STUDIEAVGIFT

NTNU setter ned «hurtigarbeidende arbeidsgruppe»

NTNU setter ned en arbeidsgruppe for å håndtere de praktiske utfordringene tilknyttet innføringen av studieavgift for internasjonale studenter utenfor EU/EØS.

NTNU er i full gang med å løse utfordringene knyttet til innføringen av studieavgift for opptaket til høsten 2023-2024.
Publisert

I likhet med landets andre universiteter er NTNU i gang med å avklare problemstillingene rundt innføringene av studieavgift for studenter utenfor EU og Sveits. Etter de føringer som har kommet fra Kunnskapsdepartementet, skal innføring av studieavgift få virkning allerede fra opptaket til høsten 2023-2024.

Søknadsfristen for de internasjonale studentene utenfor EU/EØS gikk ut før statsbudsjettet ble vedtatt i desember. Selv om året så vidt har begynt begynner det å bli knapt med tid for universitetene å løse de utfordringene av praktisk og administrativ art som innføringen av studieavgift fører med seg.

I løpet av slutten av mars kommer det til å bli utsendt svar på det nasjonale masteropptaket for søkere utenfor EU/EØS, og i mai er den antatte fristen for betaling av studieavgift. Studentene søker visum i juni.

Oppretter arbeidsgruppe

«Studieavgift, både fastsetting og innkreving, vil medføre behov for økt administrativ kapasitet. Innføringen vil kreve styrking av nødvendige administrative støttefunksjoner, som vil være utfordrende å etablere på kort tid.»

Det står i notatet som er sendt til fakultetene om arbeidsgruppe. Nå setter NTNU ned en «hurtigarbeidende arbeidsgruppe» for å løse problemstillinger knyttet til innføring av studieavgiften.

Prorektor for utdanning Marit Reitan under et møte i NTNU-styret.

- Den hurtigarbeidende arbeidsgruppen skal se på de praktiske forholdende rundt innkreving av studieavgiften, sier prorektor for utdanning Marit Reitan.

Arbeidsgruppens arbeid skal pågå i løpet av februar og fram til begynnelsen av mars, og da levere forlag til retningslinjer. Deretter skal retningslinjene godkjennes og vedtas av rektor/prorektor i begynnelsen av mars.

Jobber med felles finansieringsmodell

Arbeidsgruppen til NTNU kommer ikke til å jobbe med fastsettelsen av selve studieavgiften. På dette området samarbeider NTNU med de andre BOTT-universitetene.

De fire BOTT-universitetene (UiB, UiO, NTNU og Universitetet i Tromsø) har nemlig nedsatt et utvalg for å finne ut hvordan studieavgiften skal beregnes. Arbeidsgruppen til BOTT skal etter planen ferdigstille sitt arbeid i løpet av januar.

I følge et møte i Utdanningsutvalget 20. januar anbefaler BOTTs arbeidsgruppe foreløpig at studieavgifter skal baseres på gjeldende finansieringskategorier med et administrasjonspåslag.

Universitets- og høgskolerådet (UHR) jobber også med problemene knyttet til innføring av skolepenger. Og UHR-styret skal behandle saken i begynnelsen av februar

- Vi kommer også til å se på hva UHR lander på. Det NTNU setter ned en arbeidsgruppe på, er dermed de mer praktiske forholdene.

Fakta

Arbeidsgruppens foreslåtte mandat

  • Utarbeide en beskrivelse av hvilke studenter som omfattes av en slik avgift, og hvilke unntak som vil gjelde både på individnivå og for større grupper av studenter som kommer på spesielle programmer eller med stipender (fellesgrader, Norpart, Utforsk, m.m.) samt oversikt over lov og avtaleverk som gjelder.
  • Foreslå et system og en prosess for innkreving av studieavgift, og utarbeide tidsplan som ivaretar helhetsperspektiv for søkeren fra innvilget opptak og frem til mottak/semesterstart ved NTNU.
  • Foreslå rutiner for refusjon ved avbrutt opphold eller avslag på visumsøknad.
  • Vurdere hva prosessen vil kreve av ressurser, og i hvilken periode
  • Gjennomføre en risikovurdering i forhold til å fylle opp studieplasser på internasjonale masterstudier ved stort frafall av søkere
  • Utarbeide en kommunikasjonsplan (eksternt ift søkere og internt i organisasjonen)
  • Foreslå retningslinjer for innkreving av studieavgift ved NTNU basert på punktene over, samt plassering av ansvar for innkreving.