overbevisende svar på dette grunnleggende spørsmålet: HVORFOR?

Fra vårt perspektiv mangler beslutningsprosessen gjennomsiktighet i uvanlig grad for et akademisk miljø. Enda mer bekymringsfullt er det at informasjonen som er tilgjengelig for oss tyder på at prosessen med rangering av kandidatene kan ha vært i strid med kvalifikasjonsprinsippet. VI er kjent med at Tekna har lignende bekymringer.

Våre forsøk på kommunikasjon med fakultetet har til nå ikke ført frem. Våre bekymringer er ikke redusert. Vi sender derfor dette åpne brev til NTNUs ledelse, og håper at våre argumenter og vår protest vil bli tatt alvorlig.

Vi understreker at hensikten med dette brevet ikke er å uttrykke bekymring over personen som er utpekt som ny instituttleder. Det er i stedet en reaksjon på selve utvelgelsesprosessen.

Se svar fra dekan Ingrid Schjølberg ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk nederst i saken.

ITKs utvikling og prestasjoner de siste 8 årene

Instituttets prestasjoner de siste 8 årene er relevant når man skal vurdere sittende instituttleders kandidatur. I denne perioden har ITKs resultater med hensyn på forskningsaktiviteter, publikasjoner og formidling blitt sterkt forbedret sammenlignet med tidligere år. Det faste vitenskapelige personalet ved ITK er mer enn doblet, rekordmange både master- og doktorgradskandidater har blitt uteksaminert, populariteten til studiene våre samt opptakskravene har økt dramatisk, og kjønnsbalansen blant fast ansatte, stipendiater og studenter har blitt betydelig forbedret. Instituttet har utviklet innovative og banebrytende nye forskningsområder og emner. Alt dette har vært i henhold til instituttets strategi og handlingsplaner, som er godt tilpasset NTNUs strategier på alle nivåer. I tillegg har instituttets resultater på arbeidsmiljøundersøkelsene vært gode.

Instituttets framgang viser seg også ved at ITK har blitt tildelt en rekke forskningsprosjekter og sentre, inkludert det nylige senteret for autonome skip (SFI Autoship) og et nylig tildelt og prestisjetungt ERC Advanced Grant. ITK har også etablert et omfattende samarbeid på tvers av fakultets- og instituttgrenser. I løpet av de siste åtte årene har ITK samarbeidet med over 100 akademiske institusjoner og over 40 selskaper fra hele verden. Siden 2015 har ni spin-off-selskaper blitt etablert.

Det er vår oppfatning at disse imponerende prestasjonene på kort tid er resultatet av et utmerket samarbeidsmiljø – ikke minst takket være en svært engasjert instituttleder.

Nylige fakta, slik de har blitt presentert for oss

I første omgang ble vi informert om at en ny instituttleder hadde blitt ansatt for ITK. I denne kunngjøringen uttalte dekanen at alle regler og retningslinjer ble fulgt og at alle ansettelser var enstemmige [15.03.2021].

Dette ble etterfulgt av en e-post fra dagens instituttleder, hvor han reiste bekymring over utvelgelsesprosessen, og antydet at kvalifikasjonsprinsippet ikke har blitt fulgt [17.03.2021].

En e-post fra et medlem i innstillingsutvalget presenterte informasjon om at innstillingen fra innstillingsutvalget – ledet av dekan – ikke var enstemmig [18.03.2021].

Etter denne hendelsen ble det arrangert et allmøte med dekanen, der hun startet med å applaudere dagens instituttleder sterkt for hans utmerkede arbeid på de forskjellige områdene. Gitt denne rosen ble det enda vanskeligere å forstå hvorfor han ikke fikk fortsette som instituttleder. Videre ble alle spørsmål om informasjon om utvelgelsesprosessen nektet besvart på dette møtet. Dekanen uttalte at all informasjon rundt prosessen er konfidensiell, og at hennes rolle i prosessen var å være fakultetsstyrets sekretær [18.03.2021].

Den 25.03.2021 bragte Universitetsavisa et oppslag med synspunkter fra de involverte personene. Oppslaget ble to uker etterpå etterfulgt av en e-post fra IEs dekan til alle ansatte ved ITK, der vi ble forsikret om at nåværende instituttleders klage ble håndtert av IE-fakultetet gjennom et eksternt advokatfirma [12.04.2021].

