Ytring

Jeg er bekymret over at NTNU virker å legge opp til å begrense invidets frihet

Hvor fritt står man egentlig til å velge ikke å la seg vaksinere hvis dette får som konsekvens at man må avbryte studieløpet sitt?

Rita Almaas Valstad skriver i dette innlegget at selv om hun velger å la seg vaksinere, legger NTNUs innlegg på Innsida opp til at studentene ikke har noe reelt valg.
Publisert

Den 20. januar gikk Norges største universitet ut med følgende melding til sine studenter i helse- og omsorgssektoren via Innsida:

«Kunnskapsdepartementet gjør oppmerksom på at arbeidsgivere har rett til å spørre om vaksinestatusen til studenter som har vikarjobber, eller praksis i helse- og omsorgstjenesten. Hensikten er å beskytte sårbare grupper.

Dersom studenten ikke er vaksinert, eller ikke ønsker å informere om dette, kan praksisstedet kreve at studenten omplasseres. Fakultet for medisin og helsevitenskap opplyser at det kan oppstå situasjoner der NTNU ikke har mulighet til å omplassere studenter, eller tilrettelegge for annen læringsaktivitet. I disse tilfellene kan det bety at studentene ikke får opprettholdt sin studieprogresjon.»

For å gjøre en ting helt klart først: Personlig hører jeg til den delen av befolkningen som foreløpig velger å la meg vaksinere. Jeg velger å ha tillit til at vi i Norge har et så fritt og åpent samfunn at dersom det var noe kritikkverdig ved disse vaksinene eller myndighetenes disponeringer av dem, så har vi akademikere og journalister som står fritt til å opplyse allmennheten om dette uten å bekymre seg for sanksjoner fra myndigheter.

Samtidig er jeg en ivrig forkjemper for individers rett til å bestemme over egen kropp og helse. Det betyr at selv om jeg personlig mener det foreløpig er klokt å la seg vaksinere, er jeg villig til å strekke meg langt for å forsvare et prinsipp om at dette må være individets valg. Nettopp fordi det finnes steder i verden hvor man ikke kan stole på sine myndigheter og de instansene som har som sitt samfunnsoppdrag å «holde dem i ørene.» Og i slike tilfeller er man helt avhengig av at individer står fritt til å stå imot press fra myndighetene.

Derfor ser jeg med bekymring på at Norges største universitet nå ser ut til å legge opp til å tillate en praksis hvor man begrenser en slik frihet. For hvor fritt står man egentlig til å velge ikke å la seg vaksinere hvis dette får som konsekvens at man må avbryte studieløpet sitt? Og hva mener man egentlig med å begrunne dette i at «hensikten er å beskytte sårbare grupper?» For meg ser det heller ut som om man setter sårbare grupper (i dette tilfellet studenter og eldre) opp mot hverandre. Hvor klokt er dette? Og aller viktigst: Skal dette skje via en melding på NTNUs intranett uten at det løftes opp en større debatt rundt dette i akademia og i samfunnet generelt?