I mellomtiden startet ansatte ved ITK en rekke diskusjoner i forskjellige uformelle fora, noe som førte til en anmodning til ITKs ledergruppe om et eget instituttmøte der saken kunne presenteres og diskuteres på en mer strukturert måte. På dette møtet ble vi gjort oppmerksomme på fakta angående utvelgelsesprosessen som er svært alvorlige [13.04.2021]. Noen av dem er:

  • I samme tidsrom som søknaden fra nåværende instituttleder om å få fortsette i stillingen ble behandlet i innstillingsutvalget, som ble ledet av IEs dekan, gjentok dekanen anmodningen ovenfor nåværende instituttleder om å raskt flytte hennes nåværende professorat til ITK. De var med andre ord begge i en nøkkelrolle i behandlingen av hverandres ansettelsessaker. Utgjorde dette en interessekonflikt for IEs dekan? Og utsatte dette nåværende instituttleder for et utilbørlig press om å oppfylle dekanens ønske?
  • Hvorfor oppdaterte fakultetet saksdokumentene i ansettelsessaken i siste liten kvelden før møtet i fakultetsstyret der saken skulle behandles, med endringer som fremdeles er ukjente for medlemmene av innstillingsutvalget?
  • Vi anser det som ubestridelig at ITKs resultater (kort beskrevet ovenfor) har vært svært gode under nåværende instituttleder. Hans kvalifikasjoner og kompetanse som instituttleder er derfor fremragende. Andre faktorer må derfor ha vært trukket inn av medlemmer i innstillingsutvalget og fakultetsstyret. Hva er disse faktorene?
  • I offentlige ansettelsesprosesser er man vant til at evalueringskriteriene er velkjente og generelt aksepterte av alle involverte. I denne saken er kriteriene som har blitt anvendt uklare selv for nåværende instituttleder. Dette setter ansettelsesprosessen i et uheldig lys. Hva er de underliggende årsakene bak denne fremgangsmåten?
  • Hvem har det juridiske og moralske ansvaret for en rettferdig behandling i denne ansettelsesprosessen?

Våre anmodninger

Med dette brevet ønsker vi som har underskrevet å leve opp til NTNUs verdier slik disse er beskrevet på https://www.ntnu.no/ntnus-strategi/overordnet-mal.

Vi er kritiske til ansettelsesprosessen: Fra vårt perspektiv tyder den nevnte informasjonen på at ansettelsesprosessen for ny instituttleder ved ITK mangler integritet. Ved et moderne offentlig universitet som NTNU forventer vi at åpenhet og tillit er grunnpilarer som vi kan ta for gitt. Siden denne saken kan bringe tilliten til fakultetsledelsen i fare, bør NTNUs ledelse ta denne saken meget alvorlig.

Med respekt for NTNU kommer vi med følgende konstruktive anmodninger:

Undersøk grundig gyldigheten av ansettelsesprosessen for ny instituttleder ved ITK – i betraktning av kvalifikasjonsprinsippet, mulige interessekonflikter og maktmisbruk.

Påse at den pågående undersøkelsesprosessen er uhildet og rapporten blir åpent tilgjengelig for de ansatte ved instituttet. E-posten fra IEs dekan datert 12.04 antyder at klagen blir håndtert av IE selv. Hvordan kan dette være mulig når det er fakultetets rolle i denne prosessen som undersøkes?

Start en dialog på alle nivåer med sikte på å oppdatere NTNUs politikk og praksis rundt viktige beslutningsprosesser. Tilse at de ansatte som er mest påvirket av en beslutning er involvert på alle trinn i beslutningsprosessen for å hindre lignende situasjoner i fremtiden.

Førsteamanuensis Jo Arve Alfredsen

Førsteamanuensis Morten Omholt Alver

Førsteamanuensis Trond Andresen

Førsteamanuensis Edmund F. Brekke

Førsteamanuensis Torleiv H. Bryne

Førsteamanuensis Anders L. Fougner

Førsteamanuensis Martin Føre

Professor Sebastien Gros

Forsker Kristoffer Gryte

Professor Morten Hovd

Professor Tor Arne Johansen

Førsteamanuensis. Anastasios Lekkas

Innovasjonsleder Jan Onarheim

Førsteamanuensis Morten Dinhoff Pedersen

Professor Adil Rasheed

Førsteamanuensis Annette Stahl

Professor Damiano Varagnolo

Dekan ved fakultetet, Ingrid Schjølberg, har lest brevet. I en kommentar til Universitetsavisa viser hun til en tidligere artikkel om ansettelsen ved instituttet, og påpeker at advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig nå gjennomfører en uavhengig granskning av alle de forhold forfatterne av brevet tar opp. Utover det ønsker ikke Schjølberg og kommentere saken før rapporten fra advokatfirmaet foreligger.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les flere ytringer her